ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 03/03/1981

חוק הבחירות לגופים ציבוריים (תיקון מס' 2) התש"ס - 1980- הצעת חבר - הכנסת מ. כהן - הצבעה; חוק עבירות קנס (נושאי משרה שיפוטית) - התשמ"א-1981; תקנות החברות (כללים בדבר כונסי נכסים ומפרקים ותשלום שכרם) התשמ"א

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים