ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 27/03/1986

שחרור מחובת הנחה מוקרמת על שולחן הכנסת חוק הסדרים לשעת חירום במשק המדינה (תיקון מס' 3), התשמ"ו-1986

פרוטוקול

 
הכנסת האחת-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מ סי 134

מישיבת ועדת הכנסת

יום חמישי, ט"ז באדר בי התשמ"ו, 27.3.1986, שעה 11.00

נכחו;

תברי הוועדה; מ. רייסר - היו"ר

מ. איתן

ש. דורון

ש. וייס

י. כהן

מוזמנים; חבר-הכנסת ר. איתן

חבר-הכנסת צי. ביטון

חבר-הכנסת פ. גרופר

ש. כרם - סגנית מזכיר הכנסת

היועץ המשפטי של הוועדה; צ. ענבר

מזכירת הוועדה; נ7. ברפי

קצרנית; ח. אלטמן

סדר-היום; שחרור מחובת הנחה מוקדמת על שולחן הכנסת חוק הסדרים

לשעת חירום במשק המדינה (תיקון מסי 3), התשמ"ו-1986.שחרור מחובת הנחה מוקרמת על שולחן הכנסת חוק הסדרים לשעת חירום במשק המדינה

(תיקון מס' 3), התשמ"ו-1986

היו"ר מ. רי יסר;

אני מתכבר לפתות את ישיבת ועדת הכנסת.

לאחר שהתקיימה התייעצות סיעתית אני מעמיר להצבעה את השאלה: האם נקבל את

בקשת הממשלה לשחרר מחובת הנחה מוקרמת על שולחן הכנסת חוק הסררים לשעת חירום במשק

המרינה (תיקון מסי 3), התשמ"ו-1986?

הצבעה

בקשת הממשלה אושרה ברוב קולות

היו"ר מ. רייסר;

הישיבה נעולה.

הישיבה הסתיימה בשעה 11.05.

קוד המקור של הנתונים