ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 22/12/1986

דיון בהשגות חברת הכנסת חייקה גרוסמן לנוסח החדש של תקנון הכנסת; פניית יו"ר הכנסת לתיקון תקנות משכן הכנסת ורחבתו (תיקון מס' 2); קביעת הוועדה שתדון בנושא; "הסכנה לחייו של יוסף ביגון- מאת חה"כ ולדמן; קביעת מסגרת הדיון בנושא: "הסכנה לחייו של יוסף ביגון" - מאת חה"כ יוסף; קביעת מסגרת הדיון בנושא; "הצורך בהקמת ועדת שרים לענייני אזורי פיתוח"- מאת חבר-הכנסת יצחק פרץ; שונות - 1. קביעת מסגרת הדיון בהצעות להביע אי אמון לממשלה

פרוטוקול

 
הכנסת האחת-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 188

מישיבת ועדת הכנסת

מיום שני, כי בכסלו התשמ"ז - 22.12.86 בשעה 10.00 בבקר
נכחו
תברי הוועדה;

מי רייסר - היו"ר

מי איתן

י'ז' אמיר

וזי גרוסמן

שי דורון

שי וייס

אי ורדיגר

גי כה/

מוזמנים;

שי יעקבסון - מזכיר הכנסת

שי כרם - סגנית מזכיר הכנסת

יי בנגל - קצין הכנסת

עי רוזן - משרד המשפטים

היועץ המשפטי של הוועדה; צי ענבר

מזכירת הוועדה; מ' ברפי
קצרנית
נ' רינגלר

סדר-היום; א. פניית יו"ר הכנסת לתיקון תקנות משכן הכנסת ורהבתו

(תיקון מסי 2), התשמ"ז-1986;

ב. שונות;

1. קביעת מסגרת הדיון בהצעות להביע אי אמון לממשלה;

2. קביעת מסגרת הדיון בנושא "הסכנה לתייו של יוטף ביגון" -

הצעה לסדר-היום מאת וחה"כ יעקב יוסף;

3. קביעת הוועדה שתדון בהצעה לסה"י בנושא; "הסכנה לחייו

של יוסף ביגון" - מאת חה"כ אליעזר ולדמן;

4. קביעת מסגרת הדיון בנושא; "הצורך בהקמת ועדת שרים

לענייני אזורי פיתות" - מאת חה"כ יצתק פרץ;

ג. דיון בהשגות חברת-הכנסת חייקה גרוסמן לתקנון הוזדש.היו"ר מי רייסר;

אני פותח את הישיבה.

א. פניית יו"ר הכנסת לתיקון תקנות משכן הכנסת ורחבתו (תיקון מסי 2);

יושב-ראש הכנסת מבקש אישורה של ועדת הכנסת לתיקון תקנות משכן הכנסת ורחבתו

(תיקון מסי 2}, התשמייז-1986.
ש' יעקבסון
יושב-ראש הכנסת ביקש לזמנו לדיון.

היו"ר מי רייסר;

סודר שהוא לא יהיה נוכח.

צי ענבר;

מדובר בתיקון בעל אופי די סכני. בתקנות משכן הכנסת מוסדרת צורת היתר

הכניסה לכנסת, היתר כניסה חד-פעמי. קצין הכנסת העלה בעיה שעל-מנת לחזק את

הפיקוח על הכניסה יצויינו גם השעות שלהן ניתן ההיתר, כדי שאדם שקיבל היתר בבקר

לשעה לענין מסויים לא יוכל להישאר כל היום. לכן ההצעה היתה להוסיף לרשיון

"משעה... עד שעה...". בתוספת לתקנות מופיעה צורת ההיתר. אתה לא יכול לשנות את

צורת ההיתר בלי שיו"ר הכנסת יקבל אישורה של ועדת הכנסת לכך.

ש' יעקבסון;

אפשר לעשות זאת בחותמת. למה צריך תקנות?

היו"ר מ' רייסר;

אני לא חושב שמישהו יעיר הערה איזו שהיא אם יסביעו חותמת על ההיתר החד-פעמי

בה יצויין משעה עד שעה. אם נתקן את התקנות נצסרך להעלות זאת במליאת הכנסת

ואנשים ישאלו במה אנחנו עוסקים.

צי ענבר;

אם כך הדבר, אם אין כוונה לאשר, אולי כדאי לתת ליו"ר הכנסת או לקצין הכנסת

את האפשרות לומר את דברם. אני מייצג אותם.

היו"ר מ' רייסר;

אין לי התנגדות מהותית לבקשה. אנחנו רואים שהיא מיותרת. צריך להנהיג אותה

בלי שום קשר לוועדה.

שי יעקבסון;

זה דבר אדמיניססרטיבי לחלוסין. אני בכלל לא רואה צורך בתיקון התקנות.

צי ענבר;

זה יוצר נורמה משפטית. אם מישהו יפר את ההוראה ויובא לדין, הרי הוא יגיד

שהגבלתו היתה שלא כדין, כי התנאים של ההיתר נקבעו בתקנות. אי-אפשר בחותמת,

בעיקר כאשר זאת תהיה חוחמת על כל היתר והיתר, לשנות את תנאי ההיתר. שינוי תנאי

ההיתר מחייבים שינוי התוספת לתקנות.
היו"ר מי רייסר
אני מציע שהנושא ייבדק מבחינה משפטית. אם מבחינה משפטית אכן מה שאתה אומר

הוא נכון, אנחנו בעד, לא נגד. אם אפשר להימנע מהתיקון - עדיף להימנע מתיקון

התקנות. תיקון התקנות כרוך באישור מליאת הכנסת.

צי ענבר;

התיקון לא מגיע למליאת הכנסת. יו "ר הכנסת חותם על התיקון והוא מתפרסם. אתם

רק צריכים להגיד ליו"ר הכנסת שאתם מרשים לו לתקן את התיקון הזה. זה הכל. זאת

אחריות של היו"ר. הוא המבקש לתקן את התקנות והוועדה צריכה להסכים.
היו"ר מ' רייסר
אם כך הדבר, אני בעד אישור הבקשה. אם זה כל מה שאנחנו צריכים לעשות.
י' בנגל
יש שני סוגי היתרי כניסה לכנסת. האחד - קבוע, עד שנתיים, אותו מקבלים אנשי

הבית הקבועים, עתו נאים, עובדי משרדי ממשלה שיש להם תעסוקה קבועה בכנסת; והאחר -

חד-פעמי. מרבית האוכלוסיה הנכנסת לכנסת מקבלת היתר חד-פעמי.

בתקנות הראשונות לפני כ-18 שנה, לא כתבנו בהיתר החד-פעמי את הזמן שהאדם

מורשה לשהות בכנסת. בהיתר החד-פעמי כתוב שם האדם והתאריך. כלומר, אם הוא מקבל

היתר חד-פעמי בבוקר, למעשה ההיתר שניתן לו תקף למשך כל היום.

נתקלנו בבעיה. יש מספר די גדול של אנשים טרדניים המסתובבים בכנסת. אדם

מצלצל לחבר הכנסת ומבקש להיפגש איתו בכנסת. חבר הכנסת שלא מכיר אותו אדם מצלצל

לביתן פולומבו ומבקש היתר חד-פעמי עבור אותו אדם. ההיתר ניתן ואותו אדם נכנס

לכנסת. יש גם אנשים שמוזמנים לצרכי עבודה. לאחר שאותו אדם סיים את עניינו הוא

לא עוזב את בנין הכנסת ומנסה "לצוד" חברי כנסת לצורך עניינו ובעצם מטריד חברי

כנסת. יש לנו מספר אנשים כאלה ביום.

כאשר פונים לאותו אדם ושואלים אותו האם כבר נפגש עם אותו חבר הכנסת, הוא

אומר: כן, אבל עכשיו אני צריך להיפגש עם 4 חברי כנסת נוספים ונותן שמות של חברי

כנסת נוספים. אלה כבר דברים שהוא מארגן תוך כדי שהותו בכנסת. כלומר, לא פגישה

שנקבעה לו מראש עם חבר הכנסת, אלא תוך כדי שהותו בכנסת הוא פונה לחברי כנסת

נוספים ומבקש להיפגש גם איתם. חברי הכנסת מסכימים או לא, אבל תמיד יש באמתחתו

שמות של חברי כנסת נוספים שהוא רוצה להיפגש איתם והוא מבקש להישאר.

בקרב האנשים האלה יש הרבה אנשים טרדני ים. אם הוא מטריד זמן רב וחבר הכנסת

פונה אלינו בבקשה שנוריד ממנו את האיש הזה, אנחנו מוציאים אותו.

