ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 26/03/1985

הקדמת הדיון לפני הקריאה הראשונה בחוקים הבאים: חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 24), התשמ"ה-1985 - בקשה לרביזיה חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 58), התשמ"ה-1985חוק לימוד במוסדות להשכלה גבוהה (הוראת שעה), התשמ"ה-1985

פרוטוקול

 
הכנסת האחת-עשרה

מושב ראשוןפרוטוקול מסי 49

מישיבת ועדת הכנסת

מיום ג/ די בניסן התשמ"ה - 26.3.85, שעה 15.30
נכחו
חברי הוועדה;

מ' רייסר - היו "ר

מי איתן

צי ביטון

שי דורון

מי וירשובסקי

אי ויינשטיין

ש' וייס

די ליבאי

בי שליטא

י י שריד

מוזמנים!

שי כרם - סגנית מזכיר הכנסת

אי דמביץ - יועץ משפטי בכנסת

י' בליזובסקי - מנהל מרכז ההשקעות

א' בן-עזרא - סגנית היועץ המשפטי,

משרד התעשיה והמסחר

יי דיין - המוסד לביטוח לאומי

י י מחלב - " " "

עו"ד ר' רטוביץ - " " "

אי מרזי - אגף התקציבים, משרד האוצר

טי הרמתי - " " " "

אי קפלן - " " " "

שי טלמון

היועץ המשפטי לוועדה; צי ענבד

מזכירת הוועדה; מי ברפי
קצרנ ית
חי בנקין

סדר היום;

הקדמת הדיון לפני הקריאה הראשונה בחוקים הבאים; חוק לעידוד השקעות הון

(תיקון מסי 24), התשמ"ה-1985 - בקשה לרוויזיה; חוק הביטוח הלאומי (תיקון

מסי 58), התשמ"ה-1985; חוק לימוד במוסדות להשכלה גבוהה (הוראת שעה),

התשמ"ה-1985.
הקדמת הדיון לפני הקריאה הראשונה בחוקים הבאים
חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 24), התשמ"ה-1985 - בקשה לרוויזיה

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 58), התשמ"ה-1985

חוק לימוד במוסדות להשכלה גבוהה (הוראת שעה), התשמ"ה-1985

היו"ר מי רייסר;

אני פותח את הישיבה.

הנושא הראשון בו נפתח הוא הנושא בו דנו בישיבת הבוקר: בקשת הממשלה לשחרר

הצעת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מסי 24), התשמ"ה-985ו מחובת הנחה מוקדמת על

שולחן הכנסת לפני קריאה ראשונה. בארבע קולות מול ארבע קולות לא אישרנו את בקשת

הממשלה, ובעקבות זאת התבקשנו לקיים דיון חוזר. נוכחים כאן נציגי משרד התעשיה

והמסחר והם ינמקו את הבקשה לדיון חוזר.
צי ענבר
דרוש רוב בוועדה כדי להחליט על רוויזיה.
ש' דורון
אני מציעה לקבל את בקשת הרוויזיה.
צי ביסון
דרוש רוב יחסי לנוכחים כאן או רוב מוחלט?
צי ענבר
יוצאים מהנחה שדרוש רוב מתוך הנוכחים בישיבה, אבל זו בהחלט שאלה הראויה

לעיו ן.
היו"ר מ' רי יסר
מכל מקום אין זה עומד בסתירה למסירת רשות דהיבור לבאי-כוח משרד התעשיה

והמסחר כדי שינסו לשכנע בצורך לקיים רוויזיה.
י י בליזובסקי
ב-ו3 במרץ פג תוקף ההוראות המאפשרות לשלם מענקי השקעה למפעלים מאושרים

על-פי תיקון 14 ותיקון 17. אנו מבקשים לאפשר דיון בהליך מקוצר בהארכת תוקף

הזכאות על-פי החוק, היינו להאריך את תוקף הכאות בשנה נוספת לגבי תכניות שאושרו

על-פי תיקון מסי 14 ובשנתיים לגבי תכניות שאושרו על-פי תיקון מסי 17. גם לגבי

מפעל מאושר שהוא בית מלון מוצע להאריך בשנתניים את תקופת הזכאות למענק כי מספר

תכניות השקעה של בתי מלון לפי תיקון 14 טרם הסתיימו. משמעות אי-הארכת תוקף

התקנות היא שב-1 באפריל נהיה מנועים מלשלם מענקי השקעה על-פי חוק לעידוד השקות

הון.

בפועל נמצאות היום כ-100 תכניות השקעה בעצם הבניה של מפעלי תעשיה ומפעלי

תיירות המוקמים על בסיס מדיניות הממשלה ועידודה ועל-פי הקריטריונים של חוק

לעידוד השקעות הון הם זכאים לקבל מענקים בשיעור של %35 באזור אי, %20 באזור בי

ו-%5 במרכז הארץ. אי-הארכת התוקף פירושה פגיעה בכל המפעלים הנמצאים היום בשלביהקמה. למותר לציין אילו מאמצים נעשים היום על-ידי הממשלה כדי לעודד ובקעות

בתעשיה. כל ההשקעות הללו נועדו להגדיל את התפוקה והייצור. בענין זה יש חשש גדול

בקרב מפעלי תעשיה בשטה, ואם תוקף הזכאות לא יוארך כמתבקש, איני יודע כיצד נוכל

להסביר מחר למשקיעים חדשים, למשקיעים פוטנציאליים, את העובדה שהממשלה אינה עומדת

ברובטחותיה בנושא עידוד השקעות הון.

נכון שאנו פונים אליכם ברגע האחרון ומבקשים דבר קצת הריג, אולם כיוון

שחשיבות הנושא גדולה אני פונה לוזבדי הוועדה בבקשה לשקול מחדש את החלטתם מהבוקר

ולתת לנושא זה עדיפות כדי שאפשר יהיה להתחיל מיד בהליך החקיקה במליאת הכנסת

ונוכל לתת את המענקים גם אחרי ה-31 במרץ.

יי שריד;

מה הסיבה שהענין מגיע מאוחר?

י י בליזובסקי;

הממשלה קיבלה החלטה בנדון רק ביום ראשון. אנחנו הגשנו את הנושא לפני

רודשיים. בינתיים הוצעו מספר תיקונ ים נוספים בחוק לעידוד השקעות הון, והכוונה

היתה להגיש בחבילה אחת את התיקונים 14 ו-7ו ותיקונים נוספים. כיוון שהמבושלה לא

הצליחה לסיים את הדיון בכל אלה ביום ראשון היא הוציאה מתוך כלל התיקונים המוצעים

את הנושא שהוא בעל החשיבות העליונה. כלומר, הנושא הנדון התעכב כי הממשלה רצתה

להביא בבת אחת את כל התיקונים, ולפי לוח הזמנים שלה התאפשר לה לקבל הוזלסה בענין

הנדון רק ביום ראשון.

אני מבין את רגעיה המתעוררת במקרה זה, אבל נוכח הנזק העלול להיגרם אם לא

יוארך התוקף אין ברירה אלא לאשר את הארכת הזכאות.

מי וירשובסקי;

הממשלה אשמה.

י י בליזובסקי;

אכל אם ההארכה לא תאושר ייגרם נזק לא לממשלה אלא למשקיעים רגונים בשטח,

ובכך מענישים את מי שלא צריך להענש.

מי וירשובסקי;

אולי כדאי להעניש פעם את השר הנוגע בדבר.

שי דורון;

אני שותפה לביקורת על כך שהנושא מגיע אלינו רק היום, ואנו נזעקים לדון

בנושא זה פעם שניה באותו יום. לכן אני מציעה שנטיל על יושב ראש הוועדה לכתוב

מכתב לממשלה ולשר הנוגע בדבר ולהביע בו את מורת רוחנו על כך שהנושא מגיע אלינו

ברגע האחרון, אך יחד עם זאת איני מציעה לשפוך את התינוק עם מי האמבט ואני מבקשת

שנאשר את ההארכה המתבקשת, כי אנו מחפשים כל דרך לספק תעסוקה ועבודה, ואם לא

נאריך את תוקף הזכאות - אמנם מתוך תרעומת מוצדקת - אנו עלולים להזיק. אם כן,

הכעס בנפרד ואפשרות הפעולה בנפרד.

הצעתי היא שיחד עם מכתב מחאה של היושב ראש לממשלה ולשר הנוגע בדבר נשחרר את

החוק לעידוד השקעות הון מחובת הנחה מוקדמת על שולחן הכנסת, כבקשת משרד התעשיה

והמסחר.צי ביטון;

אולי מישהו יכול להסביר את העמדה האחרת.

הי ו "ר מי רי יסר;

למעשה הוועדה לא אישרה הבוקר את השחרור לא בגלל גופו של ענין אלא כאות מחאה

שהיה מוצדק לפחות לדעת מחצית חברי הוועדה. חבר-הכנסת וירשובסקי העלה את הבעיה

ואחריו חבר-הכנסת קולס, ולמעשה ניסתה הוועדה להביע מורת רוח מהשיגרה שבתהליך.

צי ביטון;

ומורת הרוח נעלמה עכשיו?

היו"ר מ' רי יסר;

הוועדה סברה שאינה יכולה לאשר את השחרור בלי שיונח לפניה ה"בלו-פרינט" הזה

המונח עכשיו על שולחננו.

אני בהחלט שותף לדעתה של חברת-הכנסת שרה דורון. הצעת חוק זו, ככל הצעה

הקשורה לתעסוקה, היא דחופה, אך הבעיה היא שכל פעם אנו אומרים שזו הפעם האחרונה

שאנו מאשרים את הדבר ברגע האחרון ולאחר מכן צץ נושא אחר.

הפעם אצביע בעד רוויזיה בהחלטה שהתקבלה הבוקר בוועדה.

י י שריד;

אני מאד משתדל להשתכנע מהנימוקים המאלפים שאנו שומעים, אבל יש שני דברים

גלויים על פניהם שאינם מאפשרים לי להשתכנע; ראשית, הממשלה לא נדרשה לנושא זה אלא

ביום ראשון; גם איני רואה פה את הקואליציה.

ש' וייס;

הקואליציה נמצאת כאן, וזבר-הכנסת יוסי שריד.

י י שריד;

במצב זה איני חושב שיש צורך לאשר שחרור מחובת הנחה מוקדמת , כי אם אין כאן

גיוס של הקואליציה, סימן שהקואליציה חושבת שהנושא אינו חשוב במידה מספקת, ואם

הממשלה התפנתה לקבל החלטה בנדון רק ביום ראשון, סימן שגס היא חושבת כך. במצב זה

אין לדעתי מקום לרוויזיה.

שי וייס;

חבר-הכנסת יוסי שריד, הקואליציה אינה חושבת כך, ואם אין כאן גיוס כללי שלה

תרי זה משום שהיא עסוקה היום בעשר זירות. מתקיימות עכשיו ישיבות הנהלה של

ומזיעות, מתקיימות התייעצויות ומועלות הצעות לקראת הישיבות בנושא התקציב, ויש מצב

פרלמנטרי מאד מסובך.

שי וייס;

אבל, חבר-הכנסת שבח וייס, הקואליציה מיוצגת כאן בצורה מאד ראויה, אלא שיש
כאלה המעדיפים לשכוח או
זה.שי וייס;

חבר-הכנסת יוסי שריד, איני מלין עליכם כשאתם נעדרים, ולכן אל לכם להלין

עלינו.

יש רושיבות בלתי רגילה לסידורים פרלמנטריים. התיקון המתבקש הוא מסוג

התיקונים שהם ברמה אדמיניסטרטיבית במדינות נאורות, אלא שלנו יש תאווה להכניס כל

פסיק אדמיניסטרטיבי לחוק, וכיוון שהמלאכה כה מרובה התוצאה היא שבסופו של דבר

הכנסת אינה מספיקה לפקוז על שום דבר.

אם נשחרר את הוזוק לעידוד השקעות הון מחובת הנחה מוקדמת, שום דבר לא ייפגע.

מה השוזרור הזה לעומת שחרור חוק רמת-הגולן, שחבר-הכנסת יוסי שריד ואני הצבענו

נגדו בשעתו? הנימוקים שהושמעו כאן הם כבדי משקל.

היו"ר מי רייסר;

ברשותכם, נצביע קודם על בקשת הרוויזיה. מי בעד דיון מחדש בנושא?

הצבעה

בעד בקשת הרוויזה - רוב

נגד - מיעוט

בקשת הרוויזיה בהחלטה בדבר שחרור חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מסי 24),

התשמ"ה--1985 מחובת הנחה מוקדמת על שולחן הכנסת לפני קריאה ראשונה - נתקבלה

היו"ר מי רי יסר;

מאחר שהנימוקים כבר הושמעו וחברי הוועדה הביעו את דעתם, נעבור מיד להצבעה

מי בעד הקדמת הדיון בקריאה ראשונה בחוק לעידוד להשקעות הון.

הצבעה

ההצעה להקדים את הדיון לפני קריאה ראשונה בחוק לעידוד השקעות הון

(תיקון מסי 24), התשמייה-1985 נתקבלה

היו "ר מי רייסר;

אנו עוברים לשני החוקים האחרים; חוק הביטוח הלאומי (תיקון מסי 58),

התשמייה-1985 וחוק לימוד במוסדות להשכלה גבוהה (הוראת שעה), התשמייה-1985

הבוקר התקשר אלי מנכ"ל הביטוח הלאומי והסביר לי שכל עיכוב בחוק הביטוח

הלאומי יעכב גביית כספים. החומר מונח לפני חברי הוועדה. בעקבות הנסיון שלנו

היום ביקשתי ממנכ"ל הביטוח הלאומי לשלוח לוועדה נציגים שיסבירו את הנימוקים ואכן

הם נוכחים כאן.

מי וירשובסקי;

לפני שנשמע את נציגי המוסד לביטוח לאומי אני מבקש להעלות שאלה עניינית.

במקרה זה לא מדובר בתיקון טכני אלא בפרק די גדול עם סעיפים פרובלמטיים. איך

תספיק הכנסת לדון בפרק זה לפני שהיא מתפזרת לפגרה?

היו"ר מ' רייסר;

כפי שהבנתי ממזכירות הכנסת, המגמה היא אכן שהכנסת תספיק לדון בכר עכשיו.

כיצד היא תעשה זאת - אל תשאלו אותי.עו"ד ר' רטוביץ;

למעשה הנושא התעורר לראשונה רק באוקטובר כשהיתה הגרלה של המקסימום. הגביה

מעצמאיים בשנת הכספים 1984 שונתה לגביה לפי הכנסה שוטפת. כלומר, נקבע אחוז קירום

של הכנסה השנתית, ועל-פיו נקבעו דמי הביטוח. כיום יש עדכון פעמיים בשנה, ואין

ספק שעדכון התקרות ארבע פעמים בשנה יגדיל את הגביה מהעובדים העצמאיים לעומת השנה

הנוכחית העומדת להסתיים.

התיקון המוצע היה כרוך בתיאום ובהתדיינויות עם ארגוני העצמאי י ועם ארגוני

המעסיקים, כי אחת ההשלכות של שינוי שיטת הגביה היא הגדלת הנטל עליהם. המוסד

לביטוח לאומי בהיותו תאגיד חייב להתייעץ לראשונה עם גוף הקרוי ועדת התקנות, שהיא

ועדה של מועצת המוסד, ולאחר מכן - עם מועצת המוסד. אנו צריכים להתייעץ עם ועדת

התקנות, ואם יש הסתייגות, אנו חייבים להביא את הענין בפני המועצה. הדיונים

בוועדת התקנות ובמועצת המוסד התמשכו בשל ההשלכות של נטל התשלומים של דמי הביטוח

על העובדים העצמאיים, ולפי הכללים והתקנון המועצה לא ניתן לרוביא את ההצעה לאישור

הממשלה לפני סיום ההתייעצויות.

יי שריד;

אתם התוזלתם לדון בבעיות שהתעוררו מאוקטובר, ויש לכם החוצפה לבקש מאתנו לדון

ולהחליט בישיבה אחת בנושא שהתחלתם לעסוק בו מאוקטובר?

עו"ד ר' רטוביץ;

לא ידענו את השלכות השיטה הקיימת בתנאים ששררו במשק במשך השנה הנוכחית.

י י שריד;

את מסבירה עד כמה הענין מסובך ואומרת שהתחלתם לדון בו מאוקטובר, ואת רוצה

שאחתם על בקשתכם ביום אחד?

עו"ד ר' רטוביץ;

הבעיה התעוררה בעקבות האינפלציה ששררה במשק בשנה הנוכחית. שיטת הגביה

מהלא-שכירים שונתה בשנה שעברה מתוך הנחה שהתנאים במשק יהיו רגילים, ואתם יודעים

שהתנאים במשק בשנה שעברה לא היו רגילים. השיטה לא עמדה במבחן המציאות ונדרשנו

לשנותה.

הסברתי את ההליכים שהיינו צריכים לעבור במועצה ואסביר עתה את ענין הדחיפות.

הדחיפות היא בשל הפעלת שיטת הגביה החדשה בשנת הכספים הבאה, שתחילתה ב-1 באפריל.

שני תיקונים נוספים כלולים בהצעה; עדכון מענק פטירה ועדכון דמי תאונה. כיום

מתעדכנים סכומים אלה רק פעם אחת בשנה, ועם העדכונים בגביה מתבקש תיקון בחוק. אם

החוק לא יאושר ב-1 באפריל, לא תהיה אפשרות לעדכן את מענק הפטירה לגבי אנשים

שנפטרו לאחר ה-1 באפריל. מדובר בעדכון בגובה תוספות היוקר, והשיטה היתה כרוכה

בהגדלה משמעותית של תשלומי דמי הביטוח ובהגדלת נטל התשלומים של עובדים עצמאיים

ב-1984. בעקבות זאת נקבע בחוק שהשיטה תופעל בהדרגה במשך שנתיים, היינו %75 בשנת

הכספים 1984 וממלוא ההכנסה ב-1985. השיטה המוצעת כאן גם כרוכה בהגדלה משמעותית

של דמי הביטוח באמצעות עדכון התקרות ארבע פעמים בשנה. לכן מוצע שבסיס הגביה יהיה

בשיעור של %80 מההכנסה השוטפת ולדחות את הגביה ממלוא ההכנסה לשנה נוספת.

אי ויינשטין;

מתי נעשה העדכון הראשון?עו"ד ר' רטוביץ;

- ב-1 באפריל.

היו"ר מ' רייסר;

אנחנו נידרש בהחלט לדיון עקרוני ואזמין את מזכיר הממשלה, את בא-כוח הממשלה,

ובהחלט יכול להיות שאציע הליך אלטרנטיבי להליך הקיים, אבל דעתי האישית היא

שאי-אפשר לשנות כרגע סדרי עולם. גם למדתי מה היה בעבר. זה היה הנוהג מאז ומתמיד

שביום האחרון של המושב הממשלות היו מגישות הצעות חוק ומבקשות שחרור וועדת הכנסת

היתה מאשרת את השחרור. לכן גם אם אנו חושבים שבנושא כה כבד נזקקת הכנסת לפרק זמן

ארוך יותר אני מציע שלא ננסה לשנות עכשיו סדרים הנהוגים מזמן.

שי וייס;

אני כבר מרגיש שההצבעה שתתקיים בנושא זה תהיה לפי התפלגותנו כנציגי מעמדות

ולא לפי התפלגותנו לגבי השאלה הפרוצדורלית עצמה, וזה לא טוב.

למרות הליקויים בקצב העבודה ולמרות ההערות של חבר-הכנסת יוסי שריד, שכולן

נכונות, יש לי הרגשה שאכן מגינים אנו בצדק על הפרוצרורה הפרלמנטרית, אך במקביל

לכך יושבת ועדת הכספים ודנה על תקציב של מיליארדי דולרים, ולעתים סעיפים כבדי

משקל נחתכים בחיפזון רב יותר מאשר במקרה הנדון. אנחנו גם יודעים מה מידת ההשתפות

במליאת הכנסת.

על כן בלית ברירה, מתוך אילוץ ועל סמך הבטחת היושב ראש שנקיים בירור יסודית

בכל הסוגיה הזאת, אני נוטה לסייע לממשלה ואני מבקש מחברי בקואליציה לנהוג כמוני.

צי ענבר;

נראה לי שהשאלות העומדות בפני הוועדה בשלב זה הן: כמה זמן יש בדיוק למליאת

הכנסת? מה סדר היום שלה? מה האפשרות של חברי הכנסת ללמוד את הצעת החוק הזאת

ולהתכונן לדיון? האם הכנסת תספיק לדון בה? מתי רוצים לסיים את הדיון? דחיפות

החוק. ייתכן שאחת המסקנות של ועדת הכנסת תהיה להטיל על אחת מוועדות הכנסת לדון

בחוק בזמן הפגרה. מכל מקום תכנו של החוק אינו מעניינה של ועדת הכנסת.

י י שריד;

אפשר להגיד שבעצם שום דבר אינו חשוב, ולכל אחד מאתנו יש דאגות יותר גדולות.

בוועדת הכספים הדברים נגזרים אולי בחיפזון גדול יותר וגם במליאת הכנ סת קורה מה

שקורה, ועל-פי זה אפשר בכלל להתכנס פעם בשלושה חדשים. אם אני יושב בוועדח זו

ואני מקדיש את זמני לדיון בנושא זה, סימן שיש לו מידה של חשיבות בעיני. אני חושב

שמקרה זה הוא מקרה מובהק בו אין לאשר שחרור מחובת הנחה מוקדמת. אינני מכיר את

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 58), אין לי מושג במה מדובר ואיני יודע למי הוא

עוזר ובמי הוא פוגע. שמעתי רק שנדרשו חדשים רבים למוסד לביטוח לאומי כדי לכנס את

המועצה של המוסד, שצריך להתייעץ - והרי אלה משימות כבדות משקל, משימות בלתי

אפשריות כמעט - ואילו לוועדה מה אומרים? אומרים לנו: לקחנו לעצמנו את כל הזמן

שאנו זקוקים לו לביצוע הדברים העילאיים האלה, ואילו אתם צריכים להחליט מיד בכל

השאלות שהעלה היועץ המשפטי לממשלה ולאשר את השחרור בלי שיהיה לכם זמן לדון

בנושא.

לפיכך איני רואה שום סיבה להצביע בעד השחרור, אלא אם אתם רוצים

שהאדמינ יסטרציה תעשה מאתנו חוכא ואיטלולא. היא בלאו הכי עושה את זה. איני רואה

שום סיבה להתנדב ולאשר את השחרור. אתם יודעים מה יש מחר בכנסת? אם מדובר בסוגיה

כה נכבדה שהמוסד לביטוח לאומי נדרש להקדיש לה חמישה חדשים, איך ייתכן שמביאים

אותה לפנינו ברגע האחרון? אני במקומם לא הייתי עושה זאת ולו רק מטעמים של נימוס.מ' וירשובסקי;

איני מקבל את הטיעון של תבר-הכנסת שבח וייס שהנוכחות במליאת הכנסת דלה

וכיוצא בזה, כי כאשר מדובר בחוקים של הביטוח הלאומים נואמים עשרה ועשרים חברי

כנסת ואומרים דברים חשובים. כשמובא לכנסת נושא רציני - והביטוח הלאומי הוא נושא

רציני, ויש מומחים לכך בבנ ין הזה - נואמים חברי כנסת רבים ומתייחסים לנושא בצורה

מעמיקה. לשלול מאתנו את האפשרות הזאת זו פגיעה במעמדה של הכנסת. אם הענין יעבור

בצורה זו נכשיל את עצמנו וגם הכוונות הטובות לא יעמדו במבחן.

לכן אני מציע להאריך את התוקף רק בחודש מאי ולעשות זאת באופן רטרואקטיבי.

עו"ד ר' רטוביץ;

המילכוד בסיום הדיון הזה בסוף מאי בלבד הוא שלא תהיה אפשרות ביצוע. חייבים

להנפיק את הפנקסים מראש ולשלוח אותם לעובדים העצמאיים.

י' דיין;

בעדכון התקרות ארבע פעמים בשנה, ולא פעמיים בשנה כפי שנעשה עד היום, מדובר

בהכנסה שנתית נטו של כ-27 מיליון דולר. לנושא זה יש השלכות גם על הגימלאות

היוזסיות, על תגמולי מילואים, פגיעה בעבודה ודמי לידה שיצטרכו להתעדכן באפריל לפי

השיטה המוצעת כאן בשינוי החוקים. אם לא נעשה כן, אדם היוצא למילואים יקבל

תגמולים לפי הכנסתו בשנה הקודמת ולא לפי ההכנסה המקודמת.

היו"ר מ' רייסר;

אני מציע שנקבל החלטה לאשר את השחרור תוך כדי מחאה.

צי ביטון;

אבל כל הזמן עושים את זה.

היו"ר מ' רייסר;

רבותי, אני מודיע שהתהליר הזה של שחרור מחובת הנחה מוקדמת אינו מוצא חן גם

בעיני והודעתי שנקיים דיון יסודי ביותר בסוגיה כשכוונתי לקבוע כללי משחק שונים

לגמרי. על כל פנים זו דעתי. איני יודע אם היא תתקבל. כרגע לאור חשיבות הנושא

אני מבקש להצביע בעד שחרור חוק רוביטוח הלאומי מחובת הנחה מוקדמת, ואם זה יוסכם

פה אחד, אני מוכן לומר שאנו מאשרים את השחרור תוך מחאה על כך שמביאים לפנינו את

החוק בדקה התשעים.

אי ויינשטיין;

צריך לדון בענין לעומק. למעשה בחוק דנה הוועדה, לא מליאת הכנסת. ועדת

העבודה והרווחה היא שתחליט אם זה חוק טוב. אם כן, למה לעכב את החוק עוד יותר?

אולם אני חוזר ואומר שצריך בהחלט לדון כאן לעצם הענין ולא להתחלק לפי אופוזיציה

וקואליציה.

עו"ד ר' רטוביץ;

אם זה יאושר עכשיו, אפשר יהיה לזמן את ועדת העבודה והרווחה בתקופת הפגרה.

מי וירשובסקי;

בדברי ההסבר להצעת החוק כתוב; "בשיטת הגביה הקיימת של דמי ביטוח מלא-שכירים

אין כדי לתת מענה לתנאים השוררים במשק. עיקרו של תיקון חוק זה הוא בהנהגת שיטה

חדשה, החל משנת הכספים 1985, המבוססת על קידום הכנסת המבוטח המשמשת בסיס לתשלום

דמי ביטוח מדי רבע שנה". כלומר, תופעל שיטה וזדשה שעליה צריכים אנו להרזליט בכנסתתוך עשרים-וארבע שעות. נשאלת השאלה אם יש כאן תיקונ ים הפוגעים באזרחים. הייתי

אומר שאנו צריכים לאשר את השחרור מתוך הנוזה שהצעת הוזוק תכלול רק נושאים רובאים

לתקן.

צי ענבר;

וזוק מביאים כפי שהוא.

י י שריר;

אני מבקש התייעצות סיעתית.

היו "ר מ' רייסר;

התייעצות סיעתית היא רבר מכובד, אבל אני מבקש להבהיר שבקשה זו וזלה הן לגבי

רווק הביטוח הלאומי והן לגבי חוק לימוד במוסרות להשכלה גבוהה (הוראת

שעה) ולא אאשר בקשה נוספת להתייעצות סיעתית.

יי שריר;

אם כר הדבר, הרי שאני מבקש התייעצות סיעתית כפולה. אבקש לחדש את הדיון מהר

בבוקר.

שי וייס;

גם אני מבקש לקיים התייעצות סיעתית הערב.

היו"ר מ' רי יסר;

אם כן, נמשיך לדון בבקשת השחרור של שני חוקים אלה בישיבה שנקיים מחר בבוקר

בשעה 8.30.

הישיבה ננעלה בשעה 16.25

קוד המקור של הנתונים