ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 31/03/1986

דרכי הקליטה של עולים קשישים; שינוי מתן זכויות לעולים חדשים וליורדים-חוזרים

פרוטוקול

 
הכנסת האחת-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס'62

מישיבת ועדת העליה והקליטה

שהתקיים ביום שני, כי באדר בי התשמ"ו - 31.3.86 - בשעה 11.00

נכחו;

חברי הוועדה; מ' גלזר-תעסה - י ו"ר

י י ארצי

מזכירת הוועדה; ו' מאור

רשמה; עי הירשפלד

סדר-היום; מסקנות הוועדה בנושאים;

1. דרכי הקליטה של עולים קשישים - הצעה לדיון של חה"כ יי ארצי.

2. שינוי מתן זכויות לעולים חדשים וליורדים-חוזרים.דרכי הקליטה של עולים קשישים

הי ו"ר מי גלזר-תעסה;

אני מתכבדת לפתוח את ישיבת הוועדה.

אנחנו דנים בהצעה שהעלה חבד-הכנסת ארצי בענייו דרכי הקליטה של עולים

קשישים. בזמנו העלה חבר-הכנסת ארצי את נושא הקשישים הסעודיים בעיקר, שהם בעצם

נופלים בין הכסאות, ואין איזה שהוא גורם ממלכתי שמחוייב-בדין לדאוג להם. אנחנו

לא מדברים על מתנדבים, אלא בדין. למרות שמספר האנשים מתור העולים הזקוקים

לסיעוד מסו יים הוא מאד מצומצם, אין זאת אומדת שזה פוסד אותנו מלדון בבעייה זו.

אבקש את מזכירת הוועדה לקרוא את ההמלצות.

ו י מאור;

"ביום י"א בשבס התשמ"ו - 21.1.86, העלה וזה"כ יצחק ארצי לדיון בוועדת העליה

והקליטה את נושא.- "דרכי הקליטה של עולים קשישים". הוועדה קיימה בנושא מספר

ישיבות במהלכן שמעה את נציגי המשרד לקליטת עליה, משרד הבריאות, משרד העבודה

והרווחה, משרד הפנים, הסוכנות היהודית, הביטוח הלאומי, עיריית ירושלים ועיריית

תל-אביב.

לוועדה נמסד כי באדבע השנים האחרונות נקלסו בארץ כ-0,072ו עולים קשישים שהם

D-%13 מכלל אוכלוסיית העולים בשנים אלו. %53 מן העולים הנ"ל הגיעו מארצות

המצוקה.

הוועדה למדה כי פיזור העולים נעשה על-פי מסגרות דיור שונות: דיור קבע,

מרכזי קליטה ומעונות, אולפנים, מוסדות, שכר-דירה, סידור פרטי ופתרונות אחרים.

קיים שוני בין הסיוע הניתן לעולים קשישים מארצות מצוקה ורווחה, זאת בשל העובדה

כי לקשישים מארץ רווחה ניתנת אפשרות לגרור פנסיה מארץ מוצאם.
תחומי הסיוע העיקריים לעולים הקשישים
ו. סיוע בדיור; 2. סיוע בתחום

שירותי הרווחה.

הוועדה התרשמה כי מסגרות הסיוע לעולים הקשישים עונות על צרכיהם ומאפשרות

להם קיום סביר. הבעייה מתמקדת בקבוצה מצומצמת של עולים קשישים החייבים בסיוע

למימון שירותים וסידורים סיעודיים להם הם נזקקים.

הוועדה למדה כי כאשר קיים צורר מיידי לסידור מוסדי של עולים המגיעים מארצות

המצוקה הם נקלטים מיד בבתי-חולים פרטיים המוכרים על-ידי משרד הבריאות. אגף

הרווחה של הסוכנות היהודית מממן שנה אחת (או "שני מרצים") ואחר-כד עוברת אחריות

המימון למשרד רובריאות.

עולים קשישים החולים במחלות ממושכות והזקוקים לסידורים מוסדיים עוברים עם

הגעתם בדיקות רפואיות, על-מנת לשלוח אותם למקום המתאים להם ביותר, ובינתיים הם

שוהים במוסדות פרסיים המשמשים מסגרת המתנה. הסידור הזמני נעשה על-ידי ובמימון

הסוכנות היהודית. הטיפול ההמשכי הוא באחריות ובמימון משרד הבריאות, משרד העבודה

והרווחה והרשויות המקומיות, זאת בהתאם לסוג המוסד הנדרש (תשושים, סיעודיים או

עצמאיים).

לוועדה נמסר כי מאז חודש אוגוסט 1985 המוסדות הסיעודיים דוחים עולים כיוון

שמשרדי הממשלה והרשויות המקומיות מסרבים להשתתף במימון ההחזקה כפי שהיה מקובל עד

התאריך הנ"ל. מספר העולים הקשישים הנמצאים היום במסגרות המתנה הוא כ-15 נפש.

לדעת הוועדה ההתעלמות מצרכי קבוצה מסו י ימת ומאד מצומצמת זו של עולים לא יכולה

להימשך וחייב להימצא ההסדר הכספי שישים קץ לסבלם של אנשים אלה,המלצות הוועדה;

1. להקים ועדה בינמשרדית משותפת למשרד לקליטת עליה, למשרד הבריאות, למשרד

העבודה והרוותה ולאגף הרווחה של הסוכנות היהודית שתביא לפתרון המצוקה התקציבית

הנוגעת לעולים הקשישים הזקוקים לסידורים מוסדיים.

2. על משרד הפנים לבוא בדברים עם הרשויות המקומיות המסרבות לספק שירותים

לעולים קשישים בתום שלוש השנים הראשונות לקליטתם בישוב ולמצוא הדרכים לאכיפת

חובה זו עליהם.

3. הוועדה תפעל לשינוי סעיף 127פו בתוק הביטוח הלאומי (תיקון מסי 61),

התשמ"ו-986ו הקובע: "תקופת האכשרה המזכה לגימלת סיעוד היא 24 חדשים רצופים בתכוף

לפני הגשת התביעה לגימלה". לדעת הוועדה סעיף זה גורם עוול ומפלה לרעה את

אוכלוסיית העולים הקשישים.

הוועדה מגישה המלצותיה למשרדים הנוגעים בדבר ומבקשת מהם לדווח לה וזוך שלושה

חדשים על ההתקדמות בביצועו".

יי ארצי;

שמעתי בעניין רב את המלצות הוועדה ואני חושב שהן ממצות מאד וגם מציגות

תמונה כללית של הטיפולים השונים בבעייה של קבוצת אנשים זו שמגיעה ארצה. היא גם

מבליטה בסעיף 3 של ההמלצות נקודה משפטית חשובה, שיש כאן אפליה לרעה, בכר שהיא

דורשת אכשרה מאנשים זקנים, שהעזרה דרושה להם מיידית ולא כעבור שנתיים. לכן, מן

הרין שהנושא הזה יטופל, ואולי דרושה יוזמה פרלמנטרית.

אני מציע לתקל את סעיף 2 בהמלצות הוועדה. נדמה לי שהוא מנוסח בצורה רכה

מדי והייתי ממליץ על ניסוח יותר תוקפני וקטגורי. אני מציע להתחיל בסיפא ולומר;

בהתחשב בחובת הרשויות המקומיות לספק שירותים לעולים קשישים בתום 3 השנים

הראשונות לקליטתם, על משרד הפנים לאכוף חובה זו עליהם.

היו"ר מי גלזר-תעסה;

אמנם מדובר ב-5ו נפשות, אבל גם 15 נפשות הן עולם ומלואו. חבר-הכנסת ארצי,

צריכה להיות כאן פניה של הוועדה למוסד לביטוח לאומי, ואני יודעת שהם יתנגדו לכך,

בגלל העומס. אבי משאירה בידר את ההחלטה אם אתה רוצה שהוועדה תיזום הלאה את

המהלר של הפניה לביטוח לאומי, או שאתה רוצה לטפל בזה. אני חושבת שצריך להיות

כאן אפילו לחץ אישי.

יי ארצי;

אינני מתנגד לכר שזו תהיה החלטה של הוועדה, אבל בתנאי שנבקש מהם לדווח לנו

תור 4 חודשים.

וי מאור;

הוועדה עושה את זה ממילא.

י' ארצי;

אני חושב שבסך הכל ההמלצות טובות ומשקפות את התמונה. אחרי 3 שנים יש חריקה

מסויימת, אבל האנשים לא מופקרים לחלוטין, וזה מעודד בהחלט.

היו"ר מי גלזר-תעסה;

אנחנו מאשרים את המלצות הוועדה בעניין "דרכי הקליטה של עולים קשישים". אני

מברכת את חבר-הכנסת ארצי על שהגיש הצעה בתחום אנושי רגיש ביותר, ואני מקווהשנצליח להזיז אח הרשויות המקומיות לפעול בהתאם להמלצות הוועדה.

שינוי מתן זכויות לעולים חדשים וליורדים-חוזרים

היו"ר מי גלזר-תעסה;
מונחות בפנינו מסקנות הוועדה בנושא
שינוי מתן זכויות לעולים חדשים

וליורדים-חוזרים. בעייה זו עלתה כמה פעמים, גס בדיוני המליאה וגם בוועדה והדבר

מעיק על רבים מהישוב, שתושבים חוזרים, או סטודנטים שיצאו את הארץ לשנתיים, או

שליחי מוסדות שיצאו בתפקיד וקבלו את שכרם המלא, חוזרים ונהנים מהטבות שקשה מאד

להסביר אותן בנוף הישראלי, במיוחד בשנים האחרונות. יש המשערים שההטבות מגיעות

עד לסכום של 7,000 ו-0,000ו דולר למשפחת עולים.

חבר-הכנסת דב שילנסקי העלה את הנושא הזה מספר פעמים, גם בעבר, והגענו

למיצויו במסקנות שמונחות לפנינו.

אודה למזכירת הוועדה אם תואיל לקרוא את המסקנות.

ו י מאור;

"הצעה לסדר-היום מס' 898 של חבר-הכנסת דב שילנסקי.

ביום כ"ט בשבט התשמ"א - 20 בפברואר 985ו, העבירה מליאת הכנסת לוועדת העליה

והקליטה הצעה לסדר-היום של וחה"כ דב שילנסקי בנושא; "שינוי מתן זכויות לעולים

חדשים וליורדים-חוזרים".

הוועדה קיימה מספר ישיבות בנושא, במהלכן שמעה את נציגי המשרד לקליטת עליה,

משרד האוצר, המכס, הסוכנות היהודית ונציגי התאחדויות העולים; אמריקה וקנדה,

בריטניה, דרום אפריקה וצרפת. כמו-כן הופיעו בפני הוועדה נציגי אגודת אל"י

(אזרחים למניעת ירידה) ומי שריכז בעבר את המחלקה הממשלתית למניעת ירידה.

הוועדה פיצלה את הדיון בהצעה לשני חלקים; א. הטבות לעולים; ב. הטבות

לתושבים חוזרים.

א. הטבות לעולים

הוועדה שמעה את נציגי המשרד לקליטת עליה, המכס, הסוכנות היהודית והתאחדויות

העולים.

הוועדה למדה כי שיטת מתן פטורי מס לעולים גורמת לסירבול בירוקרטי וכופה

עליהם התר וצצו יות-יתר. השיטה הקיימת גוררת סחר-מכר בזכויות העולים; הפיתוי

לעשיית רווחים קלים, הן מצד העולים והן מצד הסוחרים - גלוי לעין. ועוד, אילוצי

מגבלת הזמן למימוש הפטורים לסוגיהם (שלוש שנים) יוצרים מירוץ נגד השעון הגורר

עסקות בלתי-כשרות והשחתת מידות. מעבר לכר העולה רוכש לא פעם פריטים ©מעבר

לצרכיו ולאפשרויותיו, עובדה שעלולה לסבך אותו כלכלית ואף לגרום לירידתו.

מגיש ההצעה חה"כ די שילנסקי פוסל את עקרון ההטבות באמצעות פטורי מס ומציע

שיטה חליפית; מחו הלוואה עומדת לעולה. בתום פרק זמן מוגדר מראש אמורה ההלוואה

להפוך למענק. ההלוואה תירשם בדרכונו של העולה ויינקטו כל האמצעים להבטיח שאם

העולה יעזוב את הארץ, תוחזר ההלוואה למדינה במונחים ריאליים, לדעת חה"כ שילנסקי

השיטה החדשה תגרום לכך שהעולה יפזר את קניותיו על-פי סדר עדיפות הגיוני כשהוא

מנותק מהאילוצים והלחצים המוזכרים לעיל, וכן לא יעמוד בפניז עוד הפיתוי למכור

ברווח את המוצרים אותם קנה בלי מכס ולצבור סכום ניכר כבסיס להשתקעות בגולה מחדש,

עולים שירצו להביא אתם מוצרים חשמליים מחו"ל ישתמשו בכספי הלוואה לצורך

תשלומי המס על מוצרים אלה.נציגי התאחדויות העולים מתנגדים להמרת הפטורים בהלוואה/מענק, למרות שהם

מודים כי השיטה הקיימת לוקה בחסר, בעיקר בגלל מגבלת הזמו הכרוכה בה. נימוקים
נגד השיטה החליפית
עולים מארצות הרווחה שירצו לשמור על רמת החיים אליה הורגלו

בארץ מוצאם, ייפגעו כלכלית, שכן הכספים שיעמדו לרשותם, גם אם ישתמשו בחלקם

לשחרור ממכס, לא יאפשרו להם ליהנות מהיקף ומרמת מוצרים להם הורגלו בחו"ל.

כמו-כו טוענים נציגי ההתאחדויות כי הסירבול הבירוקרטי קיים דווקא לגבי מוצרים

הנרכשים בארץ ופחות בכל הנוגע להליכי שתרור "ליפטים" המגיעים מחו"ל.
נימוק נוסף להתנגדותם
עולים צעירים עלולים לנצל את כספי ההלוואה לצרכים

בלתי-חיוניים ולמצוא עצמם מול שוקת שבורה בעת שיבקשו להתחיל "להסתדר" בארץ.

הוועדה למדה כי מבחינת שלטונות המכס השיטה החליפית תפחית את היקף תופעות

המירמה סוחרים-עולים ותביא לחסכון בכוח-אדם.
להלן מסקנות הוועדה
הוועדה ממליצה כי במקביל לשיטה הקיימת, ונאומץ, למספר שנים מוגדר השיטה

החליפית. במהלך הנסיון יתבצע מעקב יסודי אתר השלכות מסלול ההלוואה ועם סיומו

יוכרע כיצד יש לטפל בנושא בעתיד.

ב. הטבות לתושבים חוזרים

הוועדה שמעה בנושא את נציגי המשרד לקליטת עליה, האוצר, המכס, נציגי אגודת

אל"י (אזרחים למניעת ירידה) ומי שריכז בעבר את המחלקה הממשלתית למניעת ירידה.

הוועדה למדה כי כיום נהנה התושב החוזר גם אם הוא שליח המדינה, הסוכנות או

כל גורם ציבורי אחר, מפטור לגבי מוצרים חשמליים ורכב. זאת, אם שהה בחו"ל שנתיים

או יותר. הגדרת מסגרת הזמן גורמת לישראלי השוהה בחו"ל צורך "להשלים" שנתיים של

העדרות על-מנת שיוכל לממש זכויות. השתהות זו גוררת לעתים את השתקעותו הסופית

שם.

הוועדה למדה שההטבות לא תחזרנה לארץ את הישראלי העושה בחו"ל ושצריך לרכז את

המאמצים בתחום התעסוקה דווקא.
להלן מסקנות הוועדה
ו. מדיניות ההטבות לתושבים חוזרים מעניקה מעין לגיטימציה לירידה ומתן פרס

ליורדים.

2. הוועדה ממליצה לבטל את מערכת הפטורים לגבי תושבים חוזרים, למעט פטורים

למוצרים שוטפים קטנים בלבד.

3. הוועדה ממליצה להעביר את הכספים שייחסכו עקב ביטול ההטבות, לרשות החיילים

המשוחררים.

הוועדה מניחה מסקנותיה ומבקשת מהשרים הנוגעים בדבר לדווח לה תוך ששה חדשים

על ההתקדמות בביצועו."
הי ו"ר מי גלזר-תעסה
אני מציעה לשנות את הנוסח של פסקה 2 בעמוד 2 ולומר: בוועדה נו1גבשה הצעה

לנסות שיטה חליפית לשיטה הקיימת הפועלת על-פי עקרון של פטורי מס, והיא: מתן

הלוואה עומדת לעולה. בתום פרק זמן מוגדר מראש אמורה ההלוואה להפוך למענק.

ההלוואה תירשם בדרכונו של העולה ויינקטו כל האמצעים להבטיח שאם העולה יעזוב את

הארץ, תוחזר ההלוואה למדינה במונחים ריאליים. השיטה החדשה תגרום לכך שהעולה

יפזר את קניותיו על-פי סדר עדיפות הגיוני כשהוא מנותק מהאילוצים ומהלחצים

המוזכרים לעיל. בדרך זו לא יעמוד בפניו עוד הפיתוי למכור ברווח את המוצרים אותםקנה בלי מכס כדי ליצור בסיס השתקעות מחדש בגולה. עולים שירצו להביא אתם מוצרים

חשמליים מחו"ל, ישתמשו בכספי ההלוואה לצורך תשלומי המס על מוצרים אלה.

בעמוד 3 - ב. הטבות לתושבינו חוזרים, בסוף הקל1ע השלישי יש להוסיף את

המלה "והדיור".

הוחלט לאשר את מסקנות הוועדה.

הי ו"ר מ' גלזר-תעסה!

אני מצסערת שחברי הוועדה אינם נכתים בישיבה כי אני חושבת שנושא זה הוא מאד

חשוב. אני מבינה שהם עסוקים בוועדות אחרות תשובות, אבל אינני יכולה לדתות את

הגשת המסקנות" אני חושבת שמחובתי לסיים את הנושא הזה, גם אם המסקנות התקבלו על

דעתי בלבד,

הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה .00. 12

קוד המקור של הנתונים