ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 11/07/1983

הצעות לסדר היום של חברי הוועדה; ערבות להלוואות שיכון; קביעת מוסד ציבורי לפי סעיף 61(ד) לחוק מס שבח מקרקעין, התשכ"ג-1963; תיקון טעות לפי סעיף 10א (ב) לפקודת סדרי השלטון והמשפט - חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס 56), התשמ"ג-1983; תקנות בדבר פטור מהיטל על מכירת ניירת ערך נסחרים בשיטת המסחר המבוקר, התשמ"ג-1983; תקנות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות) (תיקון), התשמ"ג-1983; תקנות מס ערך מוסף (קביעת סכום מחזור עסקאותיו של עוסק) (תיקון); תקנות מס ערך מוסף (רישום) (תיקון); תקנות מס ערך מוסף (תיקון); תשובת ש

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים