ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 01/12/1987

ערעור על החלטת יושב-ראש הכנסת והסגנים שלא להכיר בדחיפות הצעה לסדר היום של חה"כ ר' כהן בנושא: הודעת ראשי הבנקים הגדולים על כוונתם להעלות שיעורי הריבית

פרוטוקול

 
הכנסת האחת-עשרה

מושב רביעיפרוטוקול מס' 264

מישיבת ועדת הכנסת

שהתקיימה ביום ג', יי בכסלו התשמ"ה - 1.12.87, בשעה 00;9
נכחו
חברי הוועדה;

שי דורון - מ"מ היו"ר

אי ורדיגר

אי קולס

יי שריד

מוזמנים;

סגן יושב-ראש הכנסת אי נחמיאס

שי יעקבסון - מזכיר הכנסת

שי כרם - סגנית מזכיר הכנסת

צי ענבר - יועץ משפסי

מזכירת הוועדה!

מי ברפי

רשמה;

אי ברק

סדר היום; ערעור על התלסת יושב-ראש הכנסת והסגנים שלא להכיר בדוזיפות הצעה לסה"יהיו"ר שי דורון;

אני מתכבדת לפתוח את הישיבה.

ערעור על החלטת יושב-ראש הכנסת והסגנים שלא להכיר בדחיפות הצעה לסדר היום
של חה"כ ר' כהן בנושא
הודעת ראשי הבנקים הגדולים על כוונתם להעלות

שיעורי הריבית

סגן יו"ר הכנסת אי נחמיאס;

בנק ישראל הודיע שאין שום כוונה להעלות את הריבית. כל הפרסומים סביב הנושא

הזה הם לא נכונים. הבנקים לא יכולים להעלות את הריבית בלי היתר של בנק ישראל.

בנק ישראל לא מתכוון כלל להעלות את הריבית. זה מה שהוא אומר.

היו"ר שי דורון;

יש מישהו שרוצה לנמק במקום חבר-הכנסת רן כהן שאיננו נוכה?

יי שריד;

אנהנו מקבלים את ההסבר. אני מוותר על ההצבעה, אם הנימוק שאין כוונה כזאת.

אין ערעור שלי בענין הפנימיות?
היו"ר שי דורון
לי נאמר שיש רק ערעור אהד.

סגן יו"ר הכנסת אי נהמיאס;

דנו בנושא הפנימיות לפני שלושה שבועות. לא כדאי לך לערער.

היו"ר שי דורון;

בזאת סיימנו את סדר היום. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 05;9

קוד המקור של הנתונים