לאור הצטברות הנסיון במשך שנים אנחנו מבקשים שייקבעו שעות השהות בכנסת. חבר

הכנסת שמבקש להזמין אדם לכנסת יגיד במסגרת אלו שעות הוא נחוץ לו, נניח מ-8 בבקר

עד 2 בצהרים. כך אנחנו נדע שבשעה 2 בצהרים אותו אדם סיים את תפקידו וצריך לעזוב

את הבנין. הסדרנים בודקים בתחנות השונות את האיש, יראו שהאישור הוא עד שעה 2

ויבקשו ממנו לעזוב.
היו"ר מ' רייסר
הבעיה היא למה צריך אישור ועדת הכנסת?

יי בנגל;

בכל התקנות של חוק משכן הכנסת כתוב; "על-ידי יו"ר הכנסת ובאישור ועדת

הכנסת". גם את התקנה המקורית אישרה ועדת הכנסת לפני 17 שנים. זו הסיבה היחידה.אי ורדיגר;

נניח שאדם שהוזמן לכנסת מקבל היתר חד-פעמי משעה 8 עד השעה 2 בצהרים, הרי

אף אתד לא יילך לחפש אותו. האם ביציאה מהכנסת יבדקו את ההיתר שלו? אם הוא ייצא

מהכנסת בשעה 4 אהר-הצהרים, האם יענישו אותו?
י י בנגל
ההיתר שלו נבדק בכל תחנה. חברי הכנסת והעובדיס הקבועים לא מרגישים בכך,

אבל המוזמנים יספרו לכם שעוצרים אותם בכל תתנה. אם ימצאו שהוא יצא בשעה 4 אין

כל כוונה להעניש אותו, אבל כאשר יעצרו אותו אתרי השעה 2 יידעו שהוא סיים את

תפקידו בכנסת ויבקשו ממנו לצאת מהכנסת.

היום כאשר אני פונה לאדם שקיבל היתר תד-פעמי ליום ומבקש ממנו לצאת מהכנסת,

יש לו טענה משפטית לפתות שהוא לא מוגבל בזמן שהותו בכנסת באותו יום. הכוונה היא

לא לנקוט בסנקציות נגד אותם אנשים, אלא אם הם מסרידים את חברי הכנסת וחברי הכנסת

מבקשים מאיתנו שנוציא אותם אנחנו נוכל לבקש מהם לעזוב את הבנין. כאשר אין הגבלה

של זמן על ההיתר אני צריך להוכיח לו שהוא מטריד.

התיקון הזה הוא לטובת חברי הכנסת שכל מיני אנשים שלא הוזמנו אליהם מטרידים

אותם במשך כל היום.

ח' גרוסמן;

התיקון הזה לא כל כך פשוט. נכון שיש גם טרדנים, אבל יש גם אנשים מוזמנים.

ננית שאני מזמינה משלחת של נכים, מה הפסול בכך, שלמרות שאני הזמנתי אותם, לאחר

שסיימו את הפגישה איתי, ייפגשו עם חברי כנסת נוספים? יש משלחות שונות שבאות

לכנסת להסביר את הענין שלהם ולדעתי אין כל פסול שייפגשו עם חברי כנסת נוספים

לאתר שסיימו את הפגישה עם חבר הכנסת שהזמין אותם.

יי בנגל;

את או כל תבר כנקת אחר יכולים לבקש שההיתר לאותה משלחת יהיה משעה 8 בבקר עד

שעה 8 בערב. את מכתיבה את שעות ההיתר, לא אני. אין יום שאין 3-2 טרדנים שחברי

הכנסת באים אלי בטרוניות ושואלים מדוע אותם טרדנים מסתובבים בכנסת. אני אומר

להם: הוזמן על-ידי תבר כנטת איקס ואני לא יכול להוציא אותו מהבנין כל עוד לא

התפרע. יש גם חולי נפש. 70% מחברי הכנסת שאנחנו פונים אליהם שלא יזמינו יותר

אותו טרדן נענים לבקשתנו, אבל יש חברי כנסת שביקשנו מהם לא להזמין אנשים

מסויימים המטרידים אח חברי הכנסת והם כן ממשיכים להזמין אותם באופן קבוע ואני

חייב לקבל את הבקשה של חברי הכנסת. אנחנו יודעים בדיוק מי האנשים. כל האנשים

שאתם רואים שמסתובבים בכנסת הם מוזמנים. אדם לא יכול להיכנס לכנסת לפי רצונו,

אלא לפי הזמנה.

