ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 29/07/1986

אישור נוסח חדש לתקנון הכנסת; בקשת הממשלה להקדים את הדיון בחוק שכר מינימום, התשמ"ו-1986; בקשת הממשלה להקדים את הדיון בחוק שכר מינימום, התשמ"ו-1986; הקדמת הדיון בחוק עידוד התעשייה (מסים) (תיקון מס' 10), התשמ"ו-1986; התפלגות סיעת "מורשה" לשתיים; התמזגות סיעות; ערעורו של חבר-הכנסת רפאל איתן על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים בדבר אי הכרה ברחיפות הצעתו בנושא; "ההתנקשות במטיילים ביריחו"; תלונות חה"כ גרוסמן ושריד נגד חה"כ דרוקמן בדבר מכתבו אל ראש הממשלה

פרוטוקול

 
הכנסת האחת עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 164

מישיבת ועדת הכנסת

מיום שלישי, כ"ב בתמוז התשמ"ו - 29.7.86, בשעה 9.00 בבקרנכחו: סגנית יי"ר הכנסת חי גרוסמן
חברי הוועדה
מי רייסר - היו"ר

ר' איתן - במקום חה"כ גי כהן

ייז' אמיר

די דנינו

ת' דרוקמן

אי ורדיגר

ת' טובי

ר' כהן - במקום חה"כ שריד

יי כהן - במקום חה"כ אולמרט

אי נחמיאס

א' נמיר - במקום חה"כ אדרי

יי פרץ - במקום חה"כ דיניץ

י' שמאי - במקום חה"כ מילוא
מוזמנים
ג.' ויסמן - משרד המשפטים

עי רוזן - משרד המשפטים

שי יעקבסון - מזכיר הכנסת

שי כרם - סגנית מזכיר הכנסת
היועץ המשפטי של הוועדה
צי ענבר
מזכירת הוועדה
מי ברפי
קצרנית
ני רינגלר
סדר-היום
א. ערעורו של חבר הכנסת על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים

בדבר אי הכרה בדחיפות הצעתו לסדר-היום;

ב. התפלגות סיעת "מורשה לשתיים והתמזגות סיעות;

ג. הקדמת הדיון בחוק עידוד התעשיה (מסים)(תיקון מסי 10);

ד. בקשת הממשלה להקדים את הדיון בחוק שכר מינימום, התשמ"ו-1986;

ה. תלונות חה"כ גרוסמן ושריד נגד חה"כ דרוקמן

בדבר מכתבו אל ראש הממשלה;

ו. אישור נוסח חדש לתקנון הכנסת.
היו"ר מי רייסר
אני פותח את הישיבה.

א. ערעורו של חבר-הכנסת רפאל איתן על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים בדבר

אי הכרה ברחיפות הצעתו בנושא; "ההתנקשות במטיילים ביריחו"

סגנית יו"ר הכנסת חי גרוסמן;

יו"ר הכנסת והסגנים עדיין לא דנו בדחיפות ההצעות לסדר-היום וגם לא בדחיפות

ההצעה הזאת. יש הצעות רגילות לסדר-היום מהשבוע הקודם ומהשבוע הזה. ביום רביעי

ישיבת הכנסת תינעל בשעה 13.30 בגלל האירועים סביב סגן נשיא ארצות הברית, מר בוש.

אי לזאת הקדימו את ישיבת הכנסת לשעה 9.00 בבקר, במקום בשעה 11.00, כדי לסיים את

הדיון המדיני שלא הסתיים ביום שני. לכן לא ניגשנו אפילו לדון בהצעות הדחופות

לסדר-היום, כי לא היתה לכך שום משמעות.

היו"ר מי רייסר;

האם תיאורטית כל ההצעות שהוגשו יידונו בישיבת יו"ר הכנסת והסגנים בשבוע

הבא?

סגנית יו"ר הכנסת חי גרוסמן;

אני מניחה שכן. יכול להיות שנוסיף את יום חמישי לעבודת מליאת הכנסת כדי

לסיים את סדר היום העמוס. אין מניעה מבחינה פורמלית לדון בשבוע הבא גם בהצעות

דחופות לסדר-היום.

היו"ר מי רייסר;

חבר-הכנסת רפאל איתן, כיוון שיו"ר הכנסת והסגנים לא החליטו עדיין אם לאשר

או לדחות את דחיפות הצעתך - הערעור אינו קיים. אם יו"ר הכנסת והסגנים יתייחסו

בשבוע הבא להצעתך וידחו את דחיפותה, נשמע את הערעור שלך כאן בשבוע הבא.

רי איתן;

נפצעו 16 ילדים.

היו"ר מי רייסר;

אנחנו לא דנים כרגע בערעור, כי הוא לא קיים. יו"ר הכנסת והסגנים עדיין לא

החליטו לגביו. איננו יכולים לדון בערעור על החלטה לא קיימת.

ת' טובי;

בקשר לערעורים מהשבוע שעבר, העליתי נושא ויו"ר הכנסת והסגנים אמרו שהנושא

בבירור. האם אפשר לדעת מה הוחלט לגבי הצעתי?
ש' יעקבסון
יו"ר הכנסת והסגנים לא דנו השבוע בהצעות דחופות לסדר-היום בגלל השבוע

המיוחד של האירועים סביב סגן נשיא ארצות-הברית מר בוש וגם סדר-היום העמוס של

הכנסת.
היו"ר מי רייסר
ב. התפלגות סיעת "מורשה" לשתיים; התמזגות סיעות;
אי ורדיגר
האם הגיע לירי יו"ר הכנסת מכתב ההתפלגות של סיעת מורשה?

היו"ר מי רייסר;

הגיע.

צי ענבר;

לעניו מוער הריון בהתפלגות סיעת מורשה. הואיל וזכויות המימון נקבעות בחורש

שלאחר אישור הפילוג, המימון מתחיל חורש לאחר שווערת הכנסת מאשרת את השינוי; היום

אנחנו בסוף החורש. אם תתקבל החלטה פורמלית היום - חישובי המימון יתחילו החל ב-1

באוגוסט. בשעה שאם השינוי יתקבל אחר ה-1 באוגוסט - המימון יתחיל ב-1 בספטמבר.
היו"ר מי רייסר
האם יש חשיבות איזו שהיא - אני לא רוצה לפגוע בזכויות המימון - אם אנחנו

מעלים את הנושא היום או ביום שני?
צי ענבר
יש הברל, כי אז חישובי המימון יתחילו רק ב-1 בספטמבר.
היו"ר מי רייסר
אם כר, למען הסרר הטוב ולמען ההגינות, אני מציע שנקבע שהנושא הועלה היום

והמשך הריון יתקיים ביום שני הבא.
יי זי אמיר
אין צורך בריון. אני מציע שנאשר את ההתפלגות ונוותר על הריון.
היו"ר מי רייסר
אני מוכן. אני רוצה שננהג בסרר מבחינה פורמלית. הנושא לא היה על סרר

היום.
יי זי אמיר
אם אין התנגרות של חברי הווערה - אנחנו יכולים להעלות היום את הנושא על סרר

היום.
צי ענבר
מן הראוי שנושא כזה יירשם על סרר היום של הווערה.
ש' יעקבסון
בהתאם לתקנון, חברי הווערה רשאים להוסיף סעיף לסרר-היום, אם אין התבגרות.היו"ר מי רייסר;

אם איו התנגדות, ניגש להצבעה. מי בעד הוספת הנושא הנ"ל לסדר-יומר' של

הוועדה? מי נגד?

הצבעה

הוחלט; להוסיף את נושא "התפלגות סיעת 'מורשה' לשתיים והתמזגות סיעות"

לסדר היום של הוועדה.
היו"ר מי רייסר
לפני שנעבור לסדר-היום הקבוע של הוועדה, אני מציע שנדון בהתפלגות סיעת

מורשה. אני קורא את שני המכתבים שלפני: המכתב האתד - "הריני להודיע בזה על

התפלגות סיעת 'מורשה' לשתיים. א. סיעת 'מורשה - פא"י' כוללת את תבר-הכנסת

אברהם ורדיגר; ב. סיעת חבר-הכנסת הרב חיים דרוקמן- 2- ועדת הכנסת מתבקשת בזה

להכיר בשתי הסיעות החדשות, בהתאם להוראות סעיף 13אי לחוק מימון מפלגות,

התשל"ג-1973.". חתומים על המכתב חברי הכנסת דרוקמן וורדיגר.

