ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 07/03/1984

הצעות לסדר היום; חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור (תיקון מס' 5); תיקון טעות בחוק מס הכנסה (מיסוי אינפלציה) (הוראת שעה ותיקוני חוק) התשמ"ד-1984; תקנות העתיקות (רישיון ואגרות); תקציב נוסף למשרד מבקר המדינה לשנת הכספים 1983

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים