ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 29/05/1984

אישורים לפי סעיף 3 א' לחוק המלוות (הוראות שונות), התשל"ח-1977; הצעה לסדר היום; חוק להארכת תקפן של תקנות שעת חירום (תשלומי חובה) (מס' 2), התשמ"ד-1984; חוק מלווה בטחון (הארכה מרצון), התשמ"ד- 1984; צוים לעידוד החיסכון (פטור ממס הכנסה)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים