ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 31/03/1982

חוק הפיצוי למפוני סיני; קביעת שיעור מס מעסיקים לשנת המס 1982; חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס. 52). התשמ"ב-1982; הסכם מקדמה עם בנק ישראל לשנת הכספים 1981; חלופי יו"ר בוועדת ההקצבות לספורט; צו הבטוח הלאומי (שינוי סכומי המינימום בלוח י"א) התשמ"ב-1982; הצעת חה"כ ב.ארד לתקון סעיף 217 בחוק הבטוח-הלאומי; אישור תקנה לפי סעיף 4 לחוק עידוד השקעות הון בחקלאות; תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (חפצים ביתיים)(תיקון), התשמ"ב -1982; תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות) (תיקון מס' ), התשמ"ב-1982; תקנו

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים