ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 03/03/1981

חוק חומרי נפץ (תיקון מס' 3), התש"ם 1980; חוק לתיקון פקודת הבטיחות בעבודה (מס' 2), התש"ס - 1980 חוק חומרי נפץ (תיקון מס' 3), התש"ס - 1980; חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 22) (תיקון) התשמ"א - 1981

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים