ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 09/06/1986

הצעת יו"ר הכנסת לתיקון סעיף 137א לתקנון הכנסת בדבר דיון בהצעת חוק של חבר הכנסת - דחיית הצבעה; שונות; תיקון חוק משכן הכנסת ורחבתו

פרוטוקול

 
הכנסת האחת עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקופרוטוקול טס' 151

מישיבת ועדת הכנסת

מיום שני, בי בסיוון התשמ"ו - 9.6.86, בשעה 10.00 בבקר

נכחו: יושב-ראש הכנסת שי הלל

חברי הוועדה;

מי רייסר - היו"ר

מי איתן

בי בן-אליעזר

חי גרוסמן

שי דורון

שי וייס

גי כהן

יי שריד
מוזמנים
שי יעקבסון - מזכיר הכנסת

ש' כרם - סגנית מזכיר הכנסת

י' בנגל - קצין הכנסת

שי יצחקי

שי גוברמן - המשנה ליי ועץ המשפטי לממשלה (חקיקה)

גי ויסמן - מנהלת המח' לדיני עונשין
היועץ המשפטי לוועדה
צי ענבר
מזכירת הוועדה
מי ברפי
קצרנית
ני רינגלר
סדר-היום
א. שונות:

1. קביעת מסגרת דיון בהצעה לסדר-היום;

2. קביעת הוועדה שתדון בהצעה לסדר-היום;

3. דברי ברכה ליו"ר הכנסת על תגובתו בענין ולדהיים;

4. פניית חה"כ וייס בנושא חפיפה בשעות העבודה של ועדות הכנסת;

5. פניית חה"כ איתן בנושא ועדת נבנצאל.

ב. הצעת יו"ר הכנסת לתיקון סעיף 137א לתקנון הכנסת

בדבר דיון בהצעת-חוק של חבר הכנסת - דחיית הצבעה;

ג. תיקון חוק משכן הכנסת ורחבתו.היו"ר מי רייסר;

אני פותח את הישיבה.

סעיף א' בסדר-היום של הוועדה הוא: הצעת יו''ר הכנסת לתיקון סעיף 137א לתקנון

הכנסת בדבר דיון בהצעת-חוק של חבר הכנסת - דתיית הצבעה. עד שיו"ר הכנסת יבוא,

נעבור לסעיף שונות.

א. שונות

1. קביעת מסגרת דיון לנושא; מצוקת משק המים

הכנסת בישיבתה ביום 4.6.86 החליטה לכלול בסדר יומה את הנושא מצוקת משק המים
- מאת חברי הכנסת
רפאל איתן, מרדכי וירשובסקי, אלעזר גרנות. גדעון גדות, עדנה

סולודר ושולמית אלוני. ועדת הכנסת מתבקשת לקבוע מסגרת לדיון זה.

אם אין התנגדות - נקבע שעה אחת לדיון.
הוחלס
לקבוע שעה אחת לדיון בנושא הנ"ל
היו"ר מ' רייסר
2. קביעת הוועדה שתדון בהצעה לסדד-היום

זו הפעם השלישית שאני מעלה את הצעתו לסדד-היום של חבר-הבנסת אמל נסראלדין
בנושא
הכללת יישובי עימות חורפיש וריחניא ברשימת ישובים המוצעים לאישור הממשלה

על-ידי שר הכלכלה.

בזמנו העברנו נושא זה לדיון בוועדת הכספים, לאחר שהעברנו קודם לוועדת

הפנים ואיכות הסביבה. מסתבר שיש ועדה משותפת של ועדת הכספים וועדת החוץ-ור'בטחון

המספלת בהצעה של חבר-הכנסת עטשי על מצב העדה הדרוזית בישראל. יו"ר ועדת

הכספים, בהסכמת המציע, מציע להעביר את הנושא לאותה ועדה משותפת.

אני מציע שנאמץ את ההצעה. אם אין התנגדות - נעביר את ההצעה הזאת לדיון

בוועדה המשותפת.
הוחלט
להעביר את הנושא הנ"ל לדיון בוועדה משותפת

של ועדת הכספים וועדת חחוץ-והבטחון בנושא

מצב העדה הדרוזית בישראל.
היר"ר מי רייסר
3. פניית חבר-הכנסת וייס בנושא בעיית החפיפה של ישיבות ועדות הכנסת
שי וייס
כבר עסקנו בנושא זה. אני מאוד מבקש מיו"ר הוועדה שלנו. לטפל בנושא זה ואולי

לגבס הצעה לקראת המושב הבא - והנושא הוא בעיית החפיפה של ישיבות ועדות הכנסת.

אני שמח שיו"ר הכנסת נוכח ושומע את דבריי. אין ספק שקשה מאוד בכנסת שיש בה 10

ועד1ת קבועות ולא מעט ועדות משנה, פעילות ובחלקן פעילות מאוד, ליצור מצב שחבר

כנסת שהוא חבר ב-3-2 ועדות ועוד 3-2 ועדות משנה לעולם לא ייתקל בבעיה של חפיפה

במועדי ישיבות ועדות הכנסת.אבל יש מקרים מובהקים - במו למשל ועדת הכנסת וועדת החוץ-והבטחון - יש 7

חברי ועדת החוץ-והבטחון שהם גם חברים בוועדת הבנסת. חברי הבנסת באים לבית הזה,

נובחים בישיבות הוועדות, רוצים למלא את תפקידם ולא יבולים. מוברחים לפעול בנושא

זה.

אולי אפשר גם להיעזר במחשב. יש לנו רשימה של בל הוועדות, רשימה של בל חברי

הוועדות, לערוך איזו שהיא נוסחה שתקל עלינו, שאנחנו לא נימצא ביום שני במצב מוזר

של ריצה מוועדה לוועדה - ועדות חשובות שמתקיימות בהן הצבעות חשובות. אני מציע

למצוא איזו שהיא דרך לצמצם עד במה שאפשר את החפיפה באותן הוועדות שיש להן ריבוז

גדול של חברים שחברים באותן- הוועדות.

יו"ר הבנסת שי הלל;

חברי הבנסת וייס עשינו אוו כל הדברים- לרבות סידורים עם המחשב. פעם זימנתי

את יושבי ראש הוועדות בעניו הזה. הצענו את בל הקומבינציות האפשריות. אי-אפשר

לרבע את העיגול. השאלה היתה אם מובנים להתחיל ביום שני במקום בשעה 10.00 - בשעה

9.00; לא מובנים. הבעיה איננה ללחוץ על הבפתור ולהוציא את בל הצירופים

האפשריים. הבעיה היא שרוצים את כל הדברים הטובים - גם לא להתחיל מוקדם, גם שלא

תהיה בפילוח, גם שתהיינה ועדות של 25 חברים. ועדה של 25 איש - היא יותר מרבע

הבנסת. יש לנו 3-2 ועדות המונות כל אחת 25 חברים. או שמגיעים לצמצום מספר חברי

הוועדות, או להגדלת שעות העבודה. אפשר להתחיל את הישיבות לא בשעה 10.00 בבקר,

אלא בשעה 9.00 או 8.30 בבקר, וביום ישיבות רגיל להתחיל את ישיבות הוועדות בשעה

8.00 בבקר. לאחר שאנחנו מונים את בל האפשרויות ועל כל הצעה אתה מקבל תשובה

שלילית - זאת התוצאה.

שי דורון;

3. דברי שבח ליו"ר הכנסת על תגובתו אתמול בפרשת ולדהיים

אבקש לשבח את יו"ר הבנסת על תגובתו אתמול בפרשת ולדהיים. אמרתי זאת אתמול

גם ליעקב אחימאיר ששאל את תגובתי היות ולא רציתי להעביר ביקורת על איש. אני רוצה

לשבח את תגובתו של יו"ר הכנסת. אני מבקשת שהדברים יירשמו בפרוטוקול.

שי וייס;

אני מצטרף. אנחנו גאים בהופעות של יושב-ראש הכנסת.

מי איתן;

בהחלט.

יו"ר הכנסת ש' הלל;

תודה רב.ה.
מי איתן
4. פרסום מסקנות ועדת נבנצאל

אני מבקש לנצל את ההזדמנות הזאת שבר גם נוכח יו"ר הכנסת ולהזכיר לכולנו

שהוקמה ועדה בשם ועדת נבנצאל. הובטח לנו שמסקנותיה יפורסמו בחודש אפריל.
שי דורון
לא נאמר באיזו שנה.

מי איתן;

אני מבקש שזאת תהיה תזכורת.

היו"ר מי רייסר;

דיברתי עם יו"ר הכנסת. יו"ר הכנסת יטפל בענין.

מי איתן;

זה לא צריך להיגמר בבזיון. נראה לי שחוששים לפרסם מסקנות רק בגלל העובדה

שמישהו טדח להזהיר את הציבור שאולי באמת שכר חברי הכנסת אינו ריאלי וצריך

להעלותו. אם מינו ועדה - שיהיה לה אומץ לב לפרסם את מסקנותיה.

היו"ר מי רייסר;

ב. הצעת יו"ר הכנסת לתיקון סעיף 137א לתקנון הכנסת

בדבר דיון בהצעת חוק של חבר הכנסת - דחיית הצבעה

יו"ר הכנסת ש' הלל;

בדיון המוקדם שהתקיים במליאת הכנסת ביום 29.1.86, בהצעת חוק חסינות חברי

הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון מסי 4), התעורר ספק אם ניתן לדחות ההצבעה

בהצעת חוק של חבר הכנסת. על-מנת להסיר ספק כזה בעתיד, מוצע להוסיף לתקנון סעיף

דוגמת סעיף 93, שעניינו דחיית הצבעה בענין הצעות לסדר היום.

וזה נוסח הסעיף ר"מוצע; "ביקשה הממשלה להשהות את ההצבעה וחבר הכנסת המציע

הסכים לכך, ישאל יו"ר הישיבה אם יש התנגדות להשהיה ללא הנמקה; היתה התנגדות

כאמור, יעמיד היושב-ראש את ענין ההשהיה להצבעה; החליטה הכנסת בעד ההשהיה, יקבעו

יו"ר הכנסת והסגנים את המועד להצבעה ויודיעו על כך מראש לחברי הכנסת; לא יהיה

בנושא זה דיון נוסף בכנסת לפני הצבעה זו".

נתקלנו בכך שהיו הצעות חוק פרטיות, מצב דומה למעשה, שחבר הכנסת הציע הצעת

חוק פרטית והיה לו ברור שאם הכנסת תצביע מייד קרוב לוודאי שלא יתבררו הדברים

ויכולים להפיל את הצעתו ואז לא יוכל להעלותה שוב במשך חצי שנה. אם הממשלה

מבקשת, המציע מסכים ואין התנגדות בכנסת - אפשר לדחות את ההצבעה. אם יש התנגדות

בכנסת ההצעה תועלה להצבעה. אין סעיף פורמלי המאפשר ליו"ר לומר; מאחר והממשלה

מבקשת, המציע מסכים, הכנסת לא מתנגדת, אני דוחה את ההצבעה לפי אותה פרוצדורה.

המהפכה הגדולה הזאת שאני מציע היא ליצור דבר דומה במקרה של הצעת חוק פרטית

של חבר כנסת ולהשוות את המצב של הצעת חוק פרטית למצב הקיים לגבי הצעה לסדר-היום.נניח שחבר הכנסח מגיש הצעת חוק פרטית וכאשר מגיע מועד ההצבעה הוא רואה

שהסיכויים לקבל את הצעת החוק הם קלושים, או שחסרים לו מספר חברים שהיו אמורים

להיות באולם, והוא מבקש לדחות את ההצבעה - הממשלה מסכימה - האם צריכה להיות

הצבעה במליאה אם להצביע או לא להצביע?

יו"ר הכנסת ש' הלל;

אם יש התנגדות אפילו של אדם אחד, בלי הנמקה - תתקיים הצבעה במליאת הכנסת-

כמעט לא העליתי על דעתי שמה שריה נכון לגבי הצעה לסדר היום לא יהיה נכון לגבי

הצעת חוק של חבר הכנסת.
היו"ר מי רייסר
אם איו הערות נוספות, ניגש להצבעה.

הצבעה

הוחלט; פה-אחד לאשר את ההצעה הנ"ל

היו"ר מי רייסר;

אני מאחל ליו"ר הכנסת שכל הצעותיו תעבורנה כף.

