ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 18/02/1981

חוק שירות המדינה (גמלאות ) (תיקון מס' 22) (תיקון) התשמ"א - 1981 הצעת חוק - תקט"ו של חברי - הכנסת מ. ארנט. ח. בר - לב, פ גרובר. א. לין; תקנות בריאות העם (צוות סיעודי במירפאות) התשמ"א -1981

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים