ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 09/05/1984

העלאת תעריפי חשמל; הצעות לסדר היום; השקעות הממשלה בהגדלת ההון הרשום והמונפק של חברת ערים- חברה לפיתוח עירוני בע"מ; ערבות המדינה להלוואות ביהודה שומרון ועזה צפון סיני ורמת הגולן; צו מימון מבצע שלום הגליל (פטור חלקי מהיטל במכירת אגרות חוב שהנפיקה המדינה); צו תעריף המכס והפטור (החלפת התוספת) (מס' 27) התשמ"ד-1984; קביעת מועד לתחילת סעיף 10 (א) לחוק מימון מפלגות; תקנות מלווה קצר מועד; תקנות מס הכנסה- קביעת מס מופחת לרבית של פת"מ; תקנות מס הכנסה (פטור ממס על פקדון במטבע ישראלי בתאגיד בנקאי) (תיקון מס'

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים