ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 29/07/1986

אישור מסקנות הוועדה

פרוטוקול

 
הכנסת האחת-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 161

מישיבת ועדת החנוך והתרבות

שהתקיימה ביום גי, כ"ב בתמוז תשמ"ו, 29.7.86, בשעה 13.00

בנוכחות;

חברי הוועדה; היו"ר נ' רז

מי רייסר

א' סרטני

מי פלד

פי גולדשטיין

מזכירת הוועדה; די פלר

הקצרנית; ת' בהירי

סדר-היום; אישור מסקנות הוועדה בנושאים;

א. הסכנה לפגיעה בחנוך הממלכתי -

הצעה לסה"י של חה"כ מי רייסר

ב. הצורך בחידוש זרם העובדים בחנוך -

הצעה לסה"י של חה"כ אי הראל

ג. עדוד מערכת החנוך על-ידי שתוף הורים -

הצעה לסה"י של חה"כ ני רזאישור מסקנות הוועדההיו"ר ני רז;

אני פותח את ישיבת הוועדה.די פלר;

בישיבה הקודמת התחלנו לעסוק בנושא. הפרדנו בין שלוש הצעות לסדר-היום. לא

הכנסנו פרק המתחיל במילים "הוועדה למדה לדעת", אלא בפרק הראשון מוכנסות הצעות

המציעים השונים לסדד-היום. בעמי 2 - "להלן מסקנות הוועדה" - התייחסנו למסקנה כל

יש להשאיר את החנון הממלכתי על כנו, יש להגדיר את החנוך הפוליטי כפי שהוגדר כאן,

דהיינו חנוך למעורבות חברתית, ומסקנה שלישית המתחייבת מדברי החברים בוועדה,

קשורה במעורבותם של ההורים. אשר להצעתו של חה"כ הראל, לחדש את זרם העובדים,
המסקנות הן אלה
א. אין להחזיר את הזרמים שהיו קיימים בעבר; ב. צריך להתמודד עם

ערכים ולהנחילם בהתאם לסמכות הניתנת בחוק; ג. יש לעודד יוזמות של הורים בכל

מקום.באשר להצעה לסדר-היום של חה"כ רז - עידוד ושתוף הורים, העמקתי את הפרוט

וציינתי מה על משרד החנוך לעשות כדי למזג את מעורבות ההורים, המורים והמחנכים.

התייחסתי גם להשכלה הגבוהה וגם לחנוך העל-יסודי, מתוך ידיעה שבחנוך העל-יסודי

מעורבות ההורים ניתנת פחות למימוש מאשר בבית-הספר היסודי.מי רייסר;

אני רוצה להציע הצעה שאם תתקבל, לפחות מבחינתי אפשר יהיה לקבל את ההצעה

כולה כמיקשה אחת. ההצעה הראשונה מתייחסת למסקנות: בעמי הראשון יש להוסיף מילה

אחת : "ספציפי" , כלומר יש לומר "נחלת זרם פוליטי ספציפי".
די פלר
בחלק גי, הדגש שלנו הוא על שיתוף הקהילה ומעורבות ההורים. קטע זה הוכנס

נוכח הערותיו של דוד פור בישיבות שהתקיימו כאן.
מי רייסר
אין על-כך מחלוקת. אני רוצה לברך את שר החנוך ואת מנכ"ל משרד החנוך, על

הדבקות בחנוך הממלכתי, אך מכיוון שהצעתו של חה"כ הראל הפוכה, אני מציע שסעיף ב'

שלו יהיה לסעיף הראשון בפרק אי של המסקנות. אני לא מתנגד לכך שהסעיף הראשון

שלי יעבור לפרק שלו.
היו"ר ני רז
כלומר אתה רוצה בחילופי סעיפים. אנו מעבירים את סעיף 1 של חה"כ הראל ,

שיהיה במקום סעיף 1 בהצעתו של חה"כ רייסר - ולהפך. אשר לסעיף 2, אני מציע לומר

"חנוך פוליטי מגוון".
פי גולדשטיין
להבדיל מחנוך מפלגתי, יש אנשים שאינם מפרשים נכון את המילה "פוליטי", לכן

צריך להוסיף חנוך פוליטי, בנגוד לחנוך מפלגתי.
היו"ר ני רז
בסוף סעיף 2 נאמר "חנוך פוליטי שאינו חנוך מפלגתי".מי רייסר;

אני עובר להצעה של אהרון הראל: אני בער מחיקת המילה "קהילתי". חוק החנוך

הממלכתי אוסר על קיומו סל מוסד מתווך כלשהו בין הממשלה לבין בית-הספר. הקמתו

של מוסר הנותן יעוץ, עזרה וסיוע גלובלי למטרות אלה, עומרת בנגור לחוק הח1;ור

הממלכתי.
רק פלר
הכוונה שלי לא למוסר, לכן צריך לומר כי הכוונה היא לרמה הבית-ספרית, לאחר

הרמה המקומית. י

פ' גולרשסיין;

אולי נאמר ברמה המקומית(לוקלית), כרי להבליט את כוונתנו.

היו"ר נ' רז;

זהמיתר. /

מי רייסר;

הערה אחרונה שלי שיש לאמץ את כל ההמלצות לגבי הצעתו של חה"כ רז, ולא לכלול

את סעיף 2 שבהצעותיו . זהו הסעיף היחיד העומר בנגור לחוק.

מי רייסר;

ההתנגרות שלי היא עקרונית. יש לי כאן מחלוקת עם שר התנוך. לרעתי, לשר החנוך

אסור לשתף פעולה עט עמותה של ההסתררות לצורך זה. אסור לו לשתף פעולה גם עם עמותה

לקירום החנוך הלאומי, כי אסור שלשר החנוך תהיה זיקה לגוף צנטרליסטי. בכל מקרה

הוא צריך להיות קשור רק עם עמותה מקומית ועם וער ההורים.

פי גולרשטיין;

אפשר לומר שיש להקים בישובים עמותות מקומיות, או גופים משותפים ברמה מקומית

ולא ארצית.

היו"ר ני רז;

אפשר לומר גופים או עמותות.

אי סרטני;

כאשר נאמר "יש להקים בישובים...", מתקבל הרושם כאילו גוף על בישובים צריך

להקים זאת. צריך לומר כי הגופים באזור, הם שיקימו את האגורה.

היו"ר ני רז;

יש לעורר הקמת גופים ועמותות בישובים על-ירי הנהלות בתי-הספר, ההורים

והמורים.

אי סרטני;

הנוסח הזה מקובל עלי. יש להתחיל את הרשימה בהורים, כי הקהילה היא שתקים את

המסגרת הזו.
מ' פלד
בסעיף 6 אני מציע שייאמר כי הוועדה "ממליצה להנחות את המנהלים והצוות

הפדגוגי לעודד יוזמות של הורים ולשתף פעולה".

די פלר;

נפרק אי אנו מוסיפים סעיף (3) אשר יאמר: חנוך פוליטי אין פירושו חנוך

מפלגתי, סעיף 3 הקודם יהפוך לסעיף 4.
היו"ר ני רז
למה הכוונה בסעיף ג(1).

ד' פלר;

הכוונה להתערבות הורים ולא למעורבות. ועד ההורים מתחלף מדי שנה בשנה,

והאינטרסים של כל ועד יכולים להיות שונים. יכול להיות ועד הורים שידרוש פיצול

כיתות, העברת תלמידים מכיתה לכיתה, הרחקת מורים מבית-ספר וכוי.
אי פרטני
צריך לומר את הדברים בצורה ברורה. כאשר מדובר על מעורבות הורים, היא צריכה

להיות מוגבלת לתחום התכנים, התארגנות חברתית וערכים, ולא כדי לסלק מורה. אחת

הסיבות לקונפליקט בין בית-הספר להורים היא התערבות בתחום הניהולי. הדברים צריכים

להאמר כאן בפירוש. אני מציעה לומר את הדברים בצורה ברורה.

היו"ר ני רז;

נתקו8 את סעיף ג 1, כך שייאמר בו: בשתוף מוסדות הקהילה בחנוך.
די פלר
(מקריאה את נוסח הטיוטה המתוקן)

הנוסח מאושר על-ידי חברי-הוועדה.

(הישיבה ננעלה בשעה 14.00)

קוד המקור של הנתונים