ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 12/04/1984

הצעות לסדר-היום; הצעות לסדר-היום (בעניין מסקנות ועדת המשנה לעניין בתי החולים); חוק מימון מפלגות; מימון מפלגות; תיקון בתכניות "חוסן להשכלה גבוהה" ו-"חוסן לחייל"; תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (ההון הנפרע המינימלי של מבטח) (תיקון), התשמ"ד- 1984; תקנות עידוד החיסכון (הוראת שעה), התשמ"ד-1984; תקנות עידוד החיסכון (תכניות חיסכון "חודשי צמוד לדולר" ופטור ממס הכנסה); תקנות עידוד החיסכון (תכניות חסכון "דולר מדד") (תיקון), התשמ"ד-1984; תקנות עידוד החיסכון (תכניות חסכון "למתמיד") (תיקון), התשמ"ד-1984; תקנות ע

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים