ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 10/03/1981

הצעה לתיקון חוק מימון מפלגות - (שינוי כהחלטת הוועדה מיום 16.02.81; חוק הבחירות לגופים ציבוריים (תיקון מס' 2), התש"ם - 1980 - הצעת חה"כ מ. כהן - הצבעה; חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א- 1981

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים