ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 17/11/1986

הודעת חבר הכנסת לפי סעיף 2 לחוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריף); הצעה לסה"י של חה"כ ויינשטיין בנושא- "אמינותו של המידע הנמסר לוועדות הכנסה על-ידי פקידים בממשלה"; פניית חה"כ גאולה כהן בדבר העלאת הצעות דחופות לסדר-היום בכנסת בשבוע הראשון של פתיחת כנס; קביעת הרכב הוועדה המשותפת כספים-חינוך לנושא תקציב המתנ"סים

פרוטוקול

 
הכנסת האחת-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוסוקול מסי 178

מישיבת ועדת הכנסת

מיום שני, ט"ו בוזשון התשמ"ז - 17.11.86, בשעה 10.00 בבקר
נכחו
חברי הוועדה;

מי רייסר - היו"ר

מי איתן

חי גרוסמן

גי כהן

ז י עטשי

מוזמנים;

אי דמביץ - היועץ המשפסי של ועדת הכספים

היועץ המשפטי של הוועדה; צי ענבר

מזכירת הוועדה; מי ברפי

קצרנית; ני רינגלר
סדר-היום
א. הצעה לסה"י של חה"כ ויינשטיין בנושא; "אמינותו של

המידע הנמסר לוועדות הכנסת על-ידי פקידים בממשלה";

ב. הודעת הה"כ לפי סעיף 2 לתוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריף);

ג. קביעת הרכב הוועדה המשותפת כספים-חינוך לנושא;

"תקציב המתנ"סים";

ד. פניית הה"כ גאולה כהן בדבר העלאת הצעות דתופות לסדר-היום

בכנסת בשבוע הראשון של פתיחת כנס.
היו"ר מי רייסר
א. הצעה לסה"י של חה"כ ויינשטיין בנושא-. "אמינותו של המידע

הנמסר לוועדות הכנסה על-ידי פקידים בממשלה"

חבר-הכנסת ויינשטיין שוהה בחו"ל ומבקש להעלות את הנושא בנוכחותו. בסך הכל

אנחנו צריכים לקבל את הנוסח המוסכם עליו ועל חבר נוסף של הוועדה על-מנת לסכם את

הדיון בנושא שהוא העלה.

ב. הודעת חבר הכנסת לפי סעיף 2 לחוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריף)

בהתאם להוראות סעיף 147 לתקנון הכנסת מחליטה ועדת הכנסת כדלקמן: "דרישת חבר

הכנסת שהכנסת תבטל החלטה של ועדת הכספים לפי סעיף 2(א)(ו) לחוק מסי מכס ובלו

(שינוי תעריף), התש"ט-1949, לאשר או לבטל הוראה בצו שכתוצאה ממנה מוגדל מס או

מוטל מס על סחורה שהיתה פטורה ממנו, תהיה במכתב אל יושב-ראש הכנסת, הכולל דברי

הסבר מפורטים להנמקת דרישתו.

אני מבקש שיסבירו למה אנחנו צריכים את השינוי הזה.

אי דמביץ;

החוק נתקבל לפני שנתיים לפי יזמתו של חבר-הכנסת וירשובסקי, לאמור: החלטה

בדבר אישור החמרת מכס וכדי לא תובא להצבעה בכנסת אלא תתקבל בוועדת הכספים ותונח

על שולחן הכנסת. אני מתאר לי שכולכם רואים את הצרורות של החלטות בדבר מכס עם

הפתק הכחול מעל גביהם, שההחלטות האלה מונחות על שולחן הכנסת, אם לא יודיע

חבר הכנסת על רצונו שהכנסת תבטל החלטה שכזאת - היא תיכנס לתקפה.

הנה קרו מספר מקרים שחבר הכנסת פנה למזכירות הכנסח ואמר: אני מתנגד. כתב:

אני מבקש שהכנסת תדון בהחלטה. ההחלטה נקבעה לדיון בכנסת ונציג ועדת הכספים

איננו יודע למה חבר הכנסח מתנגד.

מה שאנחנו מבקשים הוא שכאשר חבר הכנסת מתנגד, שיכתוב מכתב בו יתן את עיקרי

הנימוקים להתנגדותו. כך יוכל יו"ר ועדת הכספים, או ב"כ ועדת הכספים להשיב.
צי ענבר
אני מבקש להוסיף: הואיל ואנחנו מדברים בהסדר תחיקתי חדש יחסית ולפרוצדורה

מעין זו לא יכול היה התקנון להתייחס, הרי הפניה לוועדת הכנסת היא לקבל החלטה

לפי סעיף 147 לתקנון, האומר ששאלה הנוגעת לדיוני הכנסת שאין לה הוראה בתקנון

- תחליט בה ועדת הכנסת. לכן מתבקשת החלטה של ועדת הכנסת כיצד יש לנהוג

בהסדר תחיקתי חדש זה.
היו"ר מי רייסר
מקובל.

הצבעה
הוחלט
פה-אחד להניח את ההחלטה הנ"ל על שולחן הכנסתהיו"ר מי רייסר;

ג. קביעת הרכב הוועדה המשותפת כספים-חינוך לנושא תקציב המתנ"סים

ביום 23.7.86 העבירה מליאת הכנסת הצעה לסדר-היום של תבר-הכנסת עובדיה עלי

בנושא הנ"ל לוועדה משותפת של ועדת הכספים וועדת הוזינוך והתרבות. ועדת הכנסת טרם

קבעה מהו הדכב הוועדה המשותפת ובידי מי תהיה ראשות הוועדה.

אני מציע הרכב של 6 תברים - 3 הברים מכל ועדה. יו"ר הוועדה יהיה נציג ועדת

החינוך והתרבות.

חי גרוסמן;

בדרך-כלל ועדה משותפת מונה 10 חברים. אני מציעה 5 חברים מכל ועדה וראשות

הוועדה בידי ועדת החינוך והתרבות.

היו"ר מי רייסר;

הצבעה

הוחלט; הוועדה המשותפת כספים-חינוך לנושא תקציב המתנ"סים

תמנה 10 הברים - 5 חברים מכל ועדה.

יו"ר הוועדה יהיה נציג ועדת החינוך והתרבות.

היוייר מי רייסר;

ד. פניית חה"כ גאולה כהן בדבר העלאת הצעות דחופות לסדר-היום בכנסת

בשבוע הראשון של פתיחת כנס

גי כהן;

הנוהג שאין מעלים הצעות דחופות לסדר-היום בכנסת בשבוע הראשון של פתיחה כנס

נראה לי לא הגיוני. דווקה בשבוע הראשון אחרי הפגרה יש הצטברות גדולה של הצעות

לסדר-היום. כמובן שאם הכנסת פותחת את המושב בהודעת הממשלה - זה דבר אחר. אבל

מניעה העלאת הצעות דחופות לסדר-היום בשבוע הראשון של פתיחת כנס לא נראית לי

הגיונית.

חי גרוסמן;

מה מקורו של האיסור הזה? ברור למה יש הגבלה כזאת בסוף המושב, בעיקר כאשר

הכנסת מאשרת את התקציב, אבל מאין בא האיסור הזה?

צי ענבר;

הוא כתוב בתקנון.

חי גרוסמן;

הוא כתוב בתקנון, אבל אף אחד לא זוכר למה נכתב בתקנון.

מי איתן;

אם ההצעה כרוכה בשינוי התקנון, חברת-הכנסת גאולה כהן צריכה להגיש הצעה

לשינוי התקנון. עקרונית כולם מסכימים להצעה.
היו"ר מי רייסר
חברת-הכנסת גאולה כהן מבקשת שינוי התקנון ואנחנו דנים בבקשתה. בקשתה היא

שזאת תהיה הצעה של הוועדה על סמך היזמה של חברת-הכנסת גאולה כהן.

אנחנו יכולים לעשות אהד משני הדברים: א. או שנניוז את ההצעה על שולחן הכנסת

ואם תהיינה הסתייגויות נדון בהן-, ב. או, אם וזברת-הכנסת גרוסמן רוצה, נדחה את

הדיון בשבוע ובמהלך השבוע נפנה ליו"ר הכנסת ולמזכיר הכנסת בשאלה שהעלית. אם

יהיו להם דברים מהפכניים - נעלה את הנושא על סדר היום. אם לא יהיו להם דברים

מהפכניים - נניח את ההצעה על שולתן הכנסת.

חי גרוסמן;

אם מטעם מזכירות הכנסת לא תהיה שום השגה על התיקון הזה - אני מציעה שהוועדה

תכין את הצעת התיקון.

היו"ר מי רייסר;

זאת היתה ההצעה.

נפנה ליו"ר הכנסח ולמזכיר הכנסת בנושא זה. הוועדה החליטה בנושא זה כפוף

להערותיהם להציע שינוי בתקנון. אם נקבל הערות - נדון בהן; אם לי - נכין את

הצעת התיקון ונניח אותה על שולחן הכנסת.

סוכם; לפנות ליו"ר הכנסת ולמזכיר הכנסת

ולבקש הערותיהם להצעת התיקון הנ"ל

היו"ר מי רייסר;

תם סדר היום.

מחר נאשר את הנוסח החדש של תקנון הכנסת. אני רוצה להזכיר שקבענו הליך של

הגשת הסתייגויות ושאנחנו נדון מחר אך ורק בהסתייגויות.

חי גרוסמן;

אני מבקשת לדחות את הדיון בנושא זה ולא לקיימו מחר, כי לא היה סיפק בידי

לעיין בחומר.

היו"ר מי רייסר;

אני מציע שמחר נדון בהסתייגויות ולא נסכם את הדיון. ניתן לחברת-הכנסח

גרוסמן שהות עד השבוע הבא להגיש את הסתייגויותיה. בשבוע הבא נסכם את הדיון.

הישיבה ננעלה בשעה 10.18

קוד המקור של הנתונים