ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 05/08/1986

אישור נוסח חדש לתקנון הכנסת; חוק משכן הכנסת ורחבתו; ערעורים של חברי הכנסת על החלטות יו"ר הכנסת והסגנים בדבר אי הכרה בדחיפות הצעותיהם לסדר-היום בנושאים הבאים; שונות

פרוטוקול

 
הכנסת האחת-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 167

מישיבת ועדת הכנסת

מיום שלישי, כ"ט בתמוז התשמ"ו - 5.8.86, בשעה 9.00 נבקרנכחו: סגן יו"ר הכנסת א' נחמיאס

חברי הוועדה;

מי רייסר - היו"ר

מי איתן

חי גרוסמן

שי דורון

שי וייס

ת' טובי

מי כהן-אבידב - במקום חה"כ אולמרס

אי קולס
מוזמנים
גי ויסמן - משרד המשפטים

עי רוזן - משרד המשפטים

שי כרם - סגנית מזכיר הכנסת
מזכירת הוועדה
מי ברפי
קצרנית
ני רינגלר
סדר-היום
א. ערעורים של חברי הכנסת על החלטות יו"ר הכנסת והסגנים

בדבר אי הכרה בדחיפות הצעותיהם לסדר-היום;
ב. שונות
1. קביעת הוועדה שתדון בהצעת חוק של חברי הכנסת;

2. קביעת הוועדה שתדון בהצעת חוק של חבר הכנסת;

3. ישיבות ועדות בימי הפגרה;

ג. חוק משכן הכנסת ורחבתו (תיקון מסי 3), התשמ"ו-1986;

ד. אישור נוסח חדש לתקנון הכנסת.
היו"ר מי רייסר
אני פותח את הישיבה.

א. ערעורים של חברי הכנסת על החלטות יו"ר הכנסת והסגנים בדבר
אי הכרה בדחיפות הצעותיהם לסדר-היום בנושאים הבאים
1. של חבר-הכנסת טובי בנושא: "הסכנה האקולוגית הצפויה מהמשדרים

של תחנת 'קול אמריקהי והצורך לבטל את הקמתם"

אם איו מי שרוצה לדבר בזכות הערעור, ניגש להצבעה.

הצבעה
הוחלט
לדחות את הערעור הנ"ל
היו"ר מי רייסר
2. של חבר-הכנסת טובי בנושא: "הצורך למנוע הריסת בתי מגורים

בכפר עין-חוד דרומית לחיפה"
סגן יו"ר הכנסת אי נחמיאס
בעין-חוד יש בניה ללא רשיון מזה שנים רבות. יש צו של בית-מספט. מבחינה

ציבורית אין לנו מה לדון בנושא.
היו"ר מי רייסר
אם איו מי שרוצה לדבר בזכות הערעור הזה - ני.גש להצבעה.

הצבעה
הוחלט
לדחות את הערעור הנ"ל
היו"ר מי רייסר
ב. שונות: 1. קביעת הוועדה שתדון בהצעת חוק יסודות התקציב (תיקון), התשמ"ו-1986;

הכנסת החליטה בישיבתה אתמול להטיל על ועדת הכנסת לקבוע את הוועדה שתדון

בהצעת חוק יסודות התקציב (תיקון), התשמ"ו-1986, מאת חברי הכנסת: רפאל איתן, דב

בן-מאיר, אוריאל לין, עוזי לנדאו, שלמה עמר ובני שליטא.

הועלו במליאת הכנסת שתי הצעות - ועדת הכספים או ועדת הכלכלה.
שי דורון
אני מציעה להעביר את הצעת החוק הנ"ל לדיון בוועדת הכספים.היו"ר מי רייסר;

אם איו הצעות אחרות, ניגש להצבעה. מי בעד ועדת הכספים? מי בעד ועדת

הכלכלה?

הצבעה
הוחלט
להעביר את הצעת החוק הנ"ל לדיון בוועדת הכספים
היו"ר מי רייסר
2. קביעת הוועדה שתדון בהצעת חוק הדגל והסמל (תיקון מסי 2), התשמ"ו-1986

ועדת הכנסת החליטה אתמול להטיל על ועדת הכנסת לקבוע את הוועדה שתדון בהצעה

החוק הנ"ל מאת חבר-הכנסת מאיר כהן-אבידב.
אי קולס
אני מציע להעביר את הצעת החוק הנ"ל לדיון בוועדת הפנים.
היו"ר מי רייסר
אם אין הצעות אחרות - ניגש להצבעה.

הצבעה
הוחלט
להעביר את הצעת החוק הנ"ל לדיון בוועדת הפנים ואיכות הסביבה
היו"ר מי רייסר
3. ישיבות ועדות בימי הפגרה

כמנהגנו ערב צאת הכנסת לפגרה אנחנו חייבים לבקשת ראשי הוועדות להתיר או לא

להתיר לוועדות - על פי שיקול דעתנו - להמשיך בעבודתן בימי הפגרה. לפני

שנה בדיוק קיבלנו את ההחלטה הבאה ואני בטוח שפשוט נאמץ אותה גם השנה.

ועדת הכנסת מחליטה, על-פי סמכותה לפי סעיף 99(א) לתקנון הכנסת, להטיל על

ועדות הכנסת להמשיך בעבודתן בימי הפגרה, במידת הצורך, בנושאים דחופים ביותר. אני

מבין שהחלטה זו חלה גם על ועדות המשנה של ועדות הכנסת, וכמובן גם על ועדת

החוץ-והבטחון וועדת הכספים.

אם אין התנגדות, נאשר את הנוסח הנ"ל.
הוחלט
על-פי סעיף 99(א) לתקנון הכנסת, להטיל על ועדות הכנסת להמשיך

בעבודתן בימי הפגרה, במידת הצורך, בנושאים דחופים ביותר.
היו"ר מי רייסר
ג. חוק משכן הכנסת ורחבתו

הדיון בחוק משכן הכנסת ורחבתו הסתיים. ניגש להצבעה.
חי גרוסמן
אני בעד דחיית ההצבעה. יש בעיה בחוק הזה. 6 חברים זה לא פורום מתאים

להחלטה בנושא זה. זאת פירצה לדברים שהיו מקובלים. מה בוער לנו? יש לשער שבזמן

הפגרה כל אלה שלא צריכים להיכנס לכנסת בלאו הכי לא יכנסו לכנסת.
אי קולס
גם אני בעד דחיית ההצבעה. החידוש של האישורים הקבועים הוא ממילא בחודשים

ינואר-מרס.

היו"ר מי רייסר;

לבקשת שליש מחברי הוועדה הנוכחים פה, אנחנו דוחים את ההצבעה. נקיים אותה

כנראה אחרי הפגרה.
הוחלט
לדחות את ההצבעה לישיבה אחרת של הוועדה
היו"ר מי רייסר
ד. אישור נוסח חדש לתקנון הכנסת

התחלנו בישיבה בשבוע שעבר בדיון בנוסח החדש של תקנון הכנסת, עברנו סעיף סעיף

והגענו לסעיף 29(ב).
מי איתן
אני מבקש לא לקיים היום את הדיון. יש בנוסח החדש שינויים הדורשים שינוי

תקנוני.
היו"ר מי רייסר
שינויים כאלה לא אישרנו. אנחנו דנים אך ורק בשינויים דקדוקיים, תחביריים

וכו'.
מי איתן
למשל, הוועדה אישרה סעיף 14(א). האישור הזה מצריך שינוי בתקנון. אי-אפשר

לאשר תוספת כזאת דרך אגב. אני מבקש לדחות את הדיון.
שי דורון
התחלנו ונמשיך בדיון.
היו"ר מי רייסר
אם לא נמשיך היום לא נגמור זאת אף פעם. זו עבודה קשה, נקדיש לה בכל ישיבה

זמן לדיון וכך נתקדם.

חבר-הכנסת איתן, כל שינוי מהותי אנחנו לא מאשרים אלא מעבירים לתיקון נפרד

של התקנון. כל תיקון לשוני אנחנו צריכים לאשר.
מי איתן
כל הרשימה שלפנינו היא תיקונים מהותיים. פרט לכך יש תיקונים לשוניים.

למשל, סעיף 10(ג) בא במקום הערה בבוכב (1) בעמוד 2. זה שינוי מהותי, כי להערה

בכוכב אין שום ערך תקנוני ובאמצעות תיקון זה כבר שינית את תקנון הכנסת. שינוי

זה צריך לעבור תהליך של שינוי תקנון, אחרת זה לא תופס,

אני לא נגד השינויים. חשבתי שלא יבוא שינוי שינוי בנפרד, אלא אם אנחנו

הולכים על איזו שהיא עסקת חבילה נגיש את הכל כהצעה אחת של שינויים בתקנון.היו"ר מי רייסר;

כן, אבל צריך למיין זאת עכשיו. זה נדייק מה שאנחנו עושים, ממיינים סעיף

סעיף ומעבירים למסגרת המתאימה.

מי איתו;

אני מתנצל שעלי ללכת לישיבה של ועדה אתרה.

היו"ר מי רייסר;

לא נוכל לקיים את הדיון בנושא זה בלי היועץ המשפטי שלנו, מר צבי ענבר,

הנמצא עתה בישיבה אצל יושב-ראש הכנסת. אבקש להתקשר אליו טלפונית ולשאול אם הוא

יכול לבוא, אתרת לא נקיים הדיון בנושא זה.

אנחנו נאלצים לדחות את הדיון בנושא זה לישיבה אחרת של הוועדה. לא נעים לי,

זאת הישיבה האחרונה במושב הנוכחי.
הוחלט
לדחות את הדיון בנושא הנ"ל לישיבה אחרת של הוועדה

היו"ר מי רייסר;

אם אין לחברים הצעות במסגרת שונות, אנעל את הישיבה.

אני מאחל לכולם חופשה נעימה.

הישיבה ננעלה בשעה 9.18

קוד המקור של הנתונים