ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 24/08/1987

חוק הבנקאות (רישוי) (תיקון מס' 3), התשמ"ז-1987 -לפני הקריאה השנייה והשלישית; חוק הספקת חשמל (הוראות מיוחדות), התשמ"ז-1987- לפני הקריאה הראשונה

פרוטוקול

 
הכנסת האחת עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 249

ועדת הכנסת

יום ב', כ"ט באב התשמ"ז, 24 באוגוסט 1987, 00!11

נכחו; מ"מ יו"ר הועדה; ש. דורון
מוזמנים
מזכיר הכנסת ש. יעקבסון

ר. חביב - משרד האנרגיה והתשתית

מזכירת הועדה; מ. ברפי
קצרנית
א. אשמן
סדר היום; שחרור מחובת הנחה מוקדמת על שולחן הכנסת
ו. חוק הספקת חשמל (הוראות מיוחדות), התשמ"ז-1987 -

לפני הקריאה הראשונה

2. חוק הבנקאות (רישוי}(תיקון מס' 3), התשמ"ז-1987-

לפני הקריאה השניה והשלישית
שחרור מחובת חנחה מוקדמת על שולחן הכנסת
ו. חוק הספקת חשמל (הוראות מיוחדות), התשמ"ז-1987- לפני הקריאה הראשונה

2. חוק הבנקאות (רישוי)(תיקון מס' 3), התשמ"ז-1987 -לפני הקריאה השניה והשלישית
היו"ר ש. דורון
אני מתכבדת לפתות את הישיבה. מונחות לפנינו שתי בקשות לשחרור מוקדם מחובת

הנהה מוקדמת על שולחן הכנסת. הבקשה הראשונה היא לפטור מחובת הנחה מוקדמת את חוק

הספקה חשמל (חוראות מיוחדות).

הוחלס לפסור את חוק הספקת חשמל (חוראות מיוחדות) מחובת הנחח מוקדמת.

אני מבקשת חוות דעתו של מזכיר חכנסת בענין חוק חבנקאות (רישוי), לא למחות

אלא לצורה. ההצעה הוגשה לועדה בכתב יד. האם יש לכך תקדים?
מזכיר הכנסת ש. יעקבסון
הסיבה לכך היא שפורמלית צריכה הכנסת קודם כל להחליט על פיצול החוק, וזה עוד

לא נעשה. אנו הכנסת תאשר את הפיצול, החוק יימסר להדפסה.

אני מציע לפסור מחובת הנחה מוקדמת את הצעת חוק הבנקאות (רישוי) המפוצל.
היו"ר ש. דורון
חוחלס לפסור מחובת הנחה מוקדמת את הצעת חוק הבנקאות (רישוי) המפוצל.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 11:05)

קוד המקור של הנתונים