המכתב השני - "הרינו מתכבדים להודיעך בזאת כי סיעת חבר-הכנסת חיים דרוקמן

החליטה להתאחד עם סיעת המפד"ל. סיעתנו המשותפת תמנה מעתה 5 חברי הכנסת. אבקש

אישור ועדת הכנסת לכך. כמו כן, אבקש אישור ועדת הכנסת לשינוי שם. סיעתנו תיקרא

מעתה ואילך 'הסיעה הדתית-לאומית"'. חתומים על המכתב חברי הכנסת דרוקמן והמר.

ניגש להצבעה.

הצבעה
הוחלט
א. סייעת "מורשה" התפלגה לשתיים.

בהתאם להוראת סעיף 13א(א) לחוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973,
מכירה ועדת הכנסת בשתי הסיעות החדשות
1. סיעת "מורשה-פא"י" - כוללת את חבר-הכנסת אברהם ורדיגר;

2. סיעת חבר-הכנסת חיים דרוקמן;

ב. ועדת הכנסת אישרה התמזגות סיעת "החזית הדתית הלאומית"

וסיעת חבר-הכנסת חיים דרוקמן ומכירה בסיעה החדשה - "הסיעה

הדתית-לאומית", אשר תמנה 5 חברי הכנסת.
היו"ר מי רייסר
ההחלטה הנ"ל נתקבלה פה-אחד.

ג. הקדמת הדיון בחוק עידוד התעשיה (מסים)(תיקון מסי 10), התשמ"ו-1986

הממשלה מבקשת להקדים את הדיון בחוק הנ"ל. מונח לפנינו ה"בלו-פרינט", שהונח

אתמול על שולחן הכנסת. במקרה הזה אני מציע כן להעתר לבקשת הממשלה.

הצבעה
הוחלט
הדיון בחוק הנ"ל יתקיים היום בכנסת
היו"ר מי רייסר
ד. בקשת הממשלה להקדים את הדיון בחוק שכר מינימום, התשמ"ו-1986

הם ביקשו זמן והבטחתי לתת להם חצי שעה להביא את ה"בלו-פרינס". אם הם לא

יביאו את ה"בלו-פדינט" אני בכלל לא אעלה היום את הנושא הזה לסדד היום של הוועדה.

זאת זכותי. בשעה 10.00 נסיים את הישיבה.

ה"בלו-פרינט" עדיין לא הגיע. נמשיך בסדר-היום ונחזור לנושא זה.

היו"ר מי רייסר;

ה. תלונות חה"כ גרוסמן ושריד נגד חה"כ דרוקמן בדבר מכתבו אל ראש הממשלה

בזמנו קיימנו דיון בהשתתפות כל חברי הוועדה בתלונה הנ"ל. אם אינני טועה,

היתה הצעה אחת של חבר-הכנסת שריד והצעה אחת שלי.

חי גרוסמן;

הצעתי הצעה שאחר-כך חבר-הכנסת שריד ויתר על הצעתו החריפה יותר ותמך בהצעתי.

היו"ר מי רייסר;

נכון. חברת-הכנסת גרוסמן תציג לפנינו את הצעתה; והיתה הצעה שלי; היה דיון,

רשמנו לפנינו את הדיון. נקודה. סיכמנו, לבקשת החברים, שנקיים היום הצבעה.

חי גרוסמן;

ההצעה שלי, שחבר-הכנסת שריד הצטרף אליה, היא; "בדיון בתלונות חברי הכנסת

חייקה גרוסמן ויוסי שריד נגד חבר-הכנסת דרוקמן, בדבר מכתבו אל ראש רוממשלה,

מחליטה ועדת הכנסת כי השימוש בנימוקים שמקורם ברכילות אישית בחיים הציבוריים -

פסול".

היו"ר מי רייסר;

אני מעמיד את שתי ההצעות זו מול זו - הצעתי והצעת חבר-הכנסת גרוסמן.

הצבעה

בעד הצעת חברת-הכנסת גרוסמן - 5

בעד הצעת יו"ר הוועדה - 4

הוחלט; לקבל את הצעת חברי הכנסת גרוסמן ושריד לאמור;

"בדיון בתלונות חברי הכנסת חייקה גרוסמן ויוסי שריד

נגד חבר-הכנסת ררוקמן, בדבר מכתבו אל ראש הממשלה,

מחליטה ועדת הכנסת כי השימוש בנימוקים שמקורם ברכילות

אישית בחיים הציבוריים - פסול".

די דנינו;

אני חושב שמן הראוי להציב בנושא זה סוף פסוק משני נימוקים; האחד - אם נתחיל

לטפל בדברים מסוג זה, שמי שכותב מכתב נעלה את המכתב לדיון פה - לא נוכל לקיים

דיונים בנושאים אחרים- -היו"ר מי רייסר;

חבר-הכנסת דנינו, הנימוק שהעלית עכשיו הוא חלק מהנימוקים שלי. קיימנו דיון

בנושא זה והועלו כל הנימוקים. איננו חוזרים עכשיו לדיון. סיימנו את ההצבעה.
ר' רנינו
אני מבקש שיירשם: כל חבר הכנסת רשאי להעלות כל מכתב לדיון בוועדת הכנסת.
היו"ר מי רייסר
נחזור לסעיף הקודם;

ד. בקשת הממשלה להקדים את הדיון בחוק שכר מינימום, התשמ"ו-1986

ה"בלו-פרינט" עדיין לא הגיע. יש בקשה של הממשלה לקיים דיון בכנסת על הצעת

חוק שכר מינימום, התשמ"ו-1986, בקריאה ראשונה. באו איתנו בדברים, ביקשו לדחות

את ישיבת ועדת הכנסת ולא הסכמתי לכך, אמרתי שאני מוכן לחכות עד השעה 9.30 ואם

ה"בלו-פרינט" יהיה מוכן - נעלה את הנושא על סדר היום. הנושא מאוד רגיש - וכרגע

אני מביע את דעתי האישית, לא כיו"ר הוועדה - לפי הערכתי נעשה כאן שימוש לא

הוגן, אם לנקוט בלשון המעטה, בפרוצדורות הפורמליות. לכן, הנטיה שלי - וזה מה

שאמרתי - אם ה"בלו-פרינט" לא יגיע לשולחננו אני מנצל את זכותי כיו"ר הוועדה

ובכלל לא אעלה את הנושא על סדר היום.

אני מוכן כרגע להעמיד להצבעה את ההחלטה הזאת שלי על-מנת לקבל גיבוי של

חברי הוועדה, כיוון שה"בלו-פרינט" עדיין לא הגיע, ואחר-כך נקיים דיון חופשי

בנושא זה.
שי יעקבסון
הודיעו לי עכשיו בשיחת טלפון שה"בלו-פרינט" בדרך לכאן מהמדפיס הממשלתי.

היו"ר מי רייסר;

אם כך הדבר, אציע חלופה אחרת. אני מציע הצעה נדיבה מאוד; אני מציע שנצביע

על הנושא כאילו ה"בלו-פרינט" כבר מונח לפנינו. ניגש להצבעה. לפנינו בקשת

הממשלה לקיים היום את הדיון בכנסת בהצעת החוק הנ"ל; יש הצעה אחרת שלא לשחרר את

הצעת החוק הנ"ל מחובת ההנחה המוקדמת על שולחן הכנסת, שגט אני שותף לה ולפי דעתי

רבים שותפים לה.

הצבעה

הוחלט; פה-אחד, ברוב של 11 חברים - לא לאשר את הבקשה הנ"ל

(ה"בלו-פרינט" הגיע לשולחן הוועדה בשעה 9.36)היו"ר מי רייסר;

אני מציע שנעבור סעיף סעיף.

ו. אישור נוסח חדש לתקנון הכנסת

צי ענבר;

ההצעה שהוכנה על-ידי ועדת המשנה, בראשות חבר-הכנסת ליבאי, כוללת שני סוגי

תיקונים. סוג אחד - תיקונים ממש טכניים, לשוניים. לדוגמה: אם כתוב "על-ידי"
סוכם שייכתכ בנוסח אחיד
"בידי"; החלפת "ה" ב"ב" וכו'; הסוג השני - גם הוא נראה

היה לוועדת המשנה - כתיקונים שאינם מהותיים. כלומר, ועדת המשנה בעצם לא התכוונה

להציע לכנסת ולוועדת הכנסת שום שינוי מהסדרים הנהוגים כיום. היא רק התכוונה

להכניס סדר בקיים. דברים מסויימים אשר נמצאים כיום בהחלטות ועדת הכנסת ומובאים

בתקנון כהערות - החליטה הוועדה לשלבם בגוף הטכסט. ובכל מקום שיש צורך בהסבר

נוסף, הרי בדף הנושא את המספר צ89 יש כל אותם שינויים. אם נעבור סעיף סעיף, אני

מציע שכל אחר מהחברים יראה לנגד עיניו מצד אחד את התקנון הקיים ומצד שני את

הנוסח החדש.

לדוגמה, בסעיף 3(ב) "נתפנתה משרה של יושב-ראש הכנסת או של סגן יושב-ראש

הכנסת, תבחר הכנסת את הבא במקומו" - קודם היה סעיף 4(ב) על ממלא-מקום, וסברנו

שהמקום הנקי יותר מבחינה עניינית הוא סעיף 3. בסעיף עצמו אין אפילו שינוי של

מלה אחת.
היו"ר מי רייסר
הוחלט: לאשר סעיף 3(ב)
צי ענבר
בסעיף 4 - כיום כותרת השולים היא: "ממלא מקום". במקום זאת מציעה הוועדה
שהכותרת תהיה
"זקן חברי הכנסת". סעיף 4(א) הופך להיות סעיף 4; "עד לבחירה

יושב-ראש הכנסת ימלא זקן חברי הכנסת את תפקידו של היושב-ראש",
אי נחמיאס
בפעם האחרונה היו לנו בעיות של שר וסגן שר.
צי ענבר
זה כבר תוקן וכלול למעשה בנוסח החדש: עד לבחירת יושב-ראש הכנסת ימלא זקן

חברי הכנסת שאינו שר או סגן שר את תפקידו של היושב-ראש. למעשה זה כלול גם היום

בסעיף 4, רק לא מופיע בטכסט פה, כי הוא נוסף בתיקון 18 המיוחד.
היו"ר מי רייסר
אין גם הסתייגות בנושא זה.
הוחלט
לאשר סעיף 4
צי ענבר
סעיף 10(ג) צריך להיות למעשה 9(ג) מפני שסעיף 9 מדבר על הרכבן של ועדות

קבועות וסעיף קטן (ג) הושמט והודפס בטעות בסעיף 10 במקום בסעיף 9. מה אומר סעיף

קטן (ג)? - "סיעה רשאית להחליף חבר דרך קבע בוועדה קבועה, אם יו"ר ועדת הכנסת

קיבל לכר אישור הכנסת". הסעיף הזה בא במקום הערה בכוכבית בעמי 2 בתקנון הכנסת.
היו"ר מי רייסר
לחבר-הכנסת איתן יש הסתייגות. הוא לא פירט אותה. אני בעד אישור הסעיף.
ת' טובי
הנוהג המקובל היום הוא שיו"ר ועדת הכנסת מודיע על כך לכנסת.
צ' ענבר
מבחינה מעשית, כמו שזה בשטח, רואים את שתיקת הכנסת כאישור. מבחינה

תקנונית, ברגע שהכנסת אישרה את חכרי הוועדה הראשונים - היא חייבת גם לאשר את

החילופין, כי רק היא המוסמכת לאשר חילופין.
ת' טובי
היא לא חייבת באופן אוטומטי לאשר את ה"חילופין. כתוב: "...יוייר ועדת הכנסת

קיבל לכך אישור הכנסת" - אין כאן האקט שהוא מביא זאת לידיעת הכנסת.
צי ענבר
בוודאי. איר הוא מקבל אישור? - על ידי כך שהוא מביא זאת לידיעת הכנסת.
שי יעקבסון
בתקנון הקיים, הדרך עד כה היתר. שסיעה מודיעה ליו"ר ועדת הכנסת ויו"ר ועדת

הכנסת היה מעלה זאת במליאת הכנסת ויו"ר הכנסת אמר: הכנסת רושמת לפניה. אם היה

מישהו מתנגד - וקרה פעם שחבר כנסת אחד התנגד ודרש דיון והוחלט מה שהוחלט, כי

הבינו שאף סיעה לא תתנגש בסיעה אחרת ברצונה להחליף חבר בחבר. מבחינה חוקית הכנסת

בוחרת. יש פה בחירה חדשה.
היו"ר מי רייסר
לא נתנו לוועדת המשנה מנדט לתקן את התקנון. אם מישהו רוצה לשנות את התקנון

ולשפר - בבקשה, שיגיש הצעה לשינוי התקנון ואפילו אתמוך בה. אבל לא עכשיו.

עכשיו השינויים הם לשוניים ופרוצדורליים.

אני מבין שאין התנגדות להצעת ועדת המשנה שסעיף 10(ג) בא במקום הערה בכוכבית

(1) בעמי 2 בתקנון הקיים.
הוחלט
לאשר סעיף 10(ג)
צי ענבר
כעמי 2 יש הערה בשני כוכבים המלצה של ועדת המשנה שתופיע בתקנון כהערה

בכוכבית, או שתחליטו להוסיף זאת לתקנון, זאת הצעה חדשה, אבל ועדת המשנהג ראתה
צורך להוסיף אותו
"סגן שר לא יהיה חבר בוועדה שעיסוקה הקבוע הוא בתחום הסמכות של משרדו".

זאת תופעה שבדרך-כלל עד עכשיו שמרו עליה כמעט לאורך כל הקו, סגן שר האוצר אף

פעם לא היה חבר וערת הכספים.
היו"ר מי רייסר
ברור לגמרי. השאלה היא האם יש לחברים התנגדות להצעה הזאת.שי יעקבסון;

הערה לנוסח. לא "עיסוקה הקבוע הוא בתחום הסמכות", אלא "תחום ענייני משרדו

הוא בעיסוקה הקבוע". התחום שייר פה לענייני הוועדה ולא לתחום ענייני המשרד.

שי כרם;

זה נוסח קצת כוללני. האס סגן שר האוצר יכול להיות חבר ועדת הכלכלה או

הוועדה לענייני ביקורת המדינה?

שי יעקבסון;

זה בדיוק מה שזה בא למנוע.

צ' ענבר;

שרות האוצר היא באמת הדוגמה, אבל כל המשרדים האחרים הם בדרף-כלל בתחום

עיסוקה של ועדה אחת. משפטים - חוקה; בריאות - עבודה ורווחה. פנים - פנים;

תחבורה - כלכלה.

ת' טובי;

אני מסכים להצעה הזאת, אבל אני חושב שזה לא הוגן לגבי הוועדה שמציעים נוסח

חדש או שינוי מהותי לתקנון באיצטלה של תיקון לשוני. אני מציע שתיקונים

מהסוג הזה יובאו בנפרד ונדון בהם.

היו"ר מי רייסר;

אני תומך בדרישתו של חבר-הכנסת תופיק טובי. מר ענבר, בראשית דבריך אמרת

שזו המלצה של ועדת המשננה לתיקון התקנון, לא הטעית אותנו, אבל אני מציע שאם יש

הצעה נוספת כזאת נרכז את כל ההצעות ונדון בהן בנפרד.

צ' ענבר;

זו ההצעה היחידה.

היו"ר מי רייסר;

אני מציע שנעלה אותה בנפרד על סדר היום בישיבה הקרובה ונדון בה.

הוחלט; לדון בהמלצה הנ"ל בנפרד

צי ענבר;

בסעיף 14(א) - כיום מוגדרים תפקידיה של ועדה קבועה, בין היתר "דיון בתקנות

לאחר שהותקנו" ועדת המשנה מציעה להוסיף; "בתקנות הטעונות אישור הוועדה או

התייעצות עמה ובתקנות לאחר שהותקנו". אחד הדברים העיקריים שוועדה דנה בהם הוא

לדון בתקנות הטעונות אישורה - בסעיף הזה לא קיים, כי בזמן שהותקן הסעיף הזה עוד

לא היה הנוהג להתקין תקנות באישור ועדה של הכנסת.

היו"ר מי רייסר;

אני מבין שאין התנגדות לתוספת הזאת.
היו"ר מי רייסר
הוחלט: לאשר סעיף 14(א)
צי ענבר
סעיף 29(ב) בא במקום ההערה שבעמוד 10 בכוכבית אחת, האומרת: "(א) תיקון

ססנוגרמות פירושו תיקון שיבושים, שגיאות והשמטות שמיעה. חברי הכנסת יקבלו

לתיקון גם את קריאות הביניים שלהם". (ב) חברי הכנסת חייבים להחזיר את הסטנוגרמה

תוך שבעה ימים. כל סטנוגרמה שלא תוגש למערכת 'דברי הכנסתי תוך שבעה ימים, תעבור

עריכה של עורך 'דברי הכנסתי".

הערה זו הוכללה בסעיף קטן (ב) של סעיף 29 עם תיקון אחד מהותי: שהחזרת

הפרוטוקול למערכת "דברי הכנסת" תהיה תוך 5 ימים במקום 7 ימים וזאת עקב קיצור כל

ההליכים הקשורים כיום בהוצאת "דברי הכנסת" המודפסים.
ת' טובי
אני מציע שישאר 7 ימים.
שי יעקבסון
א. כוונת הסעיף הזה להנציח בתקנון את המושג של "דברי הכנסת", כיוון שאין

לנו אזכור של "דברי הכנסת" בתקנון מלבד הסעיף האחרון שם כתוב שהצעות חוק

יפורסמו.

ב. עשינו מאמץ - וטוב שחברי ועדת הכנסת יידעו - מפיגור של קרוב לשנתיים

ימים הגענו להוצאה לאור של דברי הכנסת תוך חודש ימים. אחד הדברים המעכבים הוא

שחברי הכנסת מחזירים את התיקונים שלנו כעבור שבוע ימים. לכן, יש גרם של בטלה

במערכת "דברי הכנסת" היושבים ומצפים להשלים את העריכה. פה זאת פשוט בקשה שלנו

שוועדת הכנסת תיענה לבקשתנו לצמצם את הזמן ביומיים. יומיים קובעים את הוצאת

' דברי הכנסת. היינו רוצים פחות מזה, אבל אי-אפשר.
אי נחמיאס
יש הבדל מהותי בין הסעיף הקיים לבין הסעיף המוצע. בנוסח המוצע כתוב: "כל

חבר הכנסת יקבל לתיקון את דבריו". אני מציע: "חברי הכנסת יקבלו לתיקון את

הפרוטוקולים". אני מציע נוסח כללי, ולא יחידני, כך אתה לא נותן לו את ההיתר

המסויים לתקן את דבריו. קודם כל אקט החלוקה - חברי הכנסת יקבלו, כולם מקבלים.
ואחר-כך
"הוא רשאי לתקן שיבושים, שגיאות והשמטות שמיעה".
צי ענבר
כאשר כתוב "יקבלו את הפרוטוקולים" פירושו של דבר שיתנו להם את הפרוטוקול,

בשעה שכאן נעשית פעולה מיון. כל חבר הכנסת מקבל את הדבדים שלו. מעבירים לחבר

הכנסת רק את הדברים שלו. לכן אני אומר שזה כל כך טכני. כאשר נאמר: "חבר הכנסת

יקבל לתיקון את דבריו" זאת אומרת בוררים עבורו.
ת' טובי
אני מציע לא לשנות את המועד של 7 ימים.
שי יעקבסון
אני מזמין את חבר-הכנסת טובי לפגישה במערכת "דברי י הכנסת" לראות את תהליך

העבודה ואולי אז תשתכנע.ת' טובי;

חבר הבנסת שמדבר בשעות האחרונות של ישיבת הבנסת ביום רביעי, בדרך-כלל לא

מקבל בצאתו מהכנסת את דבריו, אלא ביום שני.
צ' ענבר
ואז יש לר 5 ימים מיום שני, מיום שאתה מקבל. 5 ימים מיום קבלת הפרוטוקול.
תי טובי
האם יש בדיקה מתי חבר-הכנסת מקבל את הפרוטוקול? אני מציע להשאיר 7 ימים.
היו"ר מי רייסר
אני מציע שנקבל את ההתנגדות של חבר-הכנסת טובי ל-5 ימים ונשאיר 7 ימים,

ונאשר את הנוסח המוצע על-ידי ועדת המשנה.
הוחלט
לאשר סעיף 29(ב) כפוף לתיקון: 7 ימים במקום 5 ימים
היו"ר מי רייסר
סיימנו את סעיף 29(ב). בנקודה זו אני מציע לסיים את הישיבה. נמשיך בשבוע

הבא. אני חושב שזאת הדרך הטובה ביותר, לקיים כל פעם חצי-שעה, שעה עד שנסיים את

אישור הנוסח החדש לתקנון הכנסת.

הישיבה ננעלה בשעה 10.05

קוד המקור של הנתונים