ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 01/04/1986

פניית הממשלה לשחרר מחובת הנחה את חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הוראת שעה) (תיקון והארכת תוקף), התשמ"ו-1986

פרוטוקול

 
הכנסת האחת-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 137

מישיבת ועדת הכנסת

שהתקיימה ביום שלישי, כ"א באדר ב' התשמ"ו- 1.4.86. בשעה 15.00
נכחו
חברי הוועדה: מ' רייסר - יו"ר

קו' וייס

מוזמניס; ש' יעקבסון - מזכיר הכנסת
יועץ משפטי לוועדה
צי ענבר
מזכירת הוועדה
מי ברפי

רשמה: ע' הירשפלד
סדר-היום
פניית הממשלה לשחרר מחובת הנחה את חוק מס הכנסה (תיאומיס בשל

אינפלציה) (הוראת שעה) (תיקון והארכת תוקף), התשמ"ו-1986.פניית הממשלה לשחרר מחובת הנחה את חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה)

(הוראת שעה) (תיקון והארכת תוקף), התשמ"ו-1986.
היו"ר מי רייסר
אני פותח את הישיבה.

על סדר-היום יש לנו סעיף אחד: פניית הממשלה לשחרר מחובת הנחה את הצעת

חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הוראת שעה) (תיקון והארכת תוקף),

התשמ"ו-1986. אני רוצה לציין שהממשלה הניחה על שולחן הכנסת את הטופס הכחול,

ואני מציע להעתר לבקשת הממשלה.

שי וייס;

אני נעתר לבקשה.

היו"ר מי רייסרו

תודה רבה.
הוחלט
לשחרר מחובת הנוזה את הצעת חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה)

(הוראת שעה) (תיקון והארכת תוקף), התשמ"ו-1986.
היו"ר מי רייסר
אני מודה לכם. הישיבה נעולה.

הישיבה נסתיימה בשעה 15.15

קוד המקור של הנתונים