ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 21/03/1983

חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (שיפוט בעבירות שבוצעו בלבנון ע"י מבקרים מישראל) (תיקון), התשמ"ג-1983; חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (שיפוט בעבירות שבוצעו בלבנון ע"י מבקרים מישראל) (תיקון), התשמ"ג-1983[המשך הדיון]; הערות לעניין התיקונים לחוק יסוד: הכנסת; חוק העונשין (תיקון מס' 20), התשמ"ג-1983; הערות לעניין התיקונים לחוק יסוד: הכנסת; חוק העונשין (תיקון) (פרסום שם חשוד), התשמ"ב-1982 הצעת חה"כ ח. הרצוג; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים