ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 24/12/1979

בקשה לשחרור חוק העונשין (תיקון מס' 12), מחובת הנחה מוקדמת על שולחן הכנסת לפני הקריאה השנייה והשלישית; דיון בעקבות: 1. הצעה לסדר היום של חה"כ י. רום בנושא: "הפגיעה במעמד שליחי ציבור עקב הפקת רווחים פרטיים" 2. הצעה לסדר היום של חה"כ א. רובינשטיין בנושא: "הרצאות בשכר של חברי הכנסת בעת מושב הכנסת"; חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), התשל"ט - 1979 - חריגה מגדר הנושא; פניית יו"ר ועדת העבודה והרווחה בדבר טענה של חריגה מגדר הנושא שהושמעה בעת הדיון בחוק העונשין; פנייתו של עו"ד תוסי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים