ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 11/01/1984

צו הריבית (שינוי שיעורים) (תיקון מס' 2), התשמ"ד-1983; צו הריבית (שינוי שיעורים) (תיקון), התשמ"ד-1983 צו מס שבח מקרקעין (שינוי שיעורי הריבית (תיקון) התשמ"ד-1983 צו מס ערך מוסף (קביעת שיעור ריבית) (תיקון), התשמ"ד-1983; צו מיסוי בתנאי אינפלציה (קביעת שיעור לעניין זקיפת ריבית רעיונית כהכנסה); צו מס הכנסה (פטור ממס על הפרשי הצמדה למפיצי מפעל הפיס), התשמ"ד-1983; צו מס הכנסה ) (פטור ממס על ריווח הון ממכירת מניות) (תיקון) התשמ"ד-1983 תקנות מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהפרשי שער לחברה ישראלית המוכרת מניו

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים