ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 08/07/1986

ערעורו של חבר-הכנסת גרות על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים בדבר אי הכרה בדחיפות הצעתו לסדר-היום בנושא: "עינויי דין הנגרמים לעצמאים עקב אי סגירת שומות במשך מספר שנים"; קביעת הוועדה שתדון בהצעות לסדר-היום של חברי הכנסת; קביעת מסגרת הדיון בהצעת אי האמון בממשלה של סיעת "כך"

פרוטוקול

 
הכנסת האחת-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול טסי 159

מישיבת ועדת הכנסת

מיום שלישי, אי בתמוז התשמ"ו - 8.7.86, בשעה 9.00 בבקרנכחו: סגן יו"ר הכנסת אי נחמיאס

חברי הוועדה;

מי רייסר - הי ו"ר

ת' טובי

א' קולס

יי שריד
מוזמנים
גי גדות - חבר הכנסת

שי יעקבסון - מזכיר הכנסת
היועץ המשפטי של הוועדה
צי ענבר
מזכירת הוועדה
מי ברפי
קצרנית
ני רינגלר
סדר-היום
א. ערעור של חבר הכנסת על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים

בדבר אי הכרה בדחיפות הצעתו לסדר-היום;

ב. קביעת מסגרת הדיון בהצעת אי האמון בממשלה מטעם סיעת "כך";
ג. קביעת הוועדה שתדון בהצעות לסדר-היום בנושא
"השביתה ברשויות המקומיות הערביות בכל רחבי המדינה".
היו"ר מי רייסר
אני פותח את הישיבה. לבקשת חברים, עקב הקרנת הסרט "שואה", אקצר את הישיבה

ואקדיש אותה רק לנושאים החיוניים ביותר.

א. ערעורו של חבר-הכנסת גרות על החלטת י ו"ר הכנסת והסגנים בדנר

אי הכרה ברחיפות הצעתו לסרר-היום בנושא: "עינויי דין

הנגרמים לעצמאים עקב אי סגירת שומות במשך מספר שנים"
סגן י ו"ר הכנסת אי נחמי אס
ההסבר לאי הכרת י ו"ר הכנסת והסגנים ברהיפות הצעתו לסדר-היום של חבר-הכנסת

גדות נעוץ בניסוח כותרת ההצעה. איך אפשר להכיר בדחיפות הצעת שנוסחה הוא: "במשך

מספר שנים"? אם עינויי הרין נמשכים מספר שנים - הנושא איננו דחוף, על-פי

הקריטריונים המופיעים בתקנון הכנסת. חבר-הכנסת גדות יכול להגיש הצעה רגילה

לסדר-היום בנושא זה.
גי גדות
אס זו שאלה של נוסח ההצעה - אני מוכן לשנות את נוסח ההצעה לשביעות רצונם

של יו"ר הכנסת והסגנים. אני חושב שהענין הוא הרבה יותר רציני מאשר נוסח ההצעה.

אנחנו עומדים בפני הגשת הדוחו"ת החדשים לקראת סיום שנת המס הקרובה. בספר

התקצי.ב, בעמי 100, נאמר שיש 310,000 עצמאים. אם נביא בחשבון את העובדה ש-2

מליון תיקים עדיין לא נסגרו, יוצא שלכל עצמאי בממוצע שש שנות מס עדיין לא סגורות

במס הכנסה. אם נושא זה לא דחוף, מה כן דחוף?

העובדה שעינוי זה נמשך מספר שנים - מגבירה את הרחיפות על אחת כמה וכמה. יש

לקבוע סוף פסוק ולקבל החלטה שמשרד האוצר יגיש את הצעותיו לפתרון הבעיה. יש

הצעות לפתרון הבעי ה.
סגן יו"ר הכנסת א' נחמי אס
חבר-הכנסת גדות, אתה כחבר ועדת הכספים יכול בכל ישיבה של ועדת הכספים

להעלות את הנושא הזה לדיון בוועדה.
גי גדות
אני יכול להעלות נושא זה בוועדת הכספים. הביטוי שנושא זה מקבל בוועדת

הכספים הוא אחר ושונה מהביטוי שנושא זה מקבל במליאת הכנסת. חשיבות הענין היא

בדיון במליאת הכנסת. מדובר ב-310,000 אלף אזרחי המדינה, לא מדובר בחברות, רק

בעצמאים. במשך שש שנים לא סוגרים להם את המס. זה כרוך בעינויים. על סמך השומה

לקחו מהאנשים מע"מ. אם לקחו מהם יותר מדי מע"מ - סידרו אותם; אם לקחו מהם פחות

מדי מע"מ - הם יצטרכו לשלם אחר-כך ריבית והצמדה. יש כאן אנומליה. אני יש בנושא

זה עני ן ציבורי ממעלה ראשונה. יש להעלות נושא זה במליאת הכנסת ולתת אפשרות לשר

האוצר להציע את הצעותיו לפתרון הבעיה.
היו"ר מי רייסר
הצבעה
הוחלט
להכיר בדחיפות ההצעה הנ"להיו"ר מ' ר י יסר;

נ. קביעת מסגרת הדיון בהצעת אי האמון בממשלה של סיעת "כך"

יערת הכנסת מתבקשת לקבוע מסגרת הריון בהצעת אי האמון בממשלה של סיעת "כך"

בנושא וערת חקירה לילרי תימן.
אי נחמיאס
אני מציע לקבוע הודעות סיעות במקום דיון במסגרת של 5 דקות לכל סיעה.
היו"ר מי רייסר
אם איו הצעות אחרות - נקבע הודעות סיעות במקום דיון.
הוחלט
לקבוע הודעות סיעות במקום דיון במסגרת של 5 דקות לכל סיעה

היו"ר מי רייסר;

ג. קביעת הוועדה שתדון בהצעות לסדר-היום של חברי הכנסת
שי יעקבסון
ועדת הכנסת מתבקשת לקבוע את הוועדה שתדון בהצעות לסדר-היום של שלשה חברי

הכנסת בנושא; "השביתה ברשויות המקומיות הערביות בכל רחבי המדינה", שנדונה אתמול

בחצות במליאת הכנסת.

הועלו שתי הצעות; האחת - להעביר את הנושא לדיון בוועדת הכספים; והאחרת -

לוועדת הפנים.

יי שריד;

אני מציע להעביר את הנושא לדיון בוועדת הכספים. רוב המציעים, שאני אחד

מהם, תשבו שיש להעביר את הנושא לדיון בוועדת הכספים.

ת' סרני;

אני מבקש שנמליץ בפני ועדת הכספים שתטפל בנושא בדחיפות.

היו"ר מי רייסר;

נבקשה. אם אין הצעות אחרות - נעביר את הנושא לדיון בוועדת הכספים בצירוף

ההמלצה שהוועדה תדון בנושא בדחיפות.

הוחלט; להעביר את הנושא הנ"ל לדיון בוועדת הכספים

בצירוף המלצה שהוועדה תדון בנושא בדחיפות.

הישיבה ננעלה בשעה 9.07

קוד המקור של הנתונים