ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 12/05/1980

חוק העמותות, התשל"ט - 1979; חוק לתיקון פקודת בתי המשפט העירוניים (מס' 6), התש"ם - 1979; שאלה בעניין העלאת חוק יסודות המשפט לדיון בוועדת המשנה לחוקי יסוד (על ידי חבר הכנסת מ. וירשובסקי); תקנות סדר הדין הפלילי (קביעת חיקוקים נוספים לעניין סעיף 213 לחוק) (תיקון), התשל"ט - 1979

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים