ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 11/05/1987

בחירת ממלא-מקום ליו"ר הכנסת בעת העדרו מן הארץ; קביעת מסגרת הדיון בהודעת הממשלה שתימסר בכנסת בנושאים כלכליים; קביעת מסגרת הדיון בהצעות אי אמון לממשלה; רביזיה על החלטת ועדת הכנסת מהיום בעניין קביעת מסגרת הדיון בהודעת הממשלה שתימסר היום בכנסת בנושאים כלכליים

פרוטוקול

 
הכנסת האתת-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 22ii

מישיבת ועדת הכנסת

מיום שני, י"ב באייר התשמ"ז - 11.5.87, בשעה 14.30
נ כ רו ו
חברי הוועדה;

מי רייסר - היו"ר

י'ז' אמיר

שי וייס

אי ורדיגר

מוזמנים;

שי כרם - סגנית מזכיר הכנסת

מזכירת הוועדה; מי ברפי

קצרנית; ני רינגלר

סדר-היום; א. קביעת מסגרת הדיון בהודעת הממשלה שתימסר בכנסת

בנושאים כלכליים;

ב. קביעת מסגרת הדיון בהצעות אי-אמון לממשלה;

ג. בוזירת ממלא מקום ליו"ר הכנסת בעת העדרו מן הארץ;

ד. רביזיה על קביעת מסגרת הדיון בהודעת הממשלה

שתימסר בכנסת בנושאים כלכליים.
היו"ר מי רייסר
אני שמח במיוחד לפתוח את הישיבח הראשונה של כנס הקיץ. אני מקווה שבישיבות

הבאות ההשתתפות תהיה מלאה יותר.

א. קביעת מסגרת הדיון בהודעת הממשלה שתימסר בכנסת בנושאים כלכליים

הממשלה תמסור היום הודעה בכנסת בנושאים כלכליים. ועדת הכנסת מתבקשת לקבוע

מסגרת לדיון זה.

אני מציע לקבוע שעה אחת לדיון.

שי וייס!

שעה אחת זה זמן סביר.

היו"ר מי רייסר;

הוחלט; לקבוע שעה אחת לדיון בנושא הנ"ל

היו"ר מי רייסר;

ב. קביעת מסגרת הדיון בהצעות אי אמון לממשלה

סיעת חד"ש הגישה הצעת אי אמון לממשלה בשל "ענין השלום, היד הקשה בשטחים,

פגיעה בשירותים החברתיים וברמת חיי העובדים", שתידון בישיבת הכנסת מחר.

הסיעה המתקדמת לשלום הגישה הצעת אי אמון לממשלה בנושא; "התנגדותה של הממשלה

לשיתופו של אש"ף בוועידת שלום בינלאומית וחתירה לסילוקו של אש"ף מכל תהליך

מדיני". ההצעה תידון בישיבת הכנסת מחר.

ועדת הכנסת מתבקשת לקבוע מסגרת לדיונים הנ"ל.

אני מציע שהדיון יהיה משולב - הודעות סיעות במסגרת של 10 דקות. אני מבין

שאין התנגדות.

הוחלס; לקבוע דיון משולב בשתי הצעות אי האמון - הודעות סיעות

בתחום של 10 דקות לכל סיעה.

היו"ר מי רייסר;

ג. בחירת ממלא-מקום ליו"ר הכנסת בעת העדרו מן הארץ

על-פי סעיף 20א(א) לחוק יסוד: הכנסת, בא אני להודיע שיו"ר הכנסת ייצא את

גבולות המדינה ביום י"ח באייר התשמ"ז - 17.5.87 וישוב ארצה ביום כ"ה באייר

התשמ"ז - 24.5.87. על-פי סעיף 20א(ד) על ועדת הכנסת לבחור סגן יו"ר הכנסת שיכהן

כממלא-מקום של יו"ר הכנסת לתקופה הנקובה לעיל.

י' ז' אמיר;

כיוון שבפעם הקודמת בחרנו בסגן יו"ר הכנסת אהרן נחמיאס, אני מציע לבחור

היום בסגן יו"ר הכנסת דב בן-מאיר.היו"ר מי רייסר;

אני מבין שאין התנגדות לבחירת סגן יו"ר הכנסת דב בן-מאיר כממלא מקום יו"ר

הכנסת בעת העדרו מן הארץ.

הוחלט; לבחור בסגן יו"ר הכנסת דב בן-מאיר כממלא מקום יו"ר הכנסת

בעת העדרו של יו"ר הכנסת מהארץ.

יי זי אמיר;

ד. רביזיה על החלטת ועדת הכנסת מהיום בענין קביעת מסגרת הדיון בהודעת הממשלה

שתימסר היום בכנסת בנושאים כלכליים

אני מבקש לקבוע שעתיים או שלוש שעות דיון ולא שעה אתת לדיון בנושא הנ"ל.

היו"ר מי רייסר;

נקבע שעתיים דיון במקום שעה.

הוחלט; לקבוע שעתיים דיון בנושא הנ"ל.

הישיבה ננעלה בשעה 14.37.

קוד המקור של הנתונים