ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 03/02/1986

קביעת מסגרת הדיון בהצעת סיעת התחיה להביע אי-אמון לממשלה עקב עמדתה בנושא טאבה; קביעת מסגרת הדיון בהצעת סיעת כך להביע אי-אמון לממשלה בגין המצב בהר-הבית ואי-השלטת חוקי מדינת ישראל במקום; שונות

פרוטוקול

 
הכנסת האחת עשרה

מוסב קונינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 9וו

ועדת הכנסת

יום ב', כ"ד בשבט התשמ"ו, 3 בפברואר 1986, 11:00

נכחו; חברי לוועדה;

מ. איתן - מ"מ יו"ר הועדה

ח. גרוסמן

ש. דיניץ

ש. ויס

א. ורדיגר

ג. כהן

ז. עסשי

י. שריד

מוזמנים;

מזכיר הכנסת ש. יעקבסון

ש. כרם - סגנית מזכיר הכנסת

יועץ משפטי; צ. ענבר

מזכירה; א. בן יוסף
קצרנית
א. אשמן

סדר היום; א. קביעת מסגרת הדיון בהצעת סיעת התחיה להביע אי-אמון

לממשלה עקב עמדתה בנושא טאבה

ב. קביעת מסגרת הדיון בהצעת סיעת כך להביע אי-אמון לממשלה

בגין המצב בהר-הבית ואי-השלטת חוקי מדינת ישראל במקום

ג. שונותא. קביעת מסגרת הדיון בהצעת סיעת התחיה להביע אי-אמון לממשלה

עקב עמדתה בנושא טאבה

היו"ר מ. איתן;

אני מתכבד לפתוח את ישיבת הועדה, הנושא הראשון על סדר היום: קביעת מסגרת

הדיון בהצעת סיעת התוזיה להביע אי-אמון לממשלה עקב עמדתה בנושא טאבה. הצעת

האי-אמון תידון היום.

י. שריד;

אני מציע הודעות סיעות במסגרת של עשר דקות.

היו"ר מ. איתן;

אין ספק שאנחנו עומדים לפני צעד משמעותי במהלך המשא ומתן, יש מקום לתת

לכנסת לומר דברה בנושא זה ולא להסתפק בהודעות סיעות. יש גוונים שונים ודעות

שונות גם בתוך הסיעות עצמן וצריך לתת לחברי הכנסה אפשרות להתבטא. אני מציע לקבוע

שעתיים לדיון.

ג. כהן;

אני מציעה שהכנסת תקיים דיון. מבחינתנו אין הבדל בין דיון והודעות, כי

ממילא המציעים אומרים בתחילת הדיון מה שיש להם לומר ובכל מקרה לרשותה של סיעה

באופוזיציה עומדות רק עשר דקות. בנושא טאבה יש גם במערך וגם בליכוד דעות שונות,

או לפחות מגוונות, כמו שאמר היושב ראש, ולכן יש טעם לקיים דיון. אני תומכת בהצעה

של היושב ראש.

ש. ויס;

אני בעד דיון סיעתי ולא הודעות סיעות. יש סיעות קסנות שדי להן במסירת

הודעות של סיעות, אבל בסיעות הגדולות יש גוונים שונים. אני בעד קביעת שעתיים

וחצי לדיון, או לפחות שעתיים.

ח. גרוסמן;

יש היום ישיבת של מרכז חירות, ובדרך כלל מתחשבים בפעילות המפלגות. אני מציע

שיימסרו הודעות סיעות.

היו"ר מ. איתן;
לפנינו שתי הצעות
הראשונה - לקיים דיון במסגרת של הודעות סיעות; השניה -

לקבוע שעתיים לדיון. אני מעמיד את ההצעות להצבעה.

הצבעה

בעד ההצעה הראשונה - מיעוט

בעד ההצעה השניה - רוב

הוחלט לקבוע שעתיים לדיון על הצעת האי-אמון מטעם סיעת התחיהב. קביעת מסגרת הדיון בהצעת סיעת כך להביע אי-אמון לממשלה

בגין המצב בהר-הבית ואי-השלטת חוקי מדינת ישראל במקום

היו"ר מ. איתן;

הדיון בהצעת האי-אמון מטעם סיעת כר יתקיים מחר. אנחנו צריכים לקבוע מסגרת

לדיון.
י. שריד
יש כבר מסורת בענין זה: הדיון הוא במסגרת הודעות סיעות, לא שר משיב אלא

חבר כנסת קם ממקומו ומציע להסיר את ההצעה מסדר היום. אני מציע שמזכירות הכנסת

תביא את הדבר לתשומת לבו של השר שאמור להשיב.

היו"ר מ. איתן;

איננו יכולים לקבל החלטה כזאת ולהטיל את הדבר על מזכירות הכנסת. זה ענין

פוליטי בין-מפלגתי. אני מוכן להודיע על כר ליושב ראש הקואליציה.

הוחלט שבדיון בהצעת האי-אמון מטעם סיעת כך

יימסרו הודעות סיעות במסגרת חמש דקות

ג. שונות
היו"ר מ. איתן
רציתי להעלות נושא שקשור בפעילות שלי, אבל אני חושב שיש לי היבט כללי יותר.

במהלך עבודתי הפרלמנטרית אני מטפל באחת משכונות תל אביב. בעבוז-ה עם אנשי השכונה

החלטנו להפגש עם מנכ"ל עירית תל אביב ולהעלות בעיות השכונה. תואמה פגישה עם

מנכ"ל העיריה. אני אחרתי לאותה פגישה, וכשהגעתי אמר לי מנכ"ל העיריה: יש לד מזל

שהגעת בסיום הישיבה, כי אילו היית כאן לא הייתי מקיים את הפגישה בנוכחותו, אני

לא מוכן לקבל חברי כנסת, אתה לא גר בשכונה. כיוון שנותרו רק רגעים איורים לסיום

הישיבה, נשארתי במקום והענין נגמר ברוח טובה, אבל הוא אמר לי: להבא לא תוכל

השתתף בישיבות.

אני רואה בזה בעיה עקרונית שנוגעת למעמדם של חברי הכנסת. בכללי האתיקה נקבע

שאס חבר הכנסת רוצה לעשות פעולה במשרד ממשלתי, לא יפנה ישירות לפקיד אלא באמצעות

השר.

אני מבקש לברר: א. אם הנושא שהעליתי הוא בכלל נושא לדיון בועדת הכנסת;

ב. אם כן, מה צריך לעשות כדי שתקבע הלכה בענין זה ותובא לידיעת הגורמים הנוגעים

בדבר.

ח. גרוסמן;

אני מציעה לקיים דיון, אבל לא עכשיו. הנושא לא עמד על סדר היום, אחדים

מאתנו צריכים עכשיו ללכת לישיבות אחרות. יש מקום לדיון, העליתי פעם בעיות שהיו

לי עם מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי.י. שריד;

אני מציע לא לקיים דיון בדבר שהוא כל כך מובן מאליו. מה שאמר לך מנכ"ל

עירית תל אביב זה עורבא פרח. אני מציע לכתוב למנכ"ל עירית תל אביב שעשה מעשה שלא

ייעשה, חבר כנסת רשאי לטפל בכל עניו ובכל מקום, בין אם הוא גר במקום ובין אם

אינו גר שם.

היו"ר מ. איתן;

אם אתה פונה לפקיד ממשלתי, הוא יכול להשיב: אני לא מוכן לדבר אתך, תפנה

לשר, קיבלתי הוראה מהשר.
י. שריד
מה שקבענו בכללי האתיקה קבענו אך ורק לאותם מקרים שחבר הכנסת מופיע לא כחבר

הכנסת אלא כעורך דין או בעל תפקיד אחר. כאשר חבר הכנסת בא בתוקף תפקידו כחבר

הכנסת אין מיגבלה, אלא אם כן הפקיד מראש מסב תשומת לבו של חבר הכנסת שהוא מעונין

שבענין מסוים ידבר קודם עם השר הממונה.

לא צריך להפוך את הענין לסוגיה עקרונית שצריך לפענח אותה. חבר הכנסת יכול

לבוא לכל מקום ולדבר עם כל אוזד בכל ענין, אלא אם הפקיד יבקש ממנו לפנות קודם לכן

אל השר. מה שתיקנו בכללים לא הלה מכוון לחברי הכנסת שבאים בכובע של חבר כנסת.
ח. גרוסמן
מכיוון שמה שברור לחבר-הכנסת יוסי שריד לא כל כך ברור להרבה פקידים, יש טעם

שנחליף דברים, נסכם אותם באופן מוסמך ונעביר את הסיכום גם לממשלה.
היו"ר מ. איתן
אבקש מהיועץ המשפטי שלנו לבדוק את הנושא. אם יסתבר שיש בעיה, נקיים דיון;

אם יסתבר שהדברים הם כפי שאמר חבר-הכנסת יוסי שריד ואין הם דורשים שום הבהרות,

נוותר על דיון.

ח. גרוסמן;

אעביר לחברי הועדה עותקים מתכתובת שלי עם מנכ"ל המוסד לבסוח לאומי. תראו

שיש בעיה.
היו"ר מ. איתן
אני מסכם: אם תהיה המלצה של היועץ המשפטי לועדה, באחת הישיבות הקרובות

נקיים דיון בענין מעמדם של חברי הכנסת בבואם בפני עובדי רשויות ציבוריות.
ש. ויס
אני מבקש להעלות נושא שאינני יודע אם הוא מענינה של ועדת הכנסת. במוצאי שבת

נמסרו בטלוויזיה וברדיו שתי הודעות, בשמם של חברי הכנסת צבן ווירשובסקי, האחת

בקשר להטבות רפואיות ושניה בקשר למימון מפלגות. גם הפעם היתה קונוטציה ברורה,

דיברו על הטבות רפואיות לבכירים, ובכירים כוללים חברי כנסת, וכאשר דיברו על

מימון מפלגות התקבל רושם שכל חבר כנסת מקבל חלק מהסכום שנועד למימון מפלגות.

אני בטוח שלמודיעים יש כוונות טובות, התוצאה היא לא טובה.החלטנו לבטל את ההטבות לגבי חברי הכנסת המכהנת עתה. כאשר מפרסמים הודעות

כאלה, צריר לפרוות לציין שאנחנו כבר לא בעסק הזה. כאשר מדברים על מימון מפלגות

צריך לדבר כך שלא יווצר רושם אצל הצופים והמאזינים שבכל חודש כל חבר כנסת מקבל

סכום מסוים. כל הדברים האלה מצטברים יחד ויוצרים אוירה וולגרית כזאת שלאנשים

שמופיעים לפני ציבור קשה להתמודד אתה. במקום לעסוק בשאלות יסוד של המדינה, משק,

מדיניות בטחון, אני צריך כל הזמן לעסוק ברכילות הזאת. יש כמה חברי כנסת שבאופן

שיטתי, בשם הדמוקרטיה והצדק, גורמים נזק וקור מאד לדמוקרטיה בכר שהם פוגעים

פגיעה לא מוצדקת בכנסת ובחבריה.

ח. גרוסמן;

הנושא שייר לועדה הזאת, כי הוא שייר לדרכי עבודתה של הכנסת. ועדת הכספים

החליטה שמ-ו באפריל שנה זו אין עוד הטבות לבכירים, והנה בתקציב שמוגש לכנסת יש

תקציב מיוחד להטבות כאלה. הכנסת מחליטה והממשלה יכולה לעשות מה שהיא רוצה?

ש. ויס;

כוונתי היתה הפוכה מכוונת ההערה קולר.

צ. ענבר;

ועדה הכספים לא ביטלה באופן מווזלט את ההטבות, נשארו הוצאות לגבי גימלאיס

שהם כבר בתהליר טיפול, ויכול להיות שהתקציב הזה מיוער להם.

ג. כהן!

עוד לא וזתמתי על החוק לביטול ההטבות, אם כי חבר הכנסת יוסי שריד ואני היינו

בין הראשונים שהציעו ביטול ההטבות. אני לא מבינה למה דרוש בכלל חוק כזה אחרי

שכבר החלטנו בענין ואמרו שתהיה הוראה בענין זה.

ש. וייס;

אני חתמתי. נכנס סגנון של אלימות בכנסת, מסתובבים עם רשימות ואתה מפחד לא

לחתום.

ג. כהן;

חבר הכנסת צבן עשה עבודה יפה בזרוז ההחלטה בוערת הכספים. אבל ההחלטה כבר

התקבלה, לשם מה הצעת חוק? אני חושבת שצריר לעשות רוויזיה גם בענין הוצאות טלפון,

אבל לא עלה על רעתי להציע הצעת חוק בענין זה ולהחתים חברי כנסת לאחר שאמרו שועדת

נבנצל תציע הצעות בענין המשכורת ותתייתס גם לענין זה.

לסגת עכשיו מהצעת החוק, קשה. לא לחתום - מה יגידו? יש בעיה. כל הענין היה

מיותר. אם ועדת הכנסת החליטה שחברי הכנסת לא יקבלו הטבות, אין צורר בהצעת חוק.

ש. דיניץ;

אני שותף לדעתו של חבר-הכנסת שבח ויס ולהתנגדותו לענין הזה של שדולה

פנימית, שנעשית שדולה דמגוגית ופופוליסטית. פנה אלי חבר-הכנסת צבו, קראתי את
הצעת החוק ואמרתי
אחרת, ועז-ת הכנסת כבר החליטה מה שהחליטה, אני חבר ועדת הכנסת

ולא אוזתום. אחרי שבוע קיבלתי ממנו מכתב: שמר נעדר מהרשימה. אוזר כך היתה כותרת

שאני נגד ביטול ההטבות, בעוד שהייתי בין התומכים בביטול ההסבות. חתמתי על הצעת

החוק אם כי חשבתי שהחוק מיותר.יושבים פה ותיקים ממני בפרלמנטריזם הישראלי, ואולי הם יודעים דרך לחסום את

הפטיציות האלה.

חבר הכנסת וירשובסקי מסר הודעה. הופעתי בפורום מסוים, התקיפו את המשכורת

שמקבלים חברי כנסת. כשעניתי מה שעניתי, אמרו לי: כן, אבל מה בדבר ההקצבות? לא

רק אנחנו סובלים אישית, גם הכנסת סובלת. אני לא יודע איך לטפל בבעיה.

י. שריד;

יש משהו מגוחך בהחתמות האלה ובשדולות למיניהן. בדרך כלל חברי כנסת צריכים

להביע דעתם בהצבעה ולא בעצומות.

ש. דיניץ;

כל מושג השדולה הוא לפעולה על חברי פרלמנט, לא שדולה מטעם חברי פרלמנט.

י. שריד;

לשיא הגיחוך הגענו בעניו הפנסיונרים והזקנים. עושים מאתנו חוכא ואיטלולא,

ובצדק, כי אומרים; אם יש כל כך הרבה חברי כנסת שהם בעד הזקנים, תצביעו כמו שצריך

ותבטלו מה שצריך לבטל. יש בזה יסוד כלשהו של סחיטה; אם לא אופיע בשדולת הזקנים,

חותני ישאל אותי אם אני נגדו. אני מודיע כאן באופן וזד משמעי שאני בעד הקשישים.

הדברים הגיעו לממדים של פארסה כשהם נעשים בכל שבוע. הבעיה היא לא הפטיציה

אלא הרפטיציה. יכול להיות שאני אשם בזה, התקדים היה לפני עשר שנים במאבק ציבורי

נגד אלימות בכדורגל. אבל כשזה נעשה בכל שבוע, זאת הגזמה.

אני מציע שועדת הכנסת, שהיא צופה הליכות הבית, תפנה לחברי הכנסת ותבקש מהם

למעט במידת האפשר בהחתמות על פטיציות למיניהן, כי עמדות חברי הכנסת בדרך כלל

צריכות להתבטא בהצבעות ולא בחתימות.

ג. כהן;

אני תומכת בהצעה ומציעה תיקון אחד: יושב ראש הכנסת יפנה לחברי הכנסת.
י. שריד
אם תהיה דיסקרדיטציה של מהלכים כאלה, חברי כנסת יחשבו פעמיים לפני שיפתחו

גליון החתמה.
ש. וייס
אני שמח שזאת האוירה בועדה. אני מתרוצץ כבר חודש ומתבטא בכל מקום נגד הדרך

הזאת. אנחנו לא יכולים לכפות על חברי כנסת להפסיק את שיטת ההוזתמות, אבל עצם

העובדה שהעלינו את הנושא ונפנה ליושב ראש הכנסת יתכן שתרגיע אוו הרוחות. אם תוך

חודש לא תהיה הרגעה ויימשך התהליך המשונה הזה של דרדור הפרלמנט לאסיפה של קבוצות

ושדולות, אני מציע לקיים דיון יסודי בועדה.
היו"ר מ. איתן
עמז-תי שונה משל כל הדוברים. אינני יזושב שאנחנו יכולים לנקוט יזמה בענין זה

כי אין לנו שום דרכי אכיפה. נוזשוב לרגע, אילו החתימו על עצומה בענין המלחמה

בלבנון, אני משוכנע שחבר-הכנסת שריד לא היה עומד בפני הפיתוי והיה חותם על

העצומה.י. שריד;

באופו עקרוני אני לא חותם על עצומות שבאות מחוץ לכנסת. מעולם לא חתמתי על

עצומה של גופים חוץ-פרלמנטריים, כי אף פעם אי אפר לדעת את מי עוד יצרפו כחותם.

לא בכל חברה אני מוכן להופיע. אבל אנחנו מדברים עכשיו על פטיציות של חברי כנטת.

ג. כהן!

אני לא חותמת על עצומות. כשמציעים לי לחתום, אני משיבה שאני חברת כנטת

ואני צריכה לפעול למען ענינים שאני מאמינה בהם. עכשיו גם כחברת כנטת אני צריכה

לחתום.

היו"ר מ. איתן;

גם אם לפעמים יש הרגשה של לחץ לחתימה, הרי הדיבור כאן בגילוי לב מעיד על כר

שיש מחשבה ויש אומץ לב אצל חברי הכנסת לשקול בכל ענין לגופו. אני לא חושב

שצריכה להיות הוראה או הנחייה לחברי כנסת. הם די מבוגרים. הלחץ הזה הוא חלק

מהחיים וחלק מהבעיות שהם מתמודדים אוזן, הלחץ הוא לא אישי אלא ציבורי. צריך להניח

לחיים לקבוע את הנורמות. כשיש אינפלציה בנושא זה ומעמד העצומות האלה יתערער, אני

משוכנע שיהיו פחות יוזמות כאלה כי חברי כנסת יקלו בהן ראש ולא יצסרפו.

אני מציע להסתפק בדברים שאמרנו. באופן בלתי פורמלי, בשיחות עם חברים,

הדברים יתגלגלו ויעשו את שלהם. אינני רואה צורך בפעולה פורמלית. לפעולה פורמלית

בענין כזה יש צליל לא חיובי.

ש. ויס;

אין גם אפשרות לפעולה פורמלית, אפשר רק להעיר תשומת לבו של יושב ראש הכנסת.

י. שריד;

גם אילו היו כלים לפעולה פורמלית לא היינו רוצים להפעיל אותם. זאת רק פנייה

לחברי הכנסת.

היו"ר מ. איתן;

יושב ראש הכנסת יפנה לחברי הכנסת בבקשה לא לחתום על עצומות? אנחנו יכוליס

בעצמנו להתמודד עם הענין.

ג. כהן;

אנחנו יכולים להביא לידיעתו של יושב ראש הכנסת שאנחנו רואים את הדבר בעין

לא טובה. יושב ראש הכנסת יוכל למצוא הרבה הזדמנויות לבטא עמדתו בענין זה,

בהופעה פומבית, בראיון, בפגישה עם יושבי ראש ועדות וכו'. צריך רק להפנות תשומת

לבו של היושב ראש לדיון בועדה, והוא ימצא דרך להביע דעתו. הוא לא צריך לכתוב

מכתב לחברי הכנסת.
ש. יעקבסון
יש הרגח חוקים שחתמו עליהם עשרות חברי כנסת. זאת לא פסיציה.
היו"ר מ. איתן
הפרוטוקול של ישיבה זו יובא לתשומת לבו של יושב ראש הכנסת.
י. שריד
עניו הקשור בסדרי חבית. בשבוע שעבר רציתי למלא חובתי כחבר הכנסת ובשעה

מסוימת הזדמנתי לאולם השכפול. התברר לי שבאותה שעה מתקיימת תפילה באולם השכפול

ואסור להפריע. לא חשבתי לעשות מזה ענין. אחר כר נודע לי שזה מעשה של יום ביומו,

והדבר נראה לי קצת מוגזם.

אני רוצה להודיע שלא רק שאני לא נגד תפילות אלא גם אלמלא היה בבית בית-כנסת

לאנשים שרוצים להתפלל, הייתי מעמיד את חדרה של ריצ כבית-כנסת. אבל הואיל ויש כאן

בית כנסת מכובד, מרווח ויפה, אין שום סיבה שלא ירדו לבית הכנסת להתפלל שם.

אני מבקש ממזכיר הכנסת לטפל בענין.
ש. יעקבסון
הודעת מזכיר הכנסת נמסרה לעובדים. לפי ההלכה, בבית שיש בו בית-כנסת צריך

להתפלל בבית הכנסת ולא בחדרים. יש שם חילוקי דעות על נוסחים, אינני רוצה כאן

להכנס לענין.
ג. כהן
אני חושבת שועדת הכנסת צריך לתת דעתה ולקיים דיון על האופן שבו חוגגים את

יום ההולדת של הכנסת. אני לא יודעת מי מוזליט על התוכנית ואיר מחליטים. השנה היה

ביזוי של הדיון במליאה, ואחר כר התערב הענין בחלוקת פרסים, שהיא כשלעצמה דבר

יפה. צריר לקיים דיון אם בכלל צדיר לחגוג את יום ההולדת של הכנסת ואיר לחגוג.

באותו יום בדיון על עבוז-ת הכנסת נשמעו נאומים ובהם הצעות קונקרטיות לשיפור

עבודת הכנסת, שלושה מן המציעים יושבים כאן - חברי הכנסת שמחה דיניץ, שבח וייס

ואנוכי. בין ההצעות היה נושא שכולנו מכירים בחשיבותו - הצבעה אלקטרונית. אני

מבקשת לדון בהצעות אלה בנוכחותו של יושב ראש הכנסת, כדי לנסות לממש את ההצעות.

י. שריד!

אני תומר בהצעה של חברת-הכנסת גאולה כהן. דיברנו על כר כבר אלף ואחת פעמים.

יש אצלנו מגרעת פוליטית ציבורית רצינית מאד כי אין רקורד של הצבעה. יש רישום של

דיבורים, אבל אין רישום איר הצביע כל חבר כנסת. הצבעה אלקטרונית יכולה לפתור את

הבעיה. זה אחד הדברים הוזשובים ביותר בחיי פרלמנט. בארצות-הברית יש גופים שונים

שעוסקים במעקב אחרי הרקורד של חברי סנט וקונגרס, והדברים מתפרסמים. חשוב לדעת מי

מחברי הכנסת היו באולם בעת הצבעה ואיר הצביעו.

ג. כהן;

בפרוטוקול כתוב שבהצבעה היו רוב ומיעוט, בלי לציין מי הצביע ואיר הצביע.

כדי שאפשר יהיה להכניס הצבעה אלקטרונית, צריר להכניס את הנושא לתקציב הקרוב.
י. שריד
כמה זה עולה?
ש. יעקבסון
כמאה אלף דולר.ש. דיניץ;

אני תומך בדברי חברת הכנסת גאולה כהן. שמעתי שמשפחת רוטשילד כבר הציעה מספר

פעמים להעמיד מתקן כזה לרשות הכנסת, ואז תהיה הוצאה רק על התקנה ואחזקה. פנייה

למשפחת רוטשילד, שמעונינת להביא שיפור בעבודת הכנסת, יכולה לחסוך הוצאות רבות.

אני מציע שהענין ייבדק על ידי יושב ראש הכנסת ומזכיר הכנסת.

התקנת הצבעה אלקטרונית תיתן לא רק רישום הצבעה אלא גם רישום נוכחות. חברי

קונגרס וסנט בארצות הברית מקיימים פגישות, מקבלים משלחות, וברגע שמצלצל הפעמון

להצבעה, מבקשים סליחה, אפילו אם הפגישה היא עם ראש הממשלה, והולכים להצביע, כי

אוזר כר האיש נשפט על ידי הציבור ונבחר שנית על פי הצבעתו, לא רק על פי דיבורו.

היו"ר מ. איתן;

למען יעילות הטיפול, אני מציע להפריד בין הנושאים, על ציון יום הולדת הכנסת

כדאי לדון לא עכשיו אלא זמן מה לפני ס"ו בשבט בשנה הבאה, כי מה שנחליט עכשיו לא

בהכרח יהיה תקף לשנה הבאה.

ג. כהן;

אני מתנגדת להצעה. הבעיה התעוררה וצריך לדון בנושא.

היו"ר מ. איתן;

כבר דיברנו בנושא זה בישיבה לפני שבוע, כשלא היית. יש מקום לחשוב על

רוויזיה בחגיגות יום הכנסת.

אני מציע שנתרכז בנושא המרכזי שהוא הצבעה אלקטרונית, ואם נתאחד בענין זה

אולי נוכל לקדם אותו. אני מציע להזמין את יושב ראש הכנסת לדיון בועדה בנושא

ההצבעה האלקטרונית, נייחד את הדיון לנושא זה על ההיבטים הציבוריים והתקציביים.
ש. יעקבסון
אינפורמציה. לפני שנה התחלנו לספל בנושא. פנינו לחברות שונות בעולם ובארץ.

חברות בעולם דרשו 150 - 200 אלף דולר. הגיעה הצעה מיהודי שהכניס מתקן הצבעה

אלקסרונית בפרלמנט הצרפתי, הוא רצה לתת את המתקן חינם. הדבר לא מצא חן בעיני

יושב ראש הכנסת, ואכן התברר שאת המתקן הוא מציע חינם אבל הוא רוצה לקבל דמי

תפעול גבוהים.

לפני כחצי שנה נמסר לנו שבבית הספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים מכינים דגם

של מתקן הצבעה אלקסרונית, וזה יהיה הרבה יותר זול מאפשרויות אחרות. אני מניח

שבתקופה הקרובה יציגו את הדגם. נעקוב אחרי הדברים.

ג. כהן;

עם כל הכבוד למזכירות הכנסת, אני מציעה שגם ועדת הכנסת תעקוב.
היו"ר מ. איתן
בשבוע הבא נזמין את יושב ראש הכנסת לדיון בענין הצבעה אלקטרונית.
ג. כהן
בדיון בכנסת הועלו גם הצעות נוספות. אני מבקשת לקרוא את הפרוטוקול של אותו

דיון, למיין את ההצעות ולדון בהן. סדר היום של ועדת הכנסת הוא לא עד כדי כר עמוס

שאי אפשר לדון גם בהצעות נוספות.
היו"ר מ. איתן
לא שללתי דיון בהצעות נוספות, אבל רציתי להפריד בין הנושאים.
י. שריד
האם יש עדיין ועדה של חברי כנסת לענין מועדים וטקסים? לא רק עניו יום

הכנסת, אם כי יום הכנסת הוא העיקר. אם אין ועדה, אציע שתהיה ועדה של שלושה או

ארבעה תברי כנסת שתדון ותאשר בכל הקשור במועדים, ציון תאריכים וכוי.
היו"ר מ. איתן
אני רוצה לסייע להתקדם בכיוון שחברת-הכנסת גאולה כהן רוצה בו. הטקס ביום

הולדת הכנסת הוא ענין בפני עצמו, הדיון בלקחים ובהצעות של חברי הכנסת לשיפור

עבודת הכנסת זה נושא בפני עצמו. כשיהיה כאן יושב ראש הכנסת בשבוע הבא, נתאם אתו

ישיבות לדיון בהצעות הנוספות.

תודה. הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 11:50)

קוד המקור של הנתונים