ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 17/02/1986

אימוץ שאילתה על-ידי חבר הכנסת אחר - הצעת חה"כ ג' כהן; הקדמת הדיון בחוק הרבנות הראשית לישראל (הוראת שעה) (תיקון), התשמ"ו-1986; מועד מתן התשובות לשאילתות; קביעת הוועדה שתדון בהצעה לסדר-היום של חבר-הכנסת ארצי בנושא: ביטול תעודות כשרות בבתי-מלון בטבריה; קביעת מסגרת הדיון בהצעות אי-האמון בממשלה מטעם סיעות מפ"ם ור"צ; קביעת מסגרת הדיון בהצעות לסדר-היום; שונות

פרוטוקול

 
הכנסת האחת-עשרה

מושב שנינ וסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 124

מישיבת ועדת הכנסה

מיום שני, חי באדר אי התשמ"ו - 17.2.86, בשעה 10.00 בבקר

נכחו: יושב-ראש הכנסת שי הלל

סגן יו"ר הכנסת אי שוסטק
חברי הוועדה
שי דורון - מ"מ היו"ר

מי איתן

בי בן-אליעזר

חי גרוסמן

שי וייס

גי כהן

י י שריד
מוזמנים
מי שחל - שר האנרגיה והתשתית

עי שגיא - עוזר שר האנרגיה

אי אמיר - דובר משרד האנרגיה

שי יעקבסון - מזכיר הכנסת

שי כרם - סגניוז מזכיר הכנסת

יי בנגל - קצין הכנסת

שי יצחקי - ממונה על קשרי חוץ ועתונות
היועץ המשפטי של הוועדה
צי ענבד
מזכירת הוועדה
מי ברפי
קצרנית
נ' רינגלר
סדר-היום
א. קביעת הוועדה שתדון בהצעה לסדר-היום;

ב. קביעת מסגרת הדיון בהצעות לסדר-היום;

ג. קביעת מסגרת הדיון בהצעות אי האמון בממשלה;

ד. אימוץ שאילתה על-ידי חבר הכנסת אחר;

ה. מועד מתן התשובות לשאילתות;

ו. בקשת הממשלה להקדים הדיון בחוק הרבנות הראשית לישראל;

ז. שונות.
מ"מ היו"ר שי דורון
אני מתכבדת לפתוח את הישיבה.

א. קביעת הוועדה שתדון בהצעה לסדד-היום של חבר-הכנסת ארצי בנושא:

ביטול תעודות כשרות בבתי-מלון בטבריה

הכנסת החליטה בישיבתה מיום 5.2.86 להטיל על ועדת הכנסת לקבוע את הוועדה

שתדון בהצעה הנ"ל.

חי גרוסמן;

אני מציעה להעביר את הנושא לדיון בוועדת הכלכלה.

היו"ר שי דורון;

אני בדעה שיש להעביר את הנושא לוועדת הפנים, אבל אם אין הצעות אחרות -

נעביר את הנושא לדיון בוועדת הכלכלה. מה הציע שר הפנים?
שי יעקבסון
השר הציע להסיר את הנושא מסדר יומה של הכנסת. ההחלטה בכנסת נתקבלה בניגוד

לדעתו של השר.

יו"ר הכנסת שי הלל;

בתור שר הפנים לשעבר ידוע לי שענייני כשרות קשורים לוועד ת הפנים. הבעיה פה

היא לא של ענייני כשרות, אלא פגיעה בפעילות הרגילה. אם יש טענה שיש פגיעה

בפעילות הרגילה - ההעברה לוועדת הכלכלה היא סבירה.

חי גרוסמן;

חבר-הכנסת ארצי ערער על המצב בבתי המלון ולכן הנושא שייר לוועדת הכלכלה.

היו"ר שי דורון;

אם אין הצעה אחרת - הנושא יועבר לדיון בוועדת הכלכלה.

הוחלט; להעביר את הנושא הנ"ל לדיון בוועדת הכלכלה

היו"ר שי דורון;

ב. קביעת מסגרת הדיון בהצעות לסדר-היום

1. של חברי הכנסת עטשי, אלוני, גרנות, בן-אליעזר, מיכאל איתן וגאולה כהן

בנושא; "הודעת ראש הממשלה בדבר הסדרים חדשים לניהול חיי התושבים בשטחים

הכנסת החליטה בישיבתה מיום 12.2.86 לכלול בסדר היום של הכנסת את הנושא הנ"ל.

ועדת הכנסת מתבקשת לקבוע מסגרת הדיון לנושא.

היו"ר שי דורון;

אם אין הצעות אחרות, נקבע שעתיים לדיון בנושא הנ"ל.

הוחלט; לקבוע שעתיים לדיון בנושא הנ"ל
היו"ר שי דורון
2. של חבר-הכנסת אוריאל לין בנושא: "שלטון החוק וליקויי יסוד

בתחום אכיפת החוק

הכנסת החליטה בישיבתה מיום 12.2.86 לכלול בסדר היום של הכנסת את הנושא

הנ"ל. ועדת הכנסת מתבקשת לקבוע מסגרת הדיון לנושא.

אם אין התנגדות, נקבע שעה אחת לדיון בנושא הנ"ל.
הוחלט
לקבוע שעה אחת לדיון בנושא הנ"ל
היו"ר שי דורון
ג. קביעת מסגרת הדיון בהצעות אי-האמון בממשלה מטעם סיעות מפ"ם ור"צ

עלינו לחדש קביעת מסגרת הדיון בהצעות אי האמון של סיעות מפ"ם ור"צ בנושא

מספנות ישראל. כפי שקבענו בשבוע שעבר, נקבע הודעות סיעות במקום דיון במסגרת של

10 דקות.

הוחלט; לקבוע הודעות סיעות במקום דיון בתחום של 10 דקות

הדיון בהצעות אי האמון יהיה דיון משולב.

היו"ר שי דורון;

ד. אימוץ שאילתה על-ידי חבר הכנסת אחר - הצעת חה"כ ג' כהן

יו"ר הכנסת שי הלל!

לגבי הצעת חברת-הכנסת גאולה כהן שלא תהיה אפשרות לאמץ שאילתה על-ידי חבר

הכנסת אחר, לפני זמן מה היה שינוי בו נאמר: אם חבר הכנסת שהגיש את השאילתה איננו

נוכח באולם - אפשר להעביר את התשובה לפרוטוקול. בזמן האחרון התפתח נוהג שתמיד

יש מאמץ, כר שלא הועילו חכמים בתקנתם.

האמת היא שגם שאילתה שהשר לא קורא אותה מעל דוכן הכנסת מופיעה בפרוטוקול.

כל הענין של תשובת השר מעל דוכן הכנסת היא כדי לאפשר לחבר-הכנסת השואל לשאול

שאלה נוספת. אם חבר הכנסת אינו נוכח באולם, ממילא גם לא מותרת קואלה נוספת וחבר

הכנסת השואל יכול לקרוא את התשובה שהועברה לפרוטוקול.

אנחנו גורמים לאיבוד זמן רק משום שלחבר הכנסת לא נאה שחברו לסיעה לא נמצא

באולם ואז הוא מבקש לאמץ את השאילתה. למעשה כל אותו רווח בזמן שחשבנו להרוויח

בכר שאם חבר הכנסת איננו נמצא באולם התשובה נמסרת לפרוטוקול - אנחנו מפסידים

אותו כאשר חבר כנסת אחר מאמץ את השאילתה.

אני מציע לאפשר ליו"ר הישיבה לפי בקשת השר, שלפעמים יש לו ענין בקריאת

התשובה מעל דוכן הכנסת - לאפשר לשר להשיב על השאילתה מעל בימת הכנסת גם כאשר

השואל איננו נוכח באולם.

לדעתי יש לבטל אח שיטת אימוץ השאילתה על-ידי חבר כנסת אחר, כי ממילא התשובה

מועברת לפרוטוקול.ש' וייס;

הנוהג של אימוץ שאילתה הצטמצם בשבועווז האחרונים. יש באימוץ השאילתה פסול,

אבל לעתים אפשר להביו אותו. חבר הכנסת שרוצה שהשר ישיב לו צריך לדאוג להיות

נוכח, מה עוד שאולי פה ושם חלק מהשאילתות הן חרושת. אבל, בעיקר בסיעות קטנות

השאילתות הן לא פעם קיבוציות. שואל אותה חבר כנסת אחד, אבל היא משקפת את ההווי

או האידיאולוגיה של הסיעה. שם נראה לי האימוץ מאוד טבעי. השאלה היא האם אפשר

למצוא איזה שהוא מיכניזם נוסף לעניו הברור מאליו, שכאשר השר מעוניין להשיב על

השאילתה מעל דוכן הכנסת בוודאי יש להעניק לו את הזכות להשיב. איו ספק על כר.

יש למצוא איזו שהיא וריאציה כדי שזה לא יהיה מקרי לגמרי - חבר הכנסת שמבקש

לאמץ שאילתה יגיש ליו"ר הישיבה פתק משואל השאילתה, כי אולי חבר הכנסת שרצה לקבל

את התשובה נאלץ לצאת מו הישיבה.

יו"ר הכנסת שי הלל;

הרי בסופו של דבר התשובה מתפרסמת בכתב בפרוטוקול תור 25-20 דקות. זה לא

עניו שלא נותנים כלל תשובה לשאילתה. התשובה מגיעה לכל העתוניס ומגיעה לחבר הכנסת

עצמו תוך מחצית השעה.

שי וייס;

אני מוותר על הצעתי.

חי גרוסמן;

אני חושבת שחבר-הכנסת וייס צדק. אני לא אומרת זאת רק ביחס לסיעות קטנות.

קרה לי מקרה כזה לפני שבוע. ידעתי שיש תשובה לשאילתה שהגשתי ולא יכולתי להיות

נוכחת מתוקף הנסיבות. מאוד רציתי שהתשובה תישמע מעל דוכו הכנסת.
גי כהו
אני שמחה שחבר-הכנסת וייס ויתר על הצעתו לאחר תשובת יו''ר הכנסת. בהחלט איו

זה כר שבעיקר הסיעות הקטנות מאמצות שאילתות. בדרך-כלל מאמץ השאילתה לא יודע על

מה מדובר בשאילתה שאימץ והוא בכלל לא מקשיב. אין שום רווח באימוץ שאילתה ולדעתי

צריך לבטל את השיטה הפסולה הזאת.

צי ענבר;

למעשה הדיון הזה כבר התקיים בפעם הקודמת כאשר הנושא נדו ו ואז גם אמרתי

שהדרך היחידה לשנות את הנוהג היא על-ידי תיקון התקנון ולא על-ידי החלטה והבהרתי

למה.

שר האנרגיה והתשתית מי שחל;

אתם יודעים מי היה אבי הנוהג של אי מתו תשובה לשאילתה מעל דוכו הכנסת כאשר

חבר הכנסת השואל לא נכח באולם - סגו יו"ר הכנסת לשעבר, אברמוב. הוא קבע שמאחר

חבר הכנסת איננו משמע שהוא ויתר על השאלה הנוספת. אני הייתי בזמנו סגו יו"ר

הכנסת וכל סגני יו"ר הכנסת אימצו את הנוהג הזה וכך הוא נכנס לכנסת.היו"ר שי דורון;

היועץ המשפטי של הוועדה יכין נוסח לשינוי התקנון בנושא זה, אשר יגביל את

מתן התשובה של השר מעל דוכן הכנסת רק למקרים שוזבר הכנסת השואל נוכוז באולם ולא

יאפשר אימוץ השאילתה. איננו משנים את האפשרות העומדת לרשות השר להשיב על שאילתה

מעל דוכן הכנסת, אם הוא מעוניין בכר, גם כאשר השואל איננו נוכח באולם.

הצבעה

הווזלט; היועץ המשפטי של הוועדה יכין נוסוז לשינוי התקנון כפי שהוצע לעיל
היו"ר שי דורון
ה. מועד מתן התשובות לשאילתות

השר שוזל מופיע כאן כנציג הממשלה. אדוני השר, יש תלונות מצד חברי כנסת רבים

במגוון נושאים שהתשובות לשאילתות מגיעות באיחור. יש בזה ההיפר משלטון תקין

ותרבות שלטון וזה גם מוכיח זלזול בחברי הכנסת.

יו"ר הכנסת שי הלל;

פעם ראשונה, לאחר זמן רב, ניצלתי סמכותי על-פי תקנון הכנסת והודעתי לאחד

השרים שמאחר והתשובות לשאילתות שהופנו אליו לא נענו חודשים רבים ולא נענו חרף

הפניות שלי - אני קובע שעליו להופיע ביום זה וזה ולהשיב על כל השאילתות שהופנו

אליו. אם הוא לא יופיע - אני עדיין לא יודע מה לעשות.

צי ענבר;

אם השר לא יופיע - יושב-ראש הכנסת יודיע בכנסת שביום זה וזה הוא פעל לפי

סעיף 43(ג) לתקנון הכנסת.

שר האנרגיה והתשתית מי שחל;

חשבתי שהוזמנתי לדבר על השאילתות בעל-פה אבל ברצון רב אשיב על הנושא

שנשאלתי. אני מבקש להעיר הערה אחת ואולי גם אציע ברשותכם הצעה.

האמת היא שמכל המוסדות של הכנסת - השאילתה, יותר ממה שתיארתי לעצמי, מעוררת

במשרדים הרבה יותר את כל המערכת מאשר כל מוסד אחר של הכנסת. כאשר בא השר להשיב

על הצעה לסדר-היום הוא סומר על עצמו, הוא מכיר את הנושא, יש לו ראשי פרקים והוא

יכול להסתדר בנאום של עשר דקות. אין לו שוס בעיה. להשיב על שאילתה - אני יודע

מה הנוהג אצלי, אני מניח שזה גם אצל השרים האחרים - אתה עובר על הטיוטה, העובדים

במשרד אוספים נתונים והתשובה כרוכה בעבודה רבה. קרה לי פעם אחת שהתשובה לא היתה

מדוייקת, אני פניתי אחרי כן כדי לתקן.

כלומר, בניגוד למה שאני חשבתי כאשר הייתי חבר הכנסת, לשאילתה יש אפקט רב

יותר מאשר חברי הכנסת מייחסים לה. במובן הזה שהיא מחייבת את הפקידות ומחייבת

את המשרדים למתל תשובה, לדייק בה ואין ביקורת חשובה יותר מהשאילתה, במובן הזה

שזה גם מביא את המטפלים להתייחס או ליישר קו, אם שר מתייחס לנושא ברצינות, זה

גם מביא אותו לבדיקה טובה יותר של מה שנעשה אצלו במשרד.

לצערי הרב, יש שאילתות רבות של אינפורמציה שאינן מחייבות תשובה. אומר יותר

מזה, חבר הכנסת לא רק רשאי אלא חייב ללחוץ, לדרוש ולתבוע מהשר להשיב לו

על אי ו-ב' ולא אינפורמציה. לגבי אינפורמציה - כמה מקרים היו כר וכר - אפשר

לשאול במכתב וברצון רב תיענה התשובה. אבל זו כבר יותר תשובה לבעיות הכלליות.דיברנו עם יושב-ראש הכנסת, ביזמה של איזה שהוא שינוי בשאילתה דחופה כמכשיר

אפילו מביר. הוא יכול להיות מכשיר מביר, איו בזה שום פסול. אדרבה, רשאי חבר

הכנסת, מהקואליציה או מהאופוזיציה, לשאול את הממשלה ואם יש מקום להביך אותה - זה

תפקידן וחובתו. לבקר אותה זה חובתו ותפקידו.

לענין הקונקרטי של אי מתו תשובות בזמו אני מציע: א) אני אעלה בפני הממשלה

גם בעל-פה וגם בכתב את מה שהועלה כאן; ב) אם יושב-ראש הכנסת יעביר אלי את רשימת

השרים שתשובותיהם מתעכבות, בהחלט - על דעת ראש הממשלה - תהיה פניה אישית לכל אחד

מו השרים כדי שישיבו בזמו. אם יתברר שלמרות ההודעה של יושב-ראש הכנסת, על-פי

סעיף 43(ג) לא תהיה תשובה במועד - אני מציע, ברשותכם, יושב-ראש הכנסת ויו"ר ועדת

הכנסת, שמצידנו כממשלה נהיה מוכנים להתייחס לכל הצעה קונקרטית כדי להביא לביטוי

ממשי של הוצאה לפועל בחיוב השרים להשיב במועד או אחרי ההארכה במועד מתן התשובות

לשאילתות. הרי יש 21 יום ועוד הארכה של 21 יום שהם 42 יום שהשר יכול להשיב.

נדמה לי שתקופת זמן כזאת היא בהחלט אפשרית ברוב המקרים כדי שהשר יתכונן וישיב

תשובה. אני לא רואה סיבה מדוע התשובה לא תינתו במועד.

גי כהן;

אם שר לא יכול מסיבה אובייקטיבית כזו או אחרת להשיב בזמן - אני מציעה שהשר

יתייחס לשאילתה וישלח מכתב לחבר הכנסת השואל בו ייאמר: אני מודע לשאלה ששאלת,

תקבל תשובה מאוחר יותר בגלל סיבות אלה ואלה.
היו"ר שי דורון
אני רוצה לומר בהזמדנות זאת בנושא השאילתה בעל-פה, שאני חושבת שהיא רעיון

מעולה, היות וראיתי זאת בהמחשה באוסטרליה הפועלת לפי הדגם הבריטי, אנחנו ראינו

שבפעמים האחרונות גם השאלה וגם התשובה ארוכות מדי, זה משנה את האופי והכוונה של

השאילתה בעל-פה. אני מאוד מבקשת, אני יודעת שבמדינת ישראל מקובל לנאום נאומים

ארוכים, עכשיו התרגלנו לנאומים קצרים יותר, אולי הטלוויזיה חינכה אותנו שלא

עומדים על במה ונואמים עד הבוקר, אני אומרת שהשאילתה צריכה להיות קצרה מאוד וכר

גם התשובה. אפשר להכניס הרבה מאוד תוכו בשאילתה קצרה. אז אולי אפשר יהיה להגיע

למצב שתהיינה יותר שאילתות בעל-פה, והרי זאת אנחנו רוצים, אבל זאת באמת כמו משחק

פינג-פונג. כך זה גם מרתק את היושבים השומעים וגם אפשר להקיף הרבה יותר בעיות,

כי זה מתחיל להיות הצעה לסדר-היום בי והרי זו לא המטרה.
גי כהן
אני לא חושבת שהשאילתות בעל-פה הן ארוכות, מה גם שיש הגבלה בזמן של שתי

דקות ושל דקה; אבל התשובות של השרים הן ארוכות. תשובות השרים הן ממש כמו להצעה

לסדר-היום. יש הגבלה של מספר המלים בשאילתה ובדרך-כלל חברי הכנסת עומדים בהגבלה

הזאת. אחר-כך יש להם שתי דקות לשאלה נוספת. חבר-הכנסת יכול להיות חריף יותר,

או חריף פחות, פינג-פונג זה לא רק באורך הזמן אלא גם באופי השאילתה. אבל השרים

לא משחקים במשחק הזה, הם פשוט עונים כאילו הם עונים להצעה לסדר היום.

אני מציעה להגביל את רשות הדיבור של השר גם כו בשתי דקות.
שי יעקבסון
השר מוגבל ב-3 דקות.
גי כהן
אבל השרים לא עומדים בזה.חי גרוסמן;

אני רוצה להרחיב את הנושא לא רק ביחס לשאילתה בעל-פה, יושב-ראש הישיבה

מקפיד פחות או יותר עם חבר הכנסת לגבי זמן הדיבור העומד לרשותו. ביחס לזמן

הדיבור של השר - יש בעיה. מספר פעמים הפסקתי שר באמצע דבריו כאשר עבר על הזמו

בעת שהשיב על הצעה לסדר-היום לא על שאילתה וחברי הכנסת, בעיקר מהמפלגה של השר,
התחילו בצעקות
איר אני מעזה להפסיק שר באמצע דבריו. יש שרים שאף-פעם לא היו

חברי כנסת. אם היו חברי כנסת, הם גם כן לא היו חברי כנסת פעילים. הם לא יודעים

את כללי המשחק הפרלמנסרי והם כאילו לא תלים עליהם. אני יודעת מי הם השרים.

בעיה זו קיימת גם בשאילתה בעל-פה וגם בהצעה לסדר-היום וגם בשאילתה רגילה, לאורך

כל הדרך.

אדוני השר, אני חושבת שאתה צריך לערוך קורס מהיר לשרים שיידעו שזמן הדיבור

שלהם מוגבל בכל הדיונים בכנסת. אפילו בתשובה להצעת אי אמון, אני לא יודעת כמה

זמן מותר לשר להשיב. איו גם הגבלה על ראש הממשלה, כך אני מבינה וזה עוד הגיוני,

אבל לגבי השרים יש הגבלה בזמן והם לא שומרים על מסגרת הזמו. לא על 3 דקות כתשובה

לשאילתה בעל-פה, לא על אורך תשובה לשאילתה רגילה. לפעמים השד מפליג בדבריו

ואי-אפשר להפסיק דבריו. במסגרת הצעות לסדר-היום זמו הדיבור של השד מוגבל וזה

כתוב בתקנון - קודם כל השר חייב להודיע בראשית תשובתו מה הוא מציע לעשות עם

ההצעה לסדר-היום;, ולא - יו"ר הישיבה לא יודע מתי להפסיק את דבריו. כי יש מסגרת

זמן אחרת אם השר מציע להוריד את הנושא מסדר-היום ומסגרת זמן שונה אם השר מציע

לקיים דיון או להעביר את הנושא לוועדה. אבל עד סוף דברי השר אי-אפשר לדעת מה

הוא מציע.

אני מבקשת שבנושא זה אולי יו"ר הכנסת יפיץ דף הסבר לכל שר כדי שהשרים יידעו

מהי מסגרת הזמן העומדת לרשותם בנושאים שונים.

היו"ר שי דורון;

השר שחל מקשיב והוא בוודאי יעשה זאת ברצון.

ש' וייס;

1. מוסד השאילתה הדחופה משתרש יותר ואני ממליץ מאוד לחזק אותו.

2. קבענו כללים, יושבי ראש הישיבות פשוט צריכים להקפיד עליהם. שדינו אינם

לורדים ולא ברונים, אם מעירים להם ברוח טובה הם מקבלים את הדברים.

3. אני ממליץ כמדיניות - יושב-ראש הכנסת יושב כאן - להרבות קצת בשאילתות

בעל-פה על חשבון ההצעות הדחופות לסדר-היום. זה הרי בערך אותו הדבר, מכל רובחינות

שבעולם. הצעות דחופות הן 7 פעמים אותו נאום של נציגי 7 סיעות ואחר-כך עוד דיון

במליאה עד בוא האוטונומיה.

חי גרוסמן;

חבר-הכנסת וייס, אני רוצה להזכיר לך שביחס להצעות דחופות לסדר-היום קבענו

לאחרונה כללים. האם אתה מציע שוב שנקבע כללים?

ש' וייס;

אני מציע לקבוע זאת כמדיניות. הרי אתם יושבים בישיבות יו"ר הכנסת והסגנים

ויכולים לאשר 17 הצעות דחופות לסדר-היום.

חי גרוסמן;

איננו יכולים. קבענו שאפשר לאשר 5 הצעות דחופות לסדר-היום.שי ו ייס;

אני זורק רעיון למושב הבא להפחית את מספר ההצעות הדחופות לסדר-היום מ-5

הצעות ל-3 הצעות.

4. יש לנו הצעה דחופה לסדר-היום, שאילתה בעל-פה והצעה לסדר. חגיגה.

לאחרונה, כל ישיבה של הכנסת נפתחת בהצעה לסדר. הצעה לסדר מבחינת החזיון של

המליאה היא מין חטיפה. אחרי שכבר יש הצעה דחופה, שאילתה בעל-פה והצעה לסדר-היום

- מישהו לא הצליח להעלות לא הצעה דחופה לסדר-היום ולא שאילתה בעל-פה - מתחכם

ומציע בפתיחת הישיבה הצעה לסדר. זה לא פיר. אני מציע לוותר על ההצעה לסדר.

מי איתן;

למרות שהייתי אחד ה"מבשלים" העיקריים של השאילתה בעל-פה והיה טבעי שאצטרף

לדברי השבח שקושרים להצעה הזאת, אני לא יכול לברך על המוגמר. אני חושב שיש בה

פגמים ואני לא בטוח שהשגנו את המטרה. אני בהחלט חייב לחזור ולהדגיש שהענין של

מכסות הזמן והניהול הנכון של הישיבה - כל הנושא בהחלט תלוי ביו"ר הישיבה. לא

בחברי הכנסת ולא בשרים. אם זה מין מאבק בנוסח פינג-פונג, או בכלל מאבק - באופן

טבעי גם חבר הכנסת ירצה להאריך בדיבור וגם השר ירצה להאריך בדיבור. אם המטרה

היא שחבר הכנסת צריך להיאבק בשר או להדגיש את הצד שהוא מביא מול עמדת השר - יהיה

טבעי שכל אחד מהם ירצה להאריך בדבריו. לכן יו"ר הישיבה צריך להיות הרבה יותר

תקיף.

כחבר כנסת חדש בבית הזה, כאשר התחלתי בכהונתי הושבתי שהמעמד של יו"ר ישיבה

הוא הרבה יותר חזק. מסתבר שיושבי ראש הישיבה הם לטעמי יותר מדי חלשים מבחינת

המעורבות שלהם והניהול שלהם. זה מגיע לאבסורד, שבשאילתה בעל-פה, שאנחנו נתנו

תוספת דקה לשואל נוסף - חברי הכנסת מנצלים זאת בכלל לנושא חדש. אתה יכול להגיש

שאילתה בעל-פה לשר הבטחון בנושא גיוס קצינים, ובאותו יום יש נושא המטוס, אז חבר

הכנסת מבקש לשאול שאלה נוספת במסגרת של דקה והוא שואל את שר הבטחון מה דעתו על

ענין המטוס. הרי זה בכלל מנוגד לכל רות הענין ואסור להתיך דבר כזה. יושבי ראש

הישיבה מאפשרים זאת. ואז הנושא גולש וכל הענין מאבד מערכו.

אני מבקש מיו"ר הכנסת לקחת קצת סמכות בעניו הזה, לתת מחשבה ולהגביר את

המעורבות של יושבי ראש הישיבות ולהגביר את סמכויות יושבי ראש הישיבות המנהלים את

הישיבות.

אני עך לכך שמצד אחר יש מגבלה ואי-אפשר להתערב במה שאומרים חברי הכנסת, אבל

אני חושב שבענין השאילתה בעל-פה וגם באופן כללי יו"ר הכנסת צריך לתת דעתו לכך,

להעניק יותר סמכויות ליושבי ראש ישיבות הכנסת ולדאוג לכך שהדברים יתבצעו על-פי

התקנון וכרוחו.

סגן יו"ר הכנסת אי שוסטק;

האמת היא שהבעיה היא האופי של השאילתה. לא במקרה או לא מרצון שרים

מאריכים, גם בתשובות לשאילתות בכתב וגם בשאילתות בעל-פה. אני אומר זאת כי הייתי

בשני הצדדים - גם כשר המשיב על שאילתות וגם כסגן יו"ר הכנסת המנהל את ישיבת

הכנסת. אני יודע שאנחנו צריכים להסתכל על עצמנו בראי. כוותיק בכנסת אני שואל:

למה הכנסת קיבלה את המונח "שאילתה" ולא "שאלה"? אנחנו בחרנו במונח "שאילתה", כי

בכל הפרלמנטים המוסד הזה נקרא "אינטרפריישן", כלומך, אתה מעמיד את השר

באינטרפלציה, באיזה שהוא מצב שהוא צריך לתת לך תשובה על הענין.
יי שריד
בפרלמנט הבריטי המוסד הזה נקרא .question hour

סגן יו"ר הכנסת אי שוסטק;

המוסד נקרא ,qestion hourאבל השאלה עצמה נקראת אינטרפליישן. תבדוק זאת.לכו קראנו למוסד הזה שאילתה ולא שאלה. מה קורה בכנסת שלנו? - ואתן דוגמאות

רק מהשבוע האחרון - חבר הכנסת מגיש שאילתה שיתנו לו תשובה מה שיא כוח האדם בכל

ענף. האם זו שאילתה? האם בקשת אינפורמציה כזאת מתאימה לשאילתה? אם חבר הכנסת

רוצה אינפורמציה בנושא מסויים שיפנה למנהל המשרד אשר יתן לו דו"ח. תראו את

השאילתות שלנו - הן שאלות ולא שאילתות.

כאשר יו"ר הכנסת מאשר שאילתה כזאת - השר צריך להכין תשובה מפורטת כזאת.

שאילתה כזאת דורשת חקירה ובדיקה מהשר וצוות עובדיו כדי להשיב על כל האינפורמציה

שנתבקשה. אותו הדבר קורה גם בשאילתות בעל-פה. כל האופי וחיופי של השאילתות

בעל-פה הוא שאתה מעמיד את השר על המצב והשאלות והתשובות הן ספונטניות ומהירות.

ואילו בשאילתות המוגשות היום יש בקשות לאינפורמציה. לדוגמה, חבר-הכנסת צבן שאל

שאילתה. בשאלה הנוספת הוא קרא מגילת אסתר שלמה עד שהיו"ר נאלץ פעמיים לשאול

אותו האם זו השאלה?

נהיה כנים עם עצמנו. אם יהיה מצב - ואני מרחיק לכת - שיו"ר הכנסת המאשר את

השאילתה, או מזכירות הכנסת, יורשו לערוך הבחנה אם זו שאילתה או שאלה

אינפורמטיבית ויו"ר הכנסת לא יאשר את השאלות האינפורמטיביות - לשאילתות יהיה

יותר ערך וכל תשובות השרים תהיינה בעלות ערר והשרים ישיבו בזמן והכל יבוא על

מקומו בשלום.

מה שנוגע ליושב-ראש - כאשר יושבים פה בתדר ליד השולחן אומרים שהכל תלוי

ביושב ראש הישיבה שצריך להיות תקיף יותר. כל כך קל ונחמד להגיד זאת. אבל אותו

חבר כנסת או שר שאני אצטרך להפסיק את דבריו - נראה איך שהוא יהיה אדיב ומלא הבנה

לבקשת היושב-ראש. אינני יודע, אולי צריך להוציא עכשיו איזו שהיא הודעה לחברי

הכנסת, שיו"ר הישיבה יפסיק אח דבריו אחרי שיעבור את הזמן שנקבע לו לרשות

הדיבור. צריך להזהיר קודם, אולי ייטב.

אם רוצים שהמוסד של שאילתות גס בכתב וגם בעל-פה יהיה בעל ערך - א. צריך

לסנן את השאילתות, לתת ליו"ר הכנסת או למזכירות הכנסת סמכות לפסול שאלות

אינפורמטיביות ולהסב תשומת לבם של חברי הכנסת שהם יכולים להפנות ישירות אל מנהל

המשרד את השאלות האינפורמטיביות ולא צריכים להטריח את השר בשאילתה מעל דוכן

הכנסת. אם יש לך שאילתה לשר בנושא מדיניות המשרד, או שהמשרד עשה דבר שהוא לא

בסדר ואתה רוצה להגיב על כר - תפנה שאילתה בנושא זה לשר.

ב. שוועדת הכנסת תוציא הודעה לחברי הכנסת, שכל חבר הכנסת יידע שיו"ר

הישיבה יפסיק את רבריו ברגע שהוא יעבור את הזמן שנקבע לו לרשות הדיבור.

יי שריד;

השאילתה בעל-פה צריכה פחות או יותר להיות כפי שהיא קיימת היום. כמובן

שקבענו מגבלות של זמן, בדרר-כלל לא עומדים במגבלות האלה אבל צריך שיעמדו בהן. יש

בעיה מהותית אותה אני מעלה בעיקר באזני יו"ר הכנסת. שמתי לב, בעיקר בשבועות

האחרונים, שיו"ר הכנסת מאשר שאילתות בעל-פה שהן בעצם חזרה על נושאים שעולים על

סדר היום. לא חלילה מתוך כוונה, אבל בדיעבד יש בזה משהו פגום מבחינת ההגינות.

מה קורה? - חבר הכנסת מעלה על-פי מכסתו הצעה לסדר-היום. אני לא מדבר על הצעות

דחופות לסדר-היום, כי אז ליושב-ראש יש יותר שליטה. חבר-הכנסת מעלה מיזמתו

ועל-פי מכסתו הצעה רגילה לסדר-היום. אחרי כן אני רואה בסדר-היום שמוגשת שאילתה

בדיוק באותו נושא. זה קרה לפני שבועיים ולפני שבוע. קרה מקרה מוזר, בעצם ראש

הממשלה היה צריך להשיב על שאילתה באותו נושא ואחר-כך כאשר הגיעו ההצעות

לסדר-היום באותו נושא כבר לא היה בהן ענין וראש הממשלה אמר כל מה שהיה לו לומר

בתשובה לשאילתה במסגרת של שלוש דקות.

אני מבקש שיו"ר הכנסת יקפיד על כר קצת יותר כי אחרת השאילתות בעל-פה פשוט

מושכות את השטיח מתחת להצעות הרגילות לסדר-היום. אגב, זה גם על-פי רוח התקנון,

שאם יש הצעה רגילה לסדר-היום היא דוחה הצעה דחופה לסדר-היום. אני מבקש, שאם יש

הצעה רגילה לסדר-היום בנושא מסויים, יו"ר הכנסת והסגנים לא יוכלו לאשר שאילתה

בעל-פה באותו נושא.יו"ר הכנסת שי הלל;

לדבריו של חבר-הכנסת שריד, נתקלנו בתקלה הזאת בשבועות האחרונים. אנחנו

נערכים לתיקון העניו באמצעות המחשב. כאשר סיכמתי אלו שאילתות בעל-פה אני מאשר -

עד עכשיו עמדה נגד עיני הרשימה של ההצעות הדחופות לסדר-היום ולפיה יומלצתי בישיבת

יו"ר הכנסח והסגנים לאשר שאילתה בעל-פה באותו נושא ובכך הסתיים הענין. אנחנו

ננסה למנוע את התקלה הזאת שהיא בוודאי איננה מכוונת.

מזכיר הכנסת מסב תשומת לבי לפר שלפעמים אנו מאשרים שאילתה בעל-פה בנושא

מסויים, ובאותו שבוע לא הוגשה הצעה רגילה לסדר-היום באותו ענין. השר מבקש לדחות

את התשובה לשבוע הבא. בשבוע שלאחר מכן מוגשת הצעה לסדר היום באותו נושא. הודעתי

בענין זה ששאילתה שנדחתה, גם לפי בקשת השר, לא תדחה אוטומטית - אבחן אותה מחדש

בשבוע שלאחר מכן.

גי כהן;

יו"ר הכנסת נוהג לאשר את השאילתות בעל-פה לפני ההצעות הדחופות לסדר-היום.

אני מציעה שפשוט תשנה את הסדר. תצעה דחופה לסדר-היום חשובה יותר ורק מפני שכבר

אישרת שאילתה בעל-פה אתה לא מאשר הצעה דחופה לסדר-היום באותו נושא. אני מציעה

שתאשר את השאילתות בעל-פה לאחר שכבר אישרת את ההצעות הדחופות לסדר-היום.

יו"ר הכנסת שי הלל;

כמובן שאין מניעה ואין קושי בישיבת יו"ר הכנסת והסגנים - אם יו"ר הכנסת

והסגנים ימצאו שמן הראוי שהנושא יעלה כהצעה דחופה לסדר-היום - לשנות את הסדר, כי

האישור ניתן באותו יום. אין בעית, כי אנחנו מתאמים זאת אפילו בינינו. יש בעיה

כאשר למחרת היום מוגש ערעור על אי הכרה בדחיפות ההצעה לוועדת הכנסת וועדת הכנסת

מאשרת דחיפות ההצעה.

גי כהן;

האם יש סיבה מיוחדת שיו"ר הכנסת מאשר את השאילתות בעל-פה לפני שהוא מאשר את

ההצעות הדחופות לסדר-היום?
שי יעקבסון
לפי לוח השעות שקבעה ועדת הכנסת צריך לאשר עד השעה 12.00.

יו"ר הכנסת שי הלל;

אין סיבה, אבל בסופו של דבר אני בא לישיבת יו"ר הכנסת והסגנים ומודיע אלו

שאילתות בעל-פה אישרתי ואין כל קושי, אם תועלה הצעה אחרת, להחליט אחרת.

גי כהן;

אתה מודיע לסגניר אלו שאילתוה בעל-פה אישרת לפני שהם דנים בהצעות הדחופות

לסדר-היום - זה כבר משפיע עליהם באישור ההצעות הדחופות לסדר-היום.יו"ר הכנסת שי הלל;

טוב שזה משפיע. יש לנו בעיה עם ההצעות הדחופות לסדר-היום, אתם יודעים זאת

ואף העליתם נושא זה בישיבת ועדת הכנסת. הצעה דחופה לסדר-היום היא רכבת ועולים

עליה 7-6-5 מציעים. אם יש נושא שיו"ר הכנסת והסגנים יחליטו שהוא נושא חשוב מאוד

שכדאי ש-7-6 חברי כנסת יעלו את הנושא - אין קושי לשנות זאת. אני פשוט עורך

סינון. לא היה מקרה שסגני יו"ר הכנסת הציעו הצעה אחרת ולא קיבלתי אותה. אני

מציע פתרון ואם נראה לסגנים שהנושא שהוא אמנם אקטואלי אבל יכול לבוא על סיפוקו

בשאילתה בעל-פה - הסגנים מקבלים זאת. אם הסגנים יגידו שהם מעדיפים שהנושא יעלה

כהצעה דחופה לסדר-היום - אין בעיה ואין קושי לקבל את הצעתם. המטרה שלנו היא

לכלול כמה שיותר נושאים בישיבות הכנסת.

גי כהן;

לדברי חבר-הכנסת שוסטק שהם בדרך-כלל נכונים לדעתי, אבל לפעמים גם

אינפורמציה חשובה ולא תמיד אפשר לקבל אותה בצורה אוטומטית. לכן, אני מציעה לא

לתת את האפשרות למזכירות לפסול שאילתות.

אי שוסטק;

לא לפסול. לקרוא לחבר הכנסת ולהגיד לו שאינפורמציה כזאת הוא יכול לקבל

ישירות מחמשרד ולא להטריח את השר ואת הכנסת.

גי כהן;

אני מציעה לכתוב מכתב ליושבי ראש הסיעות או לחברי הכנסת ולהביא לתשומת לבם

לא לשאול שאילתות אינפורמטיביות.

היו"ר שי דורון;

יושב-ראש הכנסת שמע את הדברים ויטפל בנושא.

ו. הקדמת הדיון בחוק הרבנות הראשית לישראל (הוראת שעה) (תיקון), התשמ"ו-1986

מזכירות הממשלה מבקשת מוועדת הכנסת להחליט על הקדמת הדיון בחוק הנ"ל המכיל

סעיף אחד בלבד האומר; ''בסעיף 1 לחוק הרבנות הראשית לישראל (הוראת שעה),

התשמ"ה-1985, במקום יאי באדר בי התשמ"ו (2ן במרס 986ן)י יבוא 'אי בניסן התשמייו

(10 באפריל 1986)י.

יי שריד;

אני מתנגד להקדמת הדיון בהצעת חוק הרבנות על-פי הגישה העקרונית המשותפת

תמיד לכל חברי הוועדה - כל פעם אומרים שזאת הפעם האחרונה שמבקשים להקדים דיון

בהצעת תוק, אבל אף פעם זו לא הפעם האחרונה. אני לא רואה שום סיבה מדוע צריך

לשחרר את החוק הנ"ל מחובת ההנחה המוקדמת על שולחן הכנסת. הבחירות לרבנות, לפי

מיטב ידיעתי, אינן פורס-מאג'ר ולא דבר שבא במפתיע. ידעו בדיוק מתי הבחירות

לרבנות ומה לוח המועדים. מי שרוצה לדחות את הבחירות כבר ידע מזמן את מועד

הבחירות ואני לא רואה שום סיבה שבעולם מדוע החוק צריך להיות משוחרר מחובת ההנחה

המוקדמת על שולחן הכנסת.

גי כהן;

כאשר מציעים הצעת חוק כזאת - מדוע לא מסבירים מדוע מבקשים לדחות בחודש את

מועד הבחירות? אילו היתה סיבה סבירה ייתכן והיינו נענים לבקשה. מדוע מבקשים

מאיתנו להקדים את הדיון באופן אוטומטי?היו"ר שי דורון;

אני מציעה שניגש להצבעה.

הצבעה
הוחלט
לא להיענות לבקשה הנ"ל
היו"ר שי דורון
ז. שונות

ש' וייס;

יש לי שאלה ויסלח לי יו"ר הכנסת שאני מנצל את ההזדמנות שהוא נוכח כאן. אחת

לשבוע או לשבועיים יש איזו מין הכתמה של חברי הכנסת. לפני ימים אחדים הופיעה

הודעה בענין של הצהרות הון. אני הצהרתי הצהרת הון יום אחרי שביקשת, ועשו זאת

חברים רבים. יש מספר חברים שבאופן תורן פעם שמים עלינו את ההטבות הרפואיות ופעם

אחרת את ענין הצהרות ההון ואני צריר כל יום שישי או שבת להצטדק בפני מאות אנשים

שאני פוגש באסיפות השונות. כל ליל שבת הייתי עסוק בהסבר שאני אכן כן הצהרתי

הצהרת הון.

לגופו של ענין, אם אכן החלטה על הצהרות הון - היא מחייבת. אני מבקש

שהחברים יקיימו את ההחלטה ובכך נסיים את הענין. שלא יעשו סביבינו חגיגה.

באמצעות יו''ר הכנסת אני מפנה את ההערה לאלה שעושים סביבינו את החגיגה.

אני מבקש להמליץ שמי שלא יגיש הצהרת הון - ואם זו הפרת הכללים - יו"ר הכנסת

יאלץ אותם להגיש. כל הזמן עושים לנו חבילות כאלה. אני מדבר כמי שהגיש היום

הצהרת הון אחרי שביקשת.

יו"ר הכנסת שי הלל!

יש לי לא מעט ספיקות ויש לי הצעה שאגיש לוועדה. הצענו נוסחה, פניתי למי

שעדיין לא הגיש הצהרת הון פעם, פעמיים, שלוש. אני פשוט חייב לדווח בסופו של דבר

לוועדת האתיקה.

מתוך 120 חברי הכנסת יש להפחית את מספר השרים וסגני השרים שלא רלבנטים

לענין. למעלה מ-20 חברי כנסת לא הגישו הצהרות הון מתור 90 חברי הכנסת

הרלבנטיים. רוב המקרים זו הזנחה. היה מקרה של חבר כנסת אחד שאמר שבאופן עקרוני

לא יגיש הצהרת הון אבל הבין שזה לא לטובתו ואכן הגיש הצהרת הון. כעבור למעלה

משנה דיווחתי על כר לוועדה. האמת היא שפניתי לוועדה לארור שהענין פורסם כבר

בעתונים.

שי וייס;

לא אתי היה מצד מי שעשה זאת להכתים את כל חברי הכנסת. כל פעם מישהו עולה

עלינו במקובץ.

הישיבה ננעלה בשעה 11.20

קוד המקור של הנתונים