ג'. תיקון חוק משכן הכנסת ורחבתו

בזמנו התחלנו בדיון בנוסח שונה. אבקש מהיועץ המשפטי של הוועדה להאיר את

עינינו בנושא זה.
צי ענבר
מדובר בהצעה לתיקון סעיף 3 לחוק משכן הכנסת ורחבתו, תשכ"ט-1968. כאשר

הוצגה ההצעה הוסבר שכיום חוק המרעים הפלילי בתקנת השבים, התשמ"א-1981, אינו מאפשר

ליו"ר הכנסת לקבל מידע על עברו הפלילי של אדם על-מנת להחליט אם ליתן לו היתר

כניסה קבוע למשכן הכנסת אם לאו.

אחד מסעיפי חוק המרשם הפלילי, סעיף 6, קובע כי מי שהוסמך על-פי חיקוק לתת

רשיון או היתר ורשאי על-פי אותו חיקוק לר'ביא בחשבון את העבר הפלילי של המבקש כי

אז תמסור לו המשטרה מידע מן המרשם אם המבקש הסכים לכך. כלומר, היסורות הם: אדם

מבקש איזה שהוא היתר. האדם הזה מסכים ואומר: אני מוכן שתבדקו את עברי הפלילי.

עדייו איו זה מספיק אלא יש צורך שהדבר ייאמר במפורש בחוק שמכוחו ניתן אותו היתר.

במקרה שלפנינו, חוק משכן הכנסת ורחבתו מקנה ליו"ר הכנסת - ולו בלבד, יכולים

לתת בשמו, אבל הוא המוסמך להחליט - לתת היתרי בניסה בין אם חד-פעמיים ובין אם

קבועים. בא אדם ומבקש היתר קבוע גם אם הוא יגיד אני מסכים שתבדקו את עברי

הפלילי, נוסח החוק הנוכחי אינו מאפשר זאת.

לכן הוצעה בשעתו בסוף 1985 הצעה לתיקון חוק משכן הכנסת על-ירי תיקון סעיף 3
והוספת המשפט
"ולענין מתן היתר, רשאי יו"ר הכנסת להביא בחשבון את עבדו הפלילי

של המבקש".התקיים דיון בוועדה זו לגבי השאלה האט בכלל מעניין את מישהו אם יש עבר

פלילי למישהו בדי לתת לו רשיון כניסה אם לאו, הושמעו דעות לבאן ולבאן, מבל

מקום, בינתיים, ביקש משרד המשפטים לצמצם את התוספת שרוצים להוסיף לחוק משבן

הכנסת ולהגביל אותה לאותן עבירות שברור הדבר שכרוכות בהתנהגות של המבקש. כלומר,

יו"ר הכנסת האמור איננו חייב לדעת לצורך מתן רשיון כניסה אם אדם מסויים מעל פעם.

לעומת זאת, אם אותו אדם הורשע לפי תקנות ההגנה או לפי הפקודה למניעת טרור

או לפי החוק למניעת הסתננות או לפי סעיפים מסויימים שדנים באלימות לפי חוק

העונשין - יוכל אז יו"ר הכנסת לומר: אני רוצה שהמירע הזה יהיה בפני לפני שאני

מחליט.

לכן מונחת כעת בפניכם הצעה מתוקנת. בהצעה המתוקנת גם כן מדובר בתיקון סעיף

3 לחוק משכן הכנסת - הוא הסעיף המדבר על מתן היתרי כניסה לכנסת. בהצעה
המתוקנת נאמר
"יושב-ראש הכנסת רשאי לקבוע שטחים..." והתוספת אומרת: יושב-ראש

הכנסת או מי שהוא הסמיר לענין היתרים לפי סעיף קטן (ב) רשאי להביא בחשבון את

עברו הפלילי של מבקש ההיתר לגבי עבירות - וכאן באה רשימה סגורה ומצומצמת של

עבירות הנוגעות לאלימות והפרת הסדר הציבורי או לפגיעה בבטחון המדינה - ולגביהם,

אם מבקש ההיתר, וזה יהיה כחלק מהבקשה להיתר, יאמר: ואני מסכים שלצורך השיקול

בבקשתי אתם תבדקו את המרשם הפלילי - וזה מותנה אך ורק בהסכמתו - כי אז תהיה

המשטרה רשאית לתת ליו"ר הכנסת אותו מידע לגבי אותן עבירות על-מנת שיו"ר הבנסת

ישקול האם מן הראוי לתת לו היתר כניסה קבוע.
שי וייס
מה קורה אם הוא לא מסכים? מה הן סמכויות יו"ר הכנסת אז?
צ' ענבר
סמכויות יו"ר הכנסת לתת לו את ההיתר גם בלי לדרוש ממנו את הדרישה, או לתת

לו היתרים לתקופות קצרות יותר, או לא לתת. הסמכות הזאת קיימת גם היום.
יי שריד
התיקון הזה הוא לצורך מתן היתר המוגדר כהיתר קבוע?
צי ענבר
אמת. רק היתר קבוע. אם אדם בא לבקש היתר זמני לא מספיקים בכלל לפנות

בפניה רשמית, בכתב, ולבקש קבלת מידע תוך הסתמכות על החוק.
שי וייס
קורה שאתם לא נותנים למישהו שבא לשער פולומבו להיכנס לישיבת הכנסת?
יי בנגל
יש מקדים שאנחנו מכירים את האנשים, חוששים מפעילותם הלא רצויה בבנסת ואנחנו

מונעים מהם הכניסה לכנסת.
חי גדוסמן
אם חבר הכנסת מזמין מישהו באופן חד פעמי?
יי בנגל
אם יש לנו ידיעה מראש - אני משוחח עט חבר הכנסת ומסביר לו מי האיש שהוא

הזמין ואז בדרך-בלל חבר-הכנ0ת מוותר על ההזמנה. לא היה לנו מקרה אחר שחבר-הכנסת

אמר שלמרות זאת הוא בכל זאת רוצה שהאיש יכנס. ברוב המקרים חברי הכנסת אינם

יורעים את מי הזמינו. ארם צלצל לחבר הכנסת, חבר הכנסת לא יורע עם מי הוא מרבי

וביקש לאשר כניסתו למשכן הכנסת. מכיוון שאנחנו מכירים כל מיני טיפוסים

המסתובבים ופועלים באלימות ברחבת הכנסת ובכל מקום אחר - אנחנו מסבירים לחבר

הכנסת שאותו ארם היה אלים במקרה מסויים ואנחנו לא מעוניינים שהוא יכנס לכנסת.

אם חבר הכנסת עומד על כך - אנחנו מכניסים את האיש. היה מקרה אחר, במשך כל

השנים, שאני זוכר, שחבר הכנסת אחרי המידע שהוא קיבל מאיתנו עמד על כך שהאדם

המוזמן יכנס - אז האדם המוזמן נכנס. אנחנו עושים סידורים מיוחדים שלנו שהוא לא

יוכל להזיק, אבל אנחנו לא מונעים כניסה לכנסת משום אדם שחבר הכנסת עומד ודורש

שהוא יכנס לכנסת.

חי גרוסמן;

האם יש קריטריונים למתן רשיונות קבועים, למשל לפי גורל הסיעה? לפעמים נדמה

לי שאין קריטריונים ואולי אני טועה.

יו"ר הכנסת שי הלל;

יש קריטריונים למתן רשיונות קבועים - מזכיר סיעה וכיוצ"ב ואחר-כך אנשים

נוספים לפי גורל הסיעות.

היו"ר מי רייסר;

אני בהחלט בער קבלת כל האינפורמציה על הנושא הזה, אבל עם כל הכבור, זה לא

לענין. אפשר כווערת כנסת לקבל אינפורמציה כזאת, אבל יש לבקש מראש שיכינו אותה

בכתב.
חי גרוסמן
השאלה ששאלתי מתקשרת לנושא, אבל אני מוכנה לוותר.
היו"ר מי רייסר
נשתרל להצטמצם בנושא עצמו. אני מבקש מקצין הכנסת שיכין תשובה בכתב

לחברת-הכנסת גרוסמן.

אני מבין שאין התנגדות להצעה. ניגש להצבעה.

הצב ע ה
הוחלט
פה-אחד לאשר התיקון הנ"ל לחוק משכן הכנסת ורחבתו
צי ענבר
מבחינה פרוצרורלית אני רוצה להבהיר שמשרר המשפטים יוציא את הצעת החוק מטעם

וערת הכנסת בחוברת כחולה לקריאה ראשונה והצעת החוק תעבור שלוש קריאות בכנסת,

כמקובל.

הישיבה ננעלה בשעה 10.23

קוד המקור של הנתונים