ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 23/03/1987

הנוסח המתוקן של החלטת שכר חברי-הכנסת (תשלום בעד שירותים רפואיים) (ביטול), התשמ"ז-1987; שונות

פרוטוקול

 
הכנסת האתת עשרה

מושב שלישי-נוסח לא מתוקן-פרוטוקול מס' 218

מישיבת ועדת הכנסת

ביום שני, כ"ב באדר התשמ"ז - 23.3.87 - שעה 10.00
נוכחים - חברי הכנסת
מ' רייסר - היו"ר

י"ז אמיר

ח' גרוסמן

די דנינו

שי וייס

גי כהן
מוזמנים
שי כרם - סגנית מזכיר הכנסת
היועץ המשפטי
צי ענבר
מזכירת הוועדה
מי ברפי
הקצרנית
יי תובב
סדר היום
השגת חה"כ ד' מגן להצעת הוועדה לתיקון

סעיף 3 לתקנון

שונותשונות

היו"ר מי רייסר;

אני שמח לפתוח את הישיבה. לבקשת חה"כ דוד מגן ולבקשת יושב-ראש הכנסת לא

נדון היום בשני הנושאים הראשון שעל סדר היום.

במסגרת שונות סיעת התחיה הגישה הצעת אי אמון לממשלה בנושא אי בצוע קווי

היסוד של הממשלה להקמת התנחלויות חדשות. ההצעה תידון מחר. אנחנו צריכים לקבוע

מסגרת לדיון. אני מציע שעה, חמש דקות להודעת סיעות.

דבר שני, במסגרת הדיונים שלנו במסקנות ועדות נבנצל נדרשנו לנושא "תנאי

השירות הרפואי לחברי הכנסת", כאשר נשארה סוגיה אחת להחלטת יושב-ראש הכנסת

ולהחלטתי לגבי אותם חברי כנסת בודדים שמכהנים בכנסת הנוכחית החל מהכנסת הראשונה,

כשאנחנו מדברים של שלושה אנשים בלבד. לאחר שבדקנו ובררנו את הנושא ההצעה שלי
היא כדלקמן
להוסיף סעיף להחלטת שכר חברי הכנסת, תיקון לסעיף 3 שיאמר כך: "האמור בסעיף

3 להחלטת חברי הכנסת (תשלום בעד שירותים רפואיים)(ביטול), התשמ"ז-987ו, יסומן

(א) ואחריו יבוא התיקון הבא: "(ב) מי שכיהן כחבר הכנסת ביום קבלתה של החלטה זו,

והוא מכה כחבר הכנסת ברציפות מהכנסת הראשונה, תחול עליו החלטת השרותים הרפואיים

כאילו לא בוטלה."
שי וייס
הענין סבוך, מותר היה לפתור אותו לא בתור חוק, הרי זו הוראת מעבר. שוב, אם

פותחים סוגריים, מה קורה עם חברי כנסת שהיו בכנסת הראשונה ואחר כך הפסיק וחזר.
היו"ר מי רייסר
יש רק אחד. לא קורה כלום כי אין לו רציפות.
שי וייס
המקרה שלו השרבה יותר דומה למקרה של תופיק טובי מאשר לכל שאר המקרים.

אנחנו מתאימים סיטואציות והסיטואציה שלו הרבה יותר דומה לזו של בורג ותופיק

טובי. יש פה בעיה.
היו"ר מי רייסר
אולי אפש להוציא את המילה "ברציפות" ואז זה יחול גם על חה"כ וילנר בפועל.
ש' וייס
אני מציע איזה הרהור בנושא הזה, אול נשמע עוד דעה.
צי ענבר
אם כך צריך לשנות את כל הנוסח. "מי שכיהן כחבר הכנסת ביום הקמתה של החלטה

זו, והוא כיהן גם כחבר-הכנסת הראשונה" וכולי.
היו"ר מי רייסר
בסדר, אני בעד התיקון. אנחנו נדרשים באותה סוגיה בביטוח רפואי לגבי חברי

הכנסת הראשונה. אני מבין שיש הסכמה. הכנסנו את היוצא מן הכלל האחד שהיה אל

הכלל.
צ' ענבר
העובדה שהדבר הזה בא לאישור ועדת הכנסת בסעיף שונות ולא כנושא שעל סדר היום

לא נראה, ואני מציע שזה יהיה כנושא שעל סדר היום,

היו"ר מי רייסר;
מקובל, זהו נושא שעל סדר היום
הנוסח המתוקן של החלטת שכר חברי-הכנסת

(תשלום בעד שירותים רפואיים)(ביטול), התשמ"ז-1987

***

רבותי, הבר הכנסת מגן ביקש משום שהוא הבר בוועדת אבן התנצל וביקש שנדון

בנושא גם בהיעדרו.
הנושא הוא
השגת חה"כ מגן להצעת הוועדה לתיקון סעיף 3 לתקנון

ועדת הכנסת הניחה על שולחן הכנסת הצעה לתיקון התקנון, תיקון סעיף 3, החלפת

סעיף 4, כל התיקונים שביקשנו. הבר הכנסת מגן, בתיקון סעיף 3 סעיף קטן (ב) מבקש

להוסיף את המלים "תוך שבעה ימים".