מי איתן;

אני חושב שזה חלק מהענין כאן, שלא נוכל לפתור את הבעיה על-ידי התקנה הזאת.

אותם אנשים "מקצועיים", שאני מכנה אותם "קיבצרים", הם חלק בלתי נפרד מההוויה.

הנודניקים האלה הם חלק בלתי נפרד מהכנסת. לדעתי הם הראשונים שימשיכו להישאר

בכנסת חרף התקנות האלה, הם פשוט י נדנדו לחברי הכנסת. אם נקבל את התיקון הזה

יהיה לנודניקים האלה ענין של סטטוס; הם יתפארו שקיבלו היתר תד-פעמי לכל היום. הם

לא יעזבו את חבר חכנסת עד שיבקש עבורם אישור לכל היום.אותם חברי הכנסה שיסכימו להגביל את הנודניק המקצועי, כבר היום מסכימים לא

לתת בכלל היתר לאותם אנשים. אותם חברי הכנסת שלא מוכנים להעתר לפנייתך ולמנוע

את כניסתם - יתנו לו ממילא היתר לכל היום. הנודניק ימשיך להסתובב פה כל היום

עם אישור לכל היום. זה יהפוך לפלסתר את המגמה שלך ואת התקנה ולא נשיג את

המטרה. הם יצליחו להתגבר על התקנה הזאת ביתר קלות, כי התקנות נועדות לאנשים

נורמליים. הם מומחים בעקיפת התקנות ומצליחים להסתדר. איך הם מגיעים הנה כל

היום? המשימה שלהם בחיים היא להגיע כל יום לכנסת.

התקנה הזאת לא תעצור אותם ולא תשרת את המטרה. לכן היא מיותרת בעיני.

יי בנגל;

אחד התפקידים בחוק משכן הכנסת ורחבתו הוא תפקיד קצין הכנסת לקיים את הסדר

ולאפשר לחברי הכנסת למלא את תפקידם בנוחיות. אני מנסה לעשות זאת. הנודניקים

האלה הם אחד הדברים המפריעים לחברי הכנסת למלא את תפקידם.

מי איתן;

אם ההטרדה תגיע למימדים של הפרעה - אתה תוציא אותו.

י' בנגל;

הכוונות שלי טובות וטהורות - לסייע לחברי הכנסת. חיינו כך עד עכשיו ואפשר

להמשיך לחיות כך הלאה.

היו"ר מי רייסר;

הצבעה

הוחלט; לא לאשר את הבקשה הנ"ל

היו"ר מ' רייסר;

ב- שונות - 1. קביעת מסגרת הדיון בהצעות להביע אי אמון לממשלה

"סיעת מורשה-פאי הגישה הצעת אי אמון לממשלה בנושא 'המפעלים המחללים שבת

בהיתר ממלכתי' וסיעת יכך' הגישה הצעת אי אמון לממשלה בשל 'כניסת המשטרה לישיבות

בירושלים והאשמה שקיימת בהם מחתרתי שיידונו בישיבת הכנסת מחר. ועדת הכנסת

מתבקשת לקבוע מסגרת לדיונים אלה".

לגבי הצעת אי האמון של סיעת "כך" אני מבין שנקבע את הנוהל הרגיל; הודעות

סיעות במקום דיון בתחום של 5 דקות.

מה ההצעה לגבי סיעת מורשה?

גי כהן;

הודעות סיעות במקום דיון בתחום של 10 דקות.

ש' יעקבסון;

על ועדת הכנסת לקבוע האם יהיו אלה שני דיונים נפרדים.

היו"ר מי רי יסר;

כמובן שני דיונים נפרדים. אם אין הצעות אחרות, ניגש להצבעה.היו"ר מ' רייסר;

ה צ ב ע ה

הוחלט; א. בהצעת אי האמון של סיעת מורשה-פא"י -

תימסרנה הורעות סיעות במקום דיון בתחום של 10 דקות;

ב. בהצעת אי האמון סל סיעת "כן" -

תימסרנה הודעות סיעות במקום דיון בתחום של 5 דקות.

