ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 07/01/1986

אישור הנוסח הסופי לתיקון סעיף 102 לתקנון הכנסת; ערעורים של חברי הכנסת על החלטות יו"ר הכנסת והסגנים בדבר אי הכרה בדחיפות הצעותיהם לסדר-היום בנושאים הבאים; שונות - פנייתו של חבר-הכנסת איתן בנושא הפרסומים על נסיעות חברי הכנסת בשליחות הסוכנות; תיקון סעיף 13 לתקנון הכנסת בדבר החסינות האחרת

פרוטוקול

 
הכנסת האחת-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 211

מישיבת ועדת הכנסת

מיום שלישי, כ"ו בטבת התשמ"ו - 7.1.86, בשעה 9.00 בבקר

נכחו: סגן יושב-ראש הכנסת אי נחמיאס

חברי הוועדה;

מ' רייסר - היו"ר

מי איתן

וזי גרוסמן

שי דורון

שי וייס

ת' טובי

ז י עטשי

מוזמנים;

שי יעקבסון - מזכיר הכנסת

שי כרס - סגנית מזכיר הכנסת

היועץ המשפטי של הוועדה; צי ענבר

מזכירת הוועדה; מי ברפי

קצרנית; ני רינגלר

סדר-היום; א. ערעורים של חברי הכנסת על התלטות יו"ר הכנסת והסגנים

בדבר אי הכרה בדתיפות הצעותיהם לסדר-היום;

ב. תיקון סעיף 13 לתקנון הכנסת בדבר התסינות האחרת;

ג. אישור הנוסח הסופי לתיקון סעיף 102 לתקנון הכנסת;

ד. שונות;

ו. פניית חבר-הכנסת מיכאל איתן בנושא נסיעות חה"כ בשליחות הסוכנות.
היו"ר מ' רייסר
א. ערעורים של חברי הכנסת על החלטות יו"ר הכנסת והסגנים בדבר
אי הכרה בדחיפות הצעותיהם לסדר-היום בנושאים הבאים
ו. של חבר-הכנסת טובי בנושא: "החלטת הממשלה להקצות 5 מליארד שקל

להקמת התנחלויות"

לחבר הכנסת טובי שני ערעורים. בדקנו כיצד תבר-הכנסת טובי הגיש שני ערעורים.

הסתבר שאחד הערעורים הוא של חבר-הכנסת וילנר והאחר של חבר-הכנסת זיאד.
סגן יו"ר הכנסת אי נחמיאס
החלטת הממשלה להקצות 5 מליארד שקל להקמת התנחלויות מופיעה בהסכם

הקואליציוני וקווי היסוד של הממשלה אושרו על-ידי הכנסת. הממשלה פועלת לפי

החלטות הכנסת.
תי טובי
במצב הקיים, כאשד מקצצים תקציבים בנושאים חיוניים ביותר. חינוך, בריאות,

בתי-חולים - ההקצבה הזאת היא לא במקומה. לכן אני מבקש שהכנסת תקיים דיון דחוף

בנושא זה.
היו"ר מ' רייסר
הצבעה
הוחלט
לדחות את הערעור הנ"ל
היו"ר מי רי יסר
2. של חבר-הכנסת טובי בנושא: "סכנת פוגרום נגד התושבים הערבים

בשכונת הרכבת בלוד"
סגן יו"ר הכנסת אי נחמיאס
משטרת ישראל ערה למצב והגבירה את הטיפול הנחוץ והציבורי הדרוש בשכונה הזאת.

אין כלל וכלל סכנת פוגרום ואין שום חשש כזה. ידוע שיש מתחים מדי פעם בפעם, אבל

בשום פנים ואופן לא עכשיו.
ת' טובי
יו"ר הכנסת והסגנים לא צריכים להיות דוברי המשטרה. יש נושאים שעצם הדיון

בהם מתבקש גס כדי למנוע מתיחויות. קרה מקרה שכולנו מגנים אותו - רצח הנהג בלוד.

יהיה מבצע הרצח המתועב הזה אשר יהיה, יש לגנות אותו. המשטרה צריכה לחפש ולמצוא

אותו. אבל שרצח זה ישמש עילה לכר שראש העיריה יקרא באופן הפגנוני לחסל שכונה

ערבית בלוד, כך הוא התבטא והדברים הופיעו בעתון "מעריב"- - -

סגן יו"ר הכנסת אי נחמיאס-.

הדברים האלה לא הופיעו בהצעה. אם ההצעה היתה מתייחסת להצהרתו של ראש

העיריה, כפי שאתה אומר, יכול להיות שהיינו מאשרים את הדחיפות.
ת' טובי
זאת היתה הנמקת ההצעה. אי-אפשר להתעלם מזה, זה היה הרקע להצעה, ראש העיר

קורא להפגנת התושבים נגד השכונה בלוד, איר אפשר להתעלם מהצהרה כזאת ולא לדון

בנושא בדחיפות? אתמול חבר-הכנסת כהנא רכב על הגל הזה, אירגן עצרת, הסית והרית.

האווירה משולהבת, יש להרגיע את תושבי השכונה, לא רק בהכרזה שהמשטרה עומדת על

המשמר, אלא גם בגינוי ההצהרות והליבוי הזה מצידם של אנשים מוסמכים.
היו"ר מ' רייסר
הצבעה

ברוב של 2 הברים נגד 2 חברים - לא להכיר בדחיפות ההצעה הנ"ל
סגן יו"ר הכנסת א' נחמיאס
בדרך-כלל אני לא משתתף בהצבעה על ערעורים של תברי הכנסת על החלטות יו"ר

הכנסת והסגנים, לא לכאן ולא לכאן, לכן אבקש מיו"ר הוועדה לא לראות את ההצבעה שלי

כהצבעה.

היו"ר מי רייסר;

אולי יו"ר הכנסת והסגנים ידונו שוב בהצעה בשבוע הבא?

סגן יו"ר הכנסת אי נחמיאס;

האם חבר-הכנסת טובי מסכים שיו"ר הכנסת והסגנים ידונו שוב בדחיפות ההצעה,

ללא הצבעה?

ת' טובי;

כן, בבקשה,

סוכם: יו"ר הכנסת והסגנים ידונו מחדש בדחיפות ההצעה הנ"ל

היו"ר מי רי יסר;

ב, תיקון סעיף 13 לתקנון הכנסת בדבר החסינות האחרת

כיוון שממש בימים אלה בית-המשפט-הגבוה-לצדק מתייחס לסוגיה קונקרטית סביב

הסוגיה של החסינות האחרת, מן הטעם הזה נדחה את הנושא הזה עד לאחר שנשמע את פסק

הדין.

סוכם; לדחות הדיון בנושא הנ"ל עד לאחר שמיעת פסק-הדין של בג"צ בנושא

היו"ר מ' רייסר;

ג. אישור הנוסח הסופי לתיקון סעיף 102 לתקנון הכנסת

צי ענבר;

מדובר במסמר הנושא את התאריר 13.12.85 - 519,138, תיקון לסעיף 102, כאשר

בתיקון הזה באות לידי ביטוי אותן השגות שהתקבלו על-ידי הוועדה בשתי ישיבותיה

האחרונות בנושא זה. מצורף לנוסח הסופי השגה 3 והשגה 2. תכנם של הנוסחים האלה

שולב במסמר שלפניכם. ההשגה של חבר-הכנסת ארצי שביקש לאפשר עיון בפרוטוקולים גם

מחוץ לכתלי חדר הוועדה - באה לידי ביטוי ב-(ב)(ו)(2) החז-ש; אפשרות של חבר נוסףמתחילתו של העמוד, מדובר על כך שפדוטוקולים של ישיבות טאינן פומביות יהיו

פתוחים, למעט ישיבות ועדת החוץ-והבטחון, לעיון הקהל; העיון בפרוטוקולים לאחד 15

שנים מופיע בסעיף קטן (ו): "יושב-ראש ועדה רשאי באישור רוב חברי הוועדה להתיר

עיון בפרוטוקולים גם לפני תום התקופות האמורות לעיל, אם ראה הצדקה לכר, ובלבד

שנוכח..." זו ההשגה של חברת-הכנטת גרוסמן.

כל ההשגות שנתקבלו שולבו בנוסח שלפניכם.

כאשר מסיימת ועדת הכנסת את הדיון בהשגות, הנוסח המונח לפניכם מה-31.12.85,

יונח על שולחן הכנסת. אם יעו כעת, בתום הדיון בוועדה, לחברי הכנסת השגות שהוועדה

לא קיבלה והחברים רוצים להעלותם במליאת הכנסת - זכותם לצרף את השגותיהם ואז

תינתן להם רשות הדיבור לחמש דקות להנמקת ההשגה, יושב ראש הוועדה ישיב והכנסת

תצביע.
היו"ר מ' רייסר
הצבעה
הוחלט
פה-אחד לאשר את הצעת התיקון הנ"ל
חי גרוסמן
אני מבקשת לציין שהיתר עבודה קולקטיבית והגענו לקונסנסוס למרות שהיו חילוקי

דעות.
היו"ר מ' רייסר
ד. שונות - פנייתו של חבר-הכנסת איתן בנושא הפרסומים על נסיעות חברי הכנסת

בשליחות הסוכנות

קראתי היום בעתון "דבר" את הידיעה הבאה: -% 50 מהשליחויות הקצרות של הסוכנות

- פרוטקציוניזם לשמו עם הקצבות מפליגות - ניתנו לחברי כנסת ולאישי ציבור שנסעו

ברחבי תבל".

לידיעה הזאת יש היבט הנוגע למעמד הכנסת ולמעמד חברי הכנסת. אני חושב

שאנחנו לא יכולים לעבור לסדר-היום בלי להתייחס לנקודה הזאת.

כאשד מוסדות חיצוניים שולחים חברי כנסת בתוקף תפקידם כחברי כנסת ונותנים

להם ימי אש"ל, אני חושב שצריכה להיות ביקורת מסויימת, אני לא אומר מוחלטת, אני

לא אומר שנכתיב דברים, אבל יש לקבוע נורמות מסויימות שאין לחרוג מהן.

אני חושב שכדאי שנקים כאן ועדה - במקרה זה מדובד בסוכנות - שתידבר על-מנת

להסדיר את הנושא ותבדוק שגם המעמד של חברי הכנסת לא ייפגע על-ידי כר שחברות או

גופים או גורמים חיצוניים שולחים תברי כנסת לחוץ-לארץ בתוקף תפקידם כחברי הכנסת.

אני לא חושב שזה רק עניו לחבר הכנסת ולגוף השולח אותו, אני חושב שאדם שיש

לו תיק בהנהלת הסוכנות, או אפילו חברה מסוזרית השולחת חבר כנסת בתוקף תפקידו כחבר

כנסת - זה ענין של כל הכנסת ולא עניו פרטי. אילו חבר הכנסת היה נשלח כאדם פרטי

- ניחא, אבל כאן נאמר במפורש ששולחים אה חבר הכנסת במעמדו כחבר הכנסת, מטעם

הסוכנות, להרצות בפני המגבית. אני חושב שלוועדת הכנסת צריר להיות מעמד בנושא

זה. העבין צריך להיות מוסדר בהתאם למה שנחליט אחרי שנקבל את הממצאים.

אני חושב שחמור מאוד שחברי הכנסת נשלחים על-ידי גופים ציבוריים מבלי שנשגיח

ומבלי שנדע כיצד הדברים האלה מתבצעים.
ת' טובי
חבר-הכנסת איתן, אתה רוצה שוועדת הכנסת או גוף של הכנסת יחליט לגבי שליחותו

של כל חבר כנסת?

מי איתן;

אני מתכוון לשליוזות של חבר-הכנסת באמצעות גורמים ציבוריים. כאשר שולחים את

חבר הכנסת בתוקף היותו חבר הכנסת ולא בתוקף היותו הבר מפלגה, או תעשיין, או

עורך-דין. במידה מסיימת משתמשים כאן בשם הכנסת. נניח שישלחו את חבר-הכנסת

מיכאל איתן מחר בבקר לוועידת תנועת החרות בארצות הברית - אין זה עניינה של

הכנסת. היו שולחים את מיכאל איתן גם אם הוא לא היה חבר כנסת או כן היה חבר כנסת

- זה עניינה של תנועת החרות-, אבל כאשר שולחים את מיכאל איתן לאסוף כספים בשביל

המגבית ומשתמשים בתאר שלו כחבר הכנסת - זה גם עניינה של הכנסת. אני חושב שאנחנו

צריכים לוזה על זה את הדעת.

חי גרוסמן;

מה עם אלה שלא שולחים אותם למרות שהם חברי כנסת?
מי איתן
זאת בעיה אחרת.

אתם אולי לא מודעים לנושא, אבל יש לפעמים מצבים שאנשים, לאו דווקה חברי

הכנסת, יוצאים לחוץ-לארץ להסדרת עניינים פרטיים שלהם, ומקבלים אחר-כר עבור הרצאה

או שניים ימי אש"ל וזה כסף שהולך לטמיון. לא תמיד הם מקיימים את ההרצאות. כמו

כן הנסיעות הקצרות האחרות ששולחים מישהו למספר ימים כפרס. זה מוגזם. זה בוודאי

מוגזם כאשר מדובר באנשי ציבור. הדבר פוגע מאוד בשם של הכנסת.

היו"ר מי רייסר;

חבר-הכנסת איתן, אני מציע שלא נדון בנושא זה מן הטעם הפשוט. הכוונה שלך

טובה מאוד, אבל הפירוש שיתקבל יהיה רע מאוד, כאילו גילינו שוב תגלית נוראה לגבי

חברי הכנסת. כמו שקודם גילו את הנושא הרפואי, אחר-כר יעלו על נושא הטלפונים,

כרגע על הנסיעות לחו"ל למיניהן שהן במסגרת משלחות של הכנסת. רצית לברר, רצית

לעשות סדר, אבל זה יתקבל בדיוק ההיפר. אני לא חושב שהאווירה כרגע בשלה לקלוט את

הנושא הזה.

אני חושב שבאיזה שהוא מקום זה נופל בין שני היבטים. היבט אחד - יש לנושא

זה גישה בצורה זו או אחרת לוועדת נבנצאל; היבט אחר - יש פה ענין של אתיקה. נוצרת

תלות מסויימת ברגע שמישהו שולח אותר, זה מאוד טבעי.
מי איתן
אני מדבר על הנקודה של ניצול התאר של חבר הכנסת. כמו שאסור לי לנצל את

התאר של חבר הכנסת כאשר אני מייצג מישהו כעורר-דין, אסור לי לכתוב על ניר של חבר

כנסת שאני פונה לרשות מסויימת - אסור לי לצאת למגבית ששם מנצלים את התאר שלי

כחבר הכנסת מבלי שלכנסת תהיה שליטה מסויימת על המערכת הזאת.
היו"ר מי רי יסר
אני מציע לחבר-הכנסת איתן לפנות בנושא זה ליושב-ראש הכנסת ולוועדת האתיקה.
מ' איתן
אני מקבל את הצעת יו"ר הוועדה.

אני מבקש להעיר הערה בקשר לאווירה. נכון שהאווירה היא קשר;, אבל אנחנו

יכולים לשנות את האווירה על-ידי סדרה של טיפולים בנושא. אנחנו יכולים להצטיין

דווקה בגישה שלנו שלאתר שורה של נושאים שנטפל בהם - נשנה את המצב. אי-אפשר יהיה

להגיד שנשארנו אדישים. אם נבוא ונאמר: נושא זה הוסדד ונושא זה הוסדר - אולי גם

האווירה תשתנה. האווירה היא כזאת בגלל שיש כל הזמן דברים תריגים ולא בסדר.

ת' טובי;

וזבר-הכנסת איתן, לא תשנה כלום, כי זה קו הולר וגובר וזה לא נגד הפריבילגיות

אלא נגד הכנסת. זו מדיניות שאם לא נילחם בה - היא תהדוס את הבנין תזה.
מי איתן
תילחם על-ידי דוגמה אישית.
היו"ר מי רי יסר
מכיוון שהמציע קיבל את ההצעה שלי, אם אין נושאים אחרים במסג.רת שונות, אני

נועל את הישיבה.

סוכם: חבר-הכנסת איתן יפנה בנושא זה ליושב-ראש הכנסת ולוועדת האתיקה

הישיבה ננעלה בשעה 9.33

קוד המקור של הנתונים