צי ענבר;
הוא אומר כך
נתפנתה משרה של יושב-ראש הכנסת או של סגן יושב-ראש הכנסת תבחר

הכנסת את הבא במקומו תוך שבעה ימים.
היו"ר מי רייסר
אם אינני טועה התיקון שלנו היה תיקון לשובי במסגרת הזאת.
ש' יעקבסון
זה ענין מהותי.
צי ענבר
נכון, התיקון היה לשוני, והוא: סעיף קטן (ב) מסעיף 4 הועבר להיות סעיף

קטן (ב) בסעיף 3.. ברור שפה זה ענין מהותי, פמו שאומר מזכיר הכנסת, מפני שאם יש

חוב לבחור תוך שבעה ימים יש לזה משמעות, כמובן.
חי גרוסמן
אני לא מבינה מדוע זה תוך שבעה ימים.
היו"ר מי רייסר
משום שבפועל מה שקורה אם עדיין אין קואליציה אז יש גם אי בהירות לגבי

יושב-ראש הכנסת והסגנים.
חי גרוסמן
נכון. אז מה.
היו"ר מ' רייסר
בתקנון הקיים אין הגבלה של זמן. חה"כ מגן מבקש לתת הגבלה של זמן.

שי וייס;

-לכהונה של יושב-ראש כנסת זמני.

היו"ר מי רייסר;

- וסגנו.

שי וייס;

אוזרי שנבחרה כנסת חדשה?

היו"ר מי רייסר;

כן. "מתפנה משרה של יושב-ראש הכנסת או של סגן יושב-ראש הכנסת תבתר הכנסת את

את הבא במקומו" וכאן מוסיף חה"כ מגן "תוך שבעה ימים."

שי וייס;

הענין הזה יכול להתרחש בשני מצבים אף שטכנית הם לא שונים במהותם. מקרה אחד,

שמסיבות שונות יושב-ראש הכנסת אינו יכול למלא את תפקידו, הוא מתמנה להיות שגריר

או להיות נשיא המדינה וכדומה. המקרה האחר, לגבי לכאורה יש פתרון - נבחרת כנסת

חדשה ואז זה זקן חבר הכנסת, אלא אם כן הוא שר תיקון שכבר עשינו. אני הייתי מצפה

להסדרה של שני המצבים בדרך אחידה, מצבי ביניים. כי בשני המצבים צריכה לבוא

הבחירה.

אני רוצה להרהר בקול רם משום שאני רוצח לחתור להסדר אחידה. יכול להיות מצב

שבו אחרי שנבחרת כנסת חדשה עובר זמן רב מסיבות פוליסיות עד אשר יש הסכמה לבחירת

יושב ראש כנסת חדש. בינתיים יש לנו זקן חברי הכנסת. אני אומר, יכול להיות מקרה

שזקן חברי הכנסת עם כל הכבוד הוא לא בדיוק האיש המתאים לנהל את ישיבות הבית,

יכולות להיות ישיבות קשות מכל בחינה שהיא. חשבתי שצרי למצוא סידור, ואני רוצה

להציע איזה שהוא סידור בשני המקרים. הסידור צרי להיות גם סידור של בחירה של

ממלא מקום עד אשר- בחירה של ממלא מקום יושב-ראש כנסת, זמני.
ש' יעקבסון
החוק מסדיר את זה.
שי וייס
במקרה של כנסת חדשה אני חושב שיושב-ראש כנסת יוצאת צריך להמשי בתפקידו

ממש כמו שראש ממשלת מעבר ממשיך בתפקידו. אני הייתי רוצה להסדיר דברים כאלה

באיזשהו סידור אחד ולא סידורים נפרדים.

צי ענבר;

סעיף 20א רבתי, סעיף קטן (ג) אומר כך; "נתפנתה משרתו של יושב-ראש הכנסת

יכהן סגן יושב-ראש הכנסת היושב-ראש הכנסת בפועל עד שתבחר הכנסת יושב-ראש חדש."

שי יעקבסון;

וועדת הכנסת בוחרת את הסגן.
צ' עינבר
זה הסידור הקיים.
חוק יסוד אמר
"עד שתבחר הכנסת יושבל-ראש חדש." אני הושש שאי אפשר בתקנון

להגביר אהרי שהוק יסוד אמר "עד שתבחר". אם הוק יסוד אמר "עד שתבחר" פירושו של

דבר שהמחוקק רצה כך, כי יש הסדר.

לכן הייתי מציע לדחות את הצעתו של חה"כ מגן להוסיף את ענין השבעה ימים.

שי וייס;

אני ממליץ להשאיר את המצב הקיים. אם אנחנו לא מגבילים זמן שכנסח שכבר

הודיעה על בחירות חדשות ואנחנו משאירים ענין כל כך חיוני להכרעות פוליסיות אז

ענין שעם כל הכבוד אנחנו נעשה סנקציות של זמן? זה לא הגיוני.

היו"ר מי רייסר;

אבותי, ברשותכם אני מבקש ומציע שאנחנו ננהג בהליך הבא: אני אפנה את תשומת

לבו של חה"כ מגן להערה המשפטית של צבי ענבר, במידה ובכל זאת הוא ל ישתכנע הוא

יבוא ויסביר את עמדתו.

בשלב זה אנחנו נסגור את הדיון בנושא הזה.

אנחנו נועלים את הישיבה. אזכיר לחברים על הישיבה החשובה מחר בהשתתפות

יושב-ראש הכנסת, הסגנים, יושב-ראש הוועדות ויושב-ראש הסיעות על הנושא "סמכויות

ועדות הכנסת", בשעה 10.00, במועדון חברי חכנסת, כאשר בשעה 09.00 אנחנו מתכנסים

כאן לדון בנושא של ערעורים ובמסגרת "שונות".
י"ז אמיר
ברצוני להעלות הצעה לפרוסוקול - בענין שרק ארבעה חברים בכנסת יכולים להגיש

הצעת אי-אמון. אינני חושב שאני צריך להעלות את זה בכתב, אני מעלה את זה כאן,

והייתי רוצה שפעם במושב גם יחיד יוכל להביע אי אמון.
היו"ר מי רייסר
תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 10.30

קוד המקור של הנתונים