ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 12/02/1984

אישורים לפי חוק המלוות (הוראות שונות); הצעות לסדר היום של חברי הוועדה; השקעות המדינה בחברת מבני תעשייה בע"מ; חוק הקיצבאות (פיצוי בעד איחור בתשלום), התשמ"ד-1983; חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 58) התשמ"ד-1984; חוק מיסוי נקודות קצבה (הוראת שעה), התשמ"ד-1984; עסקה לפי סעיף 2 (6) לחוק מקרקעי ישראל (בירורים); צו המסים (גביה) (שימוש באמצעי אכיפה), התשמ"ד-1984; צו מיסוי בתנאי אינפלציה (קביעת שיעור לעניין זקיפה ריבית רעיונית כהכנסה; צו שעת חירום (שיעור תשלום חובה) (הוראת שעה), התשמ"ד-1984; צו שעת חירום

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים