ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 24/11/1987

חוק רשות השידור (תיקון מס' 6), התשמ"ז-1987-דיון בבקשה לרביזיה של חבר-הכנסת מ. איתן

פרוטוקול

 
הכנסת האחת-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 261

מישיבת ועדת החינוך והתרבות

יום שלישי, ג' בכסלו התשמ"ה, 24.11.1987, שעה 11.00

נכחו;

חברי הוועדה; נ. רז - היו"ר

מ. איתן

ש. אלוני

י. בן-שלמה

ע. דראושה

א. הראל

א. ולדמן

ת. טובי

א. סרטני

ז. עטשי

מ. פלד

ב. שליטא

מוזמנים; חבר-הכנסת ג. גדות

הבר~הכנסת י. כהן

חבר-הכנסת מ. רייסר

היועץ המשפטי של הוועדה; צ. ענבר

רכזת המידע של הוועדה; י. גידלי

קצרנית; ת. אלטמן

290

סדר-היום; חוק רשות השידור (תיקון מס' 6), התשמ"ז-1987 -

דיון בבקשה לרוויזיה של חבר-הכנסת מ. איתן.חוק רשות השידור (תיקון מס' 6), התשמ"ז-987ו -

דיון בבקשה לרוויזיה של חבר-הכנסת מ. איתן

היו"ר ני רז;

אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך והתרבות של הכנסת.

חבר-הכנסת מיכאל איתן מבקש שהוועדה תדון מחדש בהחלטה שהתקבלה בקשר תיקון

מס' 6 לחוק רשות השידור.

אני לא כינסתי את הוועדה לדיון בנושא הזה מתדש מסיבות שונות. עכשיו אנו

נדרשים לפרוצדורה הקשורה לבקשת הרוויזיה של חבר-הכבסת איתך.

אני מעולם לא ידעתי על קיומו של סעיף 110 בתקנון הכנסת אשר אני מבקש לצטטו
באזניכם
"בכל מקרה שיש רוב בוועדה הדורש לדון מחדש בהחלטה שהתקבלה בוועדה וטרם

הונחה על שולחן הכנסת, יש לדון מחדש בעניין שהוחלט עליו.".

השאלה הנשאלת בהקשר הזה היא האם יש רוב לדון מחדש בנושא הזה או שאין רוב

לדון מהדש בנושא? אני אינני סבור שצריך לקיים דיון וגם על-פי התקנון איננו

צריכים לקיים אותו.

רשות הדיבור לחבר-הכנסת מיכאל איתן.

מי איתן;

הנושא שעליו מדובר נסחב כבר הרבה זמן ודווקה בוועדת הכנסת הוא עורר את

תשומת-הלב. הממשלה ביקשה לשחרר את העניין הזה מחובת הנחה על שולחן הכנסת מתוך

הנחה שהיא תוכל להעביר את התיקון מסי 6 תוך 24 שעות. כאשר התעוררו שאלות בנושא

הזה התברר, פתאום, שישנן בעיות בחוק, ונעשה נסיון כביכול, שהיה מלווה בהסכמת

השרים נבון וקורפו, לעשות את הכנסת חותמת גומי. הממשלה רצתה, תוך 24 שעות,

לשנות דבר מהותי, בסיסי ויסודי.

כיוון שהנושא הועלה בוועדת הכנסת תשומת-הלב הופנתה אליו וכך הוא הגיע

לוועדת החינוך והתרבות. אמנם ועדת הכנסת שחררה את הנושא הזה מחובת הנחה על

שולחן הכנסת בקריאה הראשונה, אולם לפני הקריאה השניה והקריאה השלישית העניין

הובא לוועדת החינוך והתרבות שחבריה מכל הסיעות חזרו והביעו את הדברים שהם חזרו

עליהם כבר פעמים אין ספור.

חברי ועדת החינוך והתרבות, כולם, ללא הבדלי סיעות, חושבים שיש צורך לבצע

שינויים בחוק רשות השידור, אלא שקיימים חילוקי-דעות לגבי המועד ולגבי הדרך בה הם

יעשו.

יש הסכמה לכך שצריכים להעשות שינויים ושיש אי-שביעות-רצון מהחוק. הוועדה

התלכדה והביעה דעתה במסמך מתאים.

i

השינוי המוצע כרגע איננו קשור כל-כך למה שהוועדה סוברת לגבי מה שצריך

לעשות, אבל הוא כן קשור. הוא איננו קשור כי השינוי הזה איננו תוצר של הוועדה.

הוא תוצר של מקח וממכר לגיטימי. מבחינה זאת הוא לא קשור. בל מהותו היא לאפשר

לשר נבון לאשר יושב-ראש הוועד המנהל, לבטל את המליאה ולנהל את רשות השידור בדרך

שהוא והשר קורפו יחליטו עליה. אולי זאת הדרך הנכונה אבל זאת איננה הדרך

שבה הוועדה סבורה שצריכים ללכת.השינוי הוא פרסונאלי גרידא. מה שהחוק הזה מציע הוא תוצר של רצונו של שר

החינוך והתרבות, לנהל את הוועד המנהל ואת הטלוויזיה באמצעות ביטול המליאה

ובמינוי שעליו תהא התימתו של השר קורפו.

כתוצאה מהמקח והממכר הזה שר החינוך והתרבות בא לכנסת ומבקש לשנות את החוק.

משמעות התיקון הזה היא שהוא יוכל לישם את ההסכם שהוא עשה עם השר קורפו הקשור

לעניינים פרסונאליים.

אתת מחברות הוועדה אמרה לשר החינוך והתרבות שהוא לא הצליח לשכנע איש מחברי

הוועדה והנה פתאום הודיעו לנו שמקיימים הצבעה. אני סבור שהדרך הזאת חוטאת

לעניין במהותה. כאשר שר האוצר בא לוועדת הכספים הוועדה איננה מוותרת ואומרת לו

שיש לה דעה משלה. קיימת התחשבות בדעתה.

אינני אומר שצריך לקבל את גישתי במלואה אבל צריך לקיים הליך של

הידברות. צריך ללכת לקראת הוועדה ולוועדה יש עמדה ברורה בנושא הזה. היתה בה

הסכמה פה אחד.

כל-כך הרבה חודשים לא נכנסו למשא-ומחן ועכשיו אומרים לנו שצריך להעביר את

הנושא הזה היום. אם אנו רוצים לעשות שינוי - נעשה אותו בעתיד.

אילו היה רצון להידברות כי אז היתה מתגבשת הסכמה במשך כל החודשים האלה.

לא נותר לי אלא לפרש את הטענה הזאת בפירוש אתר: חוסר רצון להידבר ולחפש

דרך להענות לפניית הוועדה.

אני מבקש מחברי הוועדה לייצג את עמדת הוועדה. איננו חותמת גומי.

כאשר התחלתי לחשוב על הנושא הזה לא ידעתי לאן אני אגיע. אינני יכול לומר שאין

פה גם אינטרסים מפלגתיים לגיטימיים. אם יכריחו אותי להרים יד נגד ההחלטות

שתמכתי בהם אני אבקש מסיעתי להוציא אותי מוועדת החינוך והתרבות. אינני יכול

להצביע עבור דבר והיפוכו. אינני חותמת גומי.

את הדברים האלה היה ברצוני לומר להברי, שהתבטאו בנושא הזה בצורה הד-משמעית.

היו"ר ני רז;

תודה. יש הרבה מה לומר בנושא הזה אולם לא זאת הפרוצדורה של הדיון.

אין מדובר על סוף פסוק בהצעת החוק הזאת-, זאת רק ההתחלה. ישנן הרבה יוזמות

ורצון לבצע שינויים בהתאם לרוח הדברים כפי שהם הובעו בוועדה.

אני מעמיד להצבעה את ההצעה לקיים דיון בנושא הזה.

הצבעה

ההצעה לקיים דיון לא התקבלה.

ו
אי הראל
אני מבקש שבשבוע הבא יוכנס לסדר-יומה של הוועדה דיון בשינויים בחוק.

היו"ר ני רז;

אס יש הסתייגויות חדשות או אחרות יש לכם אפשרות להגישן עד שעה ארבע ליועץ

המשפטי של הוועדה.

(הישיבה הסתיימה בשעה 11.20)

קוד המקור של הנתונים