ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 27/03/1986

שונות; שחרור מחובת הנחה מוקדמת על שולחן הכנסת חוק הסדרים לשעת חירום במשק המדינה (תיקון מס' 3), התשמ"ו-1986

פרוטוקול

 
הכנסת האחת-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 133

מישיבת ועדת הכנסת

יום חמישי, ט"ז באדר בי התשמ"ו, 27.3.1986, שעה 10.30

נכחו;

חברי הוועדה; מ. רייסר - היו"ר

מ. איתן

ח. גרוסמן

ש. דורון

ש. דיניץ

ד. דנינו

א. ורדיגר

מ. פרוש

י. שריד

מוזמנים; חבר-הכנסת ר. איתן

חבר-הכנסת י. כהן

חבר-הכנסת ש. שלמה

חבר-הכנסת ג. שפט

ש. כרם - סגנית מזכיר הכנסת

היועץ המשפטי של הוועדה; צ. ענבר

מזכירת הוועדה; מ. בדפי

קצרנית; ח. אלטמן

סדר-היום; א. שחרור מחובת הנחה מוקדמת על שולחן הכנסת חוק

הסדרים לשעת חירום במשק המדינה (תיקון מס' 3),

התשמ"ו-1986

ב. שונות.שחרור מחובת הנחה מוקדמת על שולחן הכנסת חוק הסדרים לשעת חירום במשק המדינה (תיקון

מס' 3), התשמ"ו-1986.

היו"ר מ. רי יסר;

אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת.
הנושא הראשון שעל סדר-יומנו הוא
שחרור מחובת הנחה מוקדמת על שולחן הכנסת

חוק הסדרים לשעת חירום במשק המדינה (תיקון מסי 3), התשמ"ו-1986.

הממשלה מבקשת לקיים היום דיון בכנסת בהצעת חוק הסדרים לשעת חירום במשק

המדינה (תיקון מס' 3), התשמ"ו-1986.

בקשת הממשלה טעונה אישור ועדת הכנסת. מדובר על שחרור מחובת הנחה מוקדמת על

שולחן הכנסת.

אם לא נשחרר מחובת הנחה מוקדמת את הצעת החוק הזאת לכנסת לא תהיה עכשיו

עבודה.

אני מעמיד להצבעה את הקשה לשחרור מחובת הנחה מוקדמת על שולחן הכנסת את חוק

ההסדרים לשעת חירום במשק המדינה (תיקון מסי 3), התשמ"ו-1986.

הצבעה

בקשת הממשלה התקבלה ברוב קולות

שונות
היו"ר מ. רייסר
אנו עוברים לסעיף השני שעל סדר-יומנו: הנהגת שעון קיץ - הצעה לסדר-היום של

חברי-הכנסת מיכה חריש ואברהם שפירא, שהועברה לוועדת הפנים ואיכות הסביבה על-פי

המקובל.

קיבלתי מכתב מחבר-הכנסת דב שילנסקי, יושב-ראש ועדת הפנים ואיכות הסביבה, בו

הוא מבקש לשחרר את הוועדה שבראשה הוא מכהן מהדיון בנושא הזה בגלל עומס העבודה

שמוסל על ועדת הפנים ואיכות הסביבה, ולהעביר את הדיון בנושא זה לוועדה אוזרת.

החלטת הוועדה צריכה להתקבל עד 1 באפריל שנה זאת.

הוועדה האחרת שיכולה לדוו בנושא הנהגת שעון קיץ היא ועדת הכלכלה של הכנסת.
ח. גרוסמן
אני מבקשת מיושב-ראש הוועדה לחזור ולדון בנושא הראשון - שחרור מחובת הנתה

מוקדמת על שולחן הכנסת חוק הסדרים לשעת חירום במשק המדינה (תיקון מסי 3),

התשמ"ו-986ו.

היו"ר מ. רייסר;

אני מעמיד להצבעה את העברת הנושא: הנהגת שעון קיץ, מוועדת הפנים ואיכות

הסביבה לוועדת הכלכלה.

ד. דנינו;

ברצוני להביע דעה בנושא הזה.

היו"ר מ. רייסר;

בבקשה.
ד. דנינו
עם כל הכבוד ליושב-ראש הוועדה אי-אפשר לבקש להעביר את ההצעה לוועדת הפנים

ואיכות הסביבה ואוזר-כר לבקש להעביר את הנושא לוועדה אחרת.
היו"ר מ. רייסר
חבר-הכנסת שילנסקי לא ביקש שיעבירו את הנושא לסיפול הוועדה שבראשה הוא

מכהן; אנו החלסנו להעביר את הנושא לטיפולה של ועדת הפנים ואיכות הסביבה.

ד. דנינו!

אמרת שהוא ביקש. על-כל-פנים אני מציע שהעניין ידון בוועדת הפנים ואיכות

הסביבה כיוון שהוא קשור לענייני פנים.

היו"ר מ. רייסר!

חבר-הכנסת שילנסקי מבקש שהנושא לא ידון בוועדת הפנים ואיכות הסביבה.

מבחינת התקנון - אין בעיה. האם יש לחברים הצעה אחרת?
ד. דנינו
אני מציע להעביר את הנושא לסיפולה של ועדת הכספים.
ש. דורון
אני מציעה להעביר את הנושא לוועדת הכלכלה.
היו"ר מ. רייסר
אני מעמיד להצבעה את העברת הסיפול בהנהגת שעון קיץ לוועדת הכלכלה.

הצבעה
העברת הנושא
הנהגת שעון קיץ, לוועדת הכלכלה התקבלשחרור מחובת הנחה מוקדמת על שולחן הכנסת חוק הסדרים לשעת חירום במשק המדינה (תיקון

מסי 3), התשמ"ו-1986

היויר מ. רייסד;

אני חוזר עתה לסעיף הראשון שעל סדר-היוס שבגללו התכנסנו בדחיפות.

הממשלה ביקשה לקיים היום דיון בכנסת בהצעת חוק הסדרים לשעת חירום במשק

המדינה (תיקון מס' 3), התשמ"ו-1986.

בקשת הממשלה טעונה אישור ועדת הכנסת. אנו מתבקשים לשחרר מחובת הנחה מוקדמת

על שולחן הכנסת את הצעת החוק הזאת. ה"בלו- פרינס" מצוי כאן.

ש. דורון;

החוק איננו חדש.

היו"ר מ. רייסר;

ה"בהילות" שההתכנסות הוועדה היא כיוון שאין דוברים על סדר-היום במליאה.

אם יש בקשת רוויזיה - נקיים עליה הצבעה.
ח. גרוסמן
אתם עובדים ב"מחתרת".

היו"ר מ. רייסר;

האם מישהו מחברי הוועדה מבקש לקיים רוויזיה?
ח. גרוסמן
אני.

היו"ר מ. רי יסר;

אני מעמיד להצבעה את הצעת הרוויזיה בקשר ההצעה לשחרר מחובת הנחה מוקדמת על

שולחן הכנסת חוק הסדרים לשעת חירום במשק המדינה (תיקון מסי 3), התשמ"ו-986ו.

הצבעה

הבקשה לרוויזיה התקבלה

ש. דורון;

אני מבקשת לקיים התייעצות סיעתית.
היו"ר מ. רי יסר
הוועדה תתכנס בשעה אחת-עשרה להצבעה. ישיבה זאת נעולה.

קוד המקור של הנתונים