ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 08/04/1986

בחירת נציגי הכנסת באסיפה הבוחרת לרבנות הראשית

פרוטוקול

 
הכנסת האחת עשרה

מושב שני-נוסח לא מתוקן-פרוטוקול מסי 140

מישיבת ועדת הכנסת

ביום גי, כ"ח באדר בי - 6.4.86 - שעה 14.00
נוכחים - חברי הכנסת
מ' רייסר - היו"ר

א' אבוחצירא

ר' אדרי

מי איתו

י"ז אמיר

צי ביטון

ב' בן-אליעזר

שי דורון

די דנינו

שי וייס

מ' וירשובסקי

גי כהן

אי שלום

יי שריד
מוזמנים
ש' כרם - סגנית מזכיר הכנסת
היועץ המשפטי
צי ענבר
מזכירת הוועדה
מי בדפי
הקצרנית
יי חובב
סדר היום
בחירת נציגי הכנסת באסיפה הבוחרת לרבנות הראשיתבחירת נציגי הכנסת באסיפה הבוחרת לרבנות הראשית

היו"ר מי רייסר;

אני פותח את הישיבה. הנושא שעל סדר היום הוא הנושא היחיד שנדון בו - הצבעה

על חמשת נציגי הכנסה באסיפה הבוחרת את הרבנות הראשית.

האם יש הצעות?

שי וייס;

הצעתי להרכב; חברי הכנסת אדרי, מנחם הכהן, דנינו, ואת השניים האחדים הגיוני

שהליכוד יסלים.

היו"ד מי דייטד;
השניים שהליכוד מציע הם
הדב דדוקמן וחבד הכנסת שפט, ואז יש לנו חמישיה על

דעת כמה סיעות.

האם יש הצעות אחרות?

יי שריד;

אני מציע את חברת הכנסת נאוה אדד במקום חבד הכנסת דדוקמן.

היריד מי דייסד;

יש דעה מגובשת אחת על דעת סיעות הליכוד, המעדר, התוזיה, המפד"ל, מורשה,
וההצעה היא
חברי-הכנסת אדדי, הכהן, דרוקמן, שפט ודנינו. לעומתה הצעה של יוסי

שדיד: להכניס את חברת-הכנסת נאוה אדד במקום חבד-הכנסת דדוקמן.

לצורד ההצבעה נקרא לאחת - הצעת שריד, לשניה - הצעת רייסר-וייס. מי בעד

הצעת שריד? מי בעד הצעת דייסר-וייס?

הצבעה

הצעת רייסר-וייס נתקבלה

היו"ר מי רי יסד;

רבותי, הוחלס לבחור ב-5 חברי הכנסת הבאים שיהיו נציגי הכנסת, מבין נציגי
הציבור, באסיפה הבוחרת לדבנות הראשית
רפי אדרי, מנחם הכהן, דוד דנינו, חיים

דרוקמן, גרשון שפט.

הישיבה נעולה, תודה רבה.

***

(הישיבה ננעלה בשעה 14.15)

קוד המקור של הנתונים