ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 08/06/1982

אישור אגרות חקלאיות; קביעת מוסדות לעניין תרומו מיוחדות לעניין סעיף 46ב לפקודת מס הכנסה; תקנות מס הכנסה (הנחה למקדימים בתשלום מקדמה לשנת המס 1982) (הוראת שעה), התשמ"ב-1982; תקציב התמיכות במחירים של מצרכי יסוד ובייצור החקלאי; תקציב משרד הבינוי והשיכון לשנת 1982

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים