ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 01/07/1982

בקשה להעלאת תעריפי חשמל; הצעות לסדר-היום; חוק לעידוד השקעות הון בחקלאות (תיקון) הצעת חוק פרטית של ח"כ א. אבטבי; צווים לעידוד החיסכון (פטור ממס הכנסה); שינויים לתקציב לשנת הכספים 1982; תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (ההון הנפרע המינימלי של מבטח); תקציר רשות ניירות ערך לשנת 1982; תקצירים מיוחדים לשנת 1982- (מכ' הממונה על תקציבים מא' אדר התשמ"ב-24.02.82 ) -סודי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים