ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 25/05/1987

קביעת מסגרת הדיון בהודעת הממשלה על צירוף חבר הכנסת יצחק פרץ לממשלה

פרוטוקול

 
הכנסת האחת-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 228

מישיבת ועדת הכנסת

מיום שני, כ"ו באייר התשמ"ז-25.5.87, בשעה 15.30
נכחו
חברי הוועדה;

מי רייסר - היו"ר

שי דורון

מוזמנים;

שי כרם - סגנית מזכיר הכנסת

היועץ המשפסי של הוועדה; צי ענבר

מזכירת הוועדה; מי ברפי

קצרנית; ני רינגלר

סדר-היום; א, קביעת מסגרת הדיון בהודעת הממשלה שתימסר היום בכנסת

על צירוף חבר הכנסת יצחק פרץ לממשלה.היו"ר מי רייסר;

אני פותח את הישיבה.

א. קביעת מסגרת הדיון בהודעת הממשלה על צירוף חבר הכנסת יצחק פרץ לממשלה

הממשלה מבקשת למסור היום בכנסת הודעה על צירוף חבר הכנסת יצחק פרץ לממשלה.

הודעה זו טעונה אישור הכנסת. ועדת הכנסת מתבקשת לקבוע מסגרת לדיון.

שי דורון;

אני מציעה הודעות סיעות במסגרת של 8 דקות לסיעה.

היו"ר מי רייסר;

אני מבין שאין התנגדות.

הצבעה

הוחלס; לקבוע הודעות סיעות במקום דיון במסגרת של 8 דקות לכל סיעה

הישיבה ננעלה בשעה 15.33

קוד המקור של הנתונים