היך"ר מי רייסר;

ו 1

2. קביעת מסגרת הדיון בנושא: "הסכנה לחייו של יוסף ביגון" - מאת הה"כ יוסף

3. קביעת הוועדה שתדון בנושא; "הסכנה לחייו של יוסף ביגון- מאת חה"כ ולדמן

הכנסת החליטה בישיבתה ביום 17.12.86 להטיל על ועדת הכנסת לקבוע את הוועדה
שהנדון בהצעה לסדר-היום בנושא
הסכנה לחייו של יוסף-ביגון - מאת חבר-הכנסת אליעזר

ולדמן. כמו כן הועבר לוועדה לקביעת מסגרת דיון הנושא; "הסכנה לחייו של יוסף

ביגון" - מאת חבר-הכנסת יעקב יוסף.

שימו לב מה שקורה כאן. דבר מוזר מאוד. אותו נושא עובר גם לדיון בוועדה

וגם לדיון במליאת הכנסת.

גי כהן;

היה דיון בכנסת בנושא זה, שני חברי הכנסת הציעו אותו נושא תחת אותה כותרת

ובהצבעה נתקבל דבר מגוחך שהצעה אחת הועברה לו ועדו? וההצעה האחרת חידון בכנסת.

יו"ר הישיבה, חבר-הכנסח מאיר כהן-אבידב התריע על כך מספר פעמים, הוא התרעם על

העובדה שכל אחד מחברי הכנסת החליט אחרת וביקש שישקלו את הדבר, אך חברי הכנסת

עמדו בדעתם.
ש' יעקבסון
דבר נוסף, על סדר יומה של הכנסת מונח הנושא; "חידוש הקשרים שלנו עם

ברית-המועצות וגורל אחינו בה במיוחד לאחר פסגרת ריקיאוויק". אבקש מחברי הוועדה

לשקול האם אפשר לשלב הדיון בנושא הנ"ל עם הדיון בנושא זה.
ח' גרוסמן
לא. אלה שני נושאים אחרים. י

גי כהן;

אולי ועדת הכנסת תפנה לשני חברי הכנסת שיסכימו לכך שיהיה דיון בנושא או

בוועדה או בכנסת?

מי איתן;

אנחנו לא יכולם. ברגע שהכנסת החליטה לקיים דיון במליאה -י למציע ההצעה אין

יותר זכות על ההצעה, אלא אם כן יחליט שהוא מוותר עליה.היו"ר מי רייסר;

שילוב הדיון עם נושא יהדות ברית-המועצות הוא הדרך היחידה לצאת בכבוד

מהתסבוכת הזאת, אתרת זה יהיה מגווזך. בנסיבות הקיימות אני בעד שילוב הצעת

חבר-הכנסת יעקב יוסף בדיון על יהדות ברית-המועצות.

אי ורדיגר;

נבקש מהיועץ המשפסי של הוועדה להציע תיקון התקנון כך שמקרה כזה לא יתזור.

שי יעקבסון;

על-פי התקנון אי-אפשר להעביר נושא מסויים גם לוועדה וגם לקבוע שיידון

בכנסת, אבל הכנסת לא פעם לא מתחשבת בתקנון. אנחנו מעירים תשומת לב חברי הכנסת

והכנסת מחליטה כפי שהיא מחליטה.

אי ורדיגר;

אם כן, ועדת הכנסת המוסמכת לנהוג על-פי התקנון יכולה היום להחליט ששני

הנושאים יועברו או לוועדה או למליאה.

ש י י עקבסון;

היא צריכה להביא זאת לאישור הכנסת. היא לא יכולה להחליט כאן.

היו"ר מי רייסר;

הדרך המדוייקת היא כדלקמן; אנחנו פונים לחבר הכנסת יעקב יוסף שיסכים שהצעתו

תידון בוועדת העליה והקליטה, כמו הנושא של חבר-הכנסת ודלמן. אם הוא יסכים -

כאילו שהוא ויתר על הצעתו והיא לא תידון במליאת הכנסת. אם לא יסכים - אני מציע

שוועדת הכנסת תחליט לשלב את הדיון בהצעתו עם הדיון בנושא יהדות ברית-המועצות.

הצבעה

הוחלט; א. לשלב הדיון בהצעת חבר-הכנסת יוסף עם הדיון בנושא;

"חידוש הקשרים שלנו עם ברית-המועצות וגורל אחינו בה

במיוחד לאתר פסגת ריקיאוויק";

ב. להעביר את הדיון בהצעת חבר-הכנסת ולדמן לדיון

בוועדת העליה והקליטה.

היו"ר מ' רייסר;

4. קביעת מסגרת הדיון בנושא; "הצורך בהקמת ועדת שרים לענייני אזורי פיתוח"

- מאת חבר-הכנסת יצחק פרץ

הכנסת החליטה בישיבתה ביום 17.12.86 להטיל על ועדת הכנסת לקבוע מסגרת לדיון

בנושא הנ"ל. אם אין התנגדות, נקבע שעה אחת לדיון בנושא הנ"ל.

הצבעה

הוחלט; לקבוע שעה אחת לדיון בנושא הנ"להיו"ר מי רייסר;

ג. דיון בהשגות חברת הכנסת חייקה גרוסמן לנוסח החדש של תקנון הכנסת

שי וייס;

אני מתנצל בשמי לבשם חברת-הכנסת דורון שעלינו ללכת לישיבת ועדת

החוץ-והבטחון.

שי דורון;

אני מבקשת מיו"ר הוועדה לטפל בנושא של שתי ועדות העובדות בו זמנית.

היו"ר מי רייסר;

חברת-הכנסת דורון, אין לי מה לעשות יותר ממה שעשיתי. לא במקרה התחלנו את

הישיבה בשעה 10.00 בבקר ולא בשעה 9.00 בבקר, זאת השעה שקבענו מראש בתיאום עם

ועדת החוץ-והבטחון. לא איכפת לי שהשעות ישתנו, אבל בתנאי שיבטיחו לי שיעמדו

בהן. אם הם לא מבטיחים - זה מה שיהיה.

אני מבקש לתעל את הדיון. כפי שעשינו בדיונים הקודמים בנושא, הבחנו בין

שינויים לשוניים לבין שינויים מהותיים, כאשר את כל השינויים המהותיים אנוזנו

רושמים בצד ובמרוכז - יחד עם השינויים שנצטרך להכניס בעקבות ההצבעה האלקטרונית -

נעלה לדיונים נפרדינז. כרגע אנחנו דנים עניינית אך ורק בשינויים הלשוניים.

חי גר וסמן;

ו. בסעיף 3ו(א)(1), בהערה לגבי ועדת המשנה לפניות הציבור - למחוק המלים

"או הפגנה"; מה פסול בהפגנה?

2. בסעיף 32(ג) המלים "לא תתול על השבוע הראשון של כל כנס" - יימחקו;

הסעיף כבר תוקן.

3. בסעיף 43(ג) בסופו יבוא; "שאילתה שלא נענתה כאמור הופכת עם הודעת היו"ר

לשאילתה דחופה בעל-פה";

4. בסעיף 64(ב) במקום "תוך ששה חדשים" יבוא "תוך שלושה חדשים";

5. בסעיף ו8(א) הפיסקה המתחילה במלה "ואולם" תימחק ובמקומה יבוא; "ואולם

חבר סיעה שאינה מיוצגת בממשלה זכאי להגיש שלוש הצעות על כל שתי הצעות של חבר

סיעה המיוצגת בממשלה"; כלומר, שזאת תהיה הפרופורציה. אני לא קובעת רק שלוש

הצעות, אלא אם לחבר סיעה המיוצגת בקואליציה יש שתי הצעות - לחבר סיעה שלא מיוצגת

בממשלה יהיו שלוש הצעות.

6. בסעיף 143(א) במקום המלים "באותו כנס של הכנסת" יבוא; "תוך תקופה של

שלושה חדשים";

7. בסעיף 113(ג) במקום "לפחות יומיים" יבוא; "לפחות שבועיים". ובסוף

הסעיף יבוא; "(ה) על הממשלה לצרף לכל הצעת חוק דברי הסבר ממצים בגוף ההצעה וכן

במסמך מלווה חומר רקע מפורט על הצורך בחוק, עלותו הכלכלית, השלכותיו המשפטיות

והחברתיות וכיוצא בזה".

8. בסעיף 135 בכל מקום שנאמר "חדשיים" יבוא "חודש אחד".היו"ר מי רייסר;

כל התיקונים שהצעת הם תיקונים מהותיים. נחזור אליהם במסגרת הדיון בתיקונים

המהותיים. עשית עבודה טובה. אני בעד רוב התיקונים שהצעת.

אני רוצה לסכם את התהליכים שאנחנו צריכים לעשות. אנחנו צריכים את העזרה של

הקצרנית, של היועץ המשפטי של הוועדה ושל מזכירת הוועדה. אנחנו צריכים לקרות את כל

הפרוטוקולים של הדיונים בנושא הזה, הצעת התיקון המקורית של ועדת ליבאי, לסווג

ולרכז את כל התיקונים ולהציג אותם כמקשה אחת. במקביל, לעשות רישום של ההצעות

המהותיות שהושמעו כאן. כאמור, נעלה אותן לדיון פלוס הצעות התיקון שיתחייבו

מהנהגת ההצבעה האלקטרונית, פלוס - אני מציע לנצל את ההזדמנות הזאת ולשלוח מכתב

לכל חברי הכנסת שאם יש להם הצעות כלשהן לשינוי התקנון - זה הזמן. אני לא חושב

שטוב כל פעם לחזור ולדון בנושא הזה. נייחד מספר ישיבות רצופות לנושא זה של

שינוי התקנון ואני חושב שנצליח להעביר את השינויים שנחליט עליהם.

היו"ר מ' רייסר;

לפני נעילת הישיבה אני מביע תקווה ומשאלה עמוקה שוועדת המשנה תשב ככל

שיידרש עד שתסיים את כל הדיון בנושא דו"ח נבנצאל על-מנת שמחר נוכל להצביע על כל

הפרקים.

צי ענבר;

האם הועברה הפניה לוועדת נבנצאל בקשר לאותה נקודה שהיא נתבקשה לדון בה

מחדש?

היו"ר מי רייטר;

יו-

צי ענבר;

מפני שיש לפחות נקודה נוספת שיש להעבירה לוועדת נבנצאל.

היו"ר מי רייטר;

אני פחות מודאג ממת שוועדת נבנצאל צריכה לעשות. אני מאוד מודאג ממה שאנחנו

צריכים לעשות. אם העברנו פניה לוועדת נבנצאל - העברנו פניה לוועדת נבנצאל. אני

לא רוצה בשום פנים ואופן שלמישהו יצטייר הרושם הלא נכון, וזה מה שניסו לעשות,

שאנחנו אימצנו את ההמלצות שנוחות לנו ולא אימצנו את ההמלצות שאינן נוחות לנו.

מחר מליאת ועדת הכנסת תסיים הדיון בהמלצות ועדת נבנצאל.

צי ענבר;

יש ענין מהותי ביותר הקשור בגיל הפרישה של חברות הכנסת שגם אליבא דעת מר

טרלו ועדת נבנצאל לא חשבה על הנושא, לא ידעה עליו והוא לא מעכב קבלת כל אותן

החלטות בנושאים הברורים.

היו"ר מי רייסר;

אם יש שאלה כלשהי שוועדת נבנצאל לא דנה בה - נעביר אותה לוועדת נבנצאל. אם

ועדת נבנצאל לא תרצה לעסוק בכך - היא לא תעסוק בכך. אנחנו דנים בהמלצות ועדת

נבנצאל. מה שהיא לא החליטה נשאר על-פי החוק כמקודם.צ' ענבר;

ועדת נבנצאל אמרה שגיל הפרישה המינימלי בשירות הציבור הוא גיל 40. באתי
לוועדת נבנצאל ואמרתי
מה עם חברות-הכנסת שעל-פי החלטת ועדת הכנסת גיל הפרישה

המינימלי לפנסיה הוא 35? אמרו: מה פתאום? הראיתי להם. אמרו: לא חשבנו על זה,

בוודאי שהיינו מתייחסים לכך.
חי גרוסמן
האם אי פעם בכנסת כלשהי היתה אשה חברת-כנסת שפרשה בגיל 35 או בגיל 40?
צי ענבר
אינני יודע.
גי כהן
זה יכול להיות. למה צריך להיות הבדל? יש להשוות את הגילים.
היו"ר מי רייסר
מי שהנושא קרוב ללבו מוזמן להשתתף בישיבת ועדת המשנה, בראשותו של חבר-הכנסת

זיאק אמיר, המתקיימת היום ויוכל להביע את דעתו ולהשפיע על ההמלצה שתבוא בפני

ועדת הכנסת.
מ' איתן
חברת-הכנסת גאולה כהן, אם את הושב לשנות, תגישי הצעת שינוי. לא צריך את

ועדת נבנצאל.

י' ז' אמיר;

תמתינו עד מחר בבקר. אם ועדת המשנה לא תפתור בעיה זאת - תעלו אותה אתם.
היו"ר מ' רייסר
הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10.50

קוד המקור של הנתונים