ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 17/05/1978

חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח-1968 תקנות בדבר שירות לאומי של בנות; חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963 תקנות בדבר חישוב הפיצויים; חוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים), התשי"ט-1959; ענינים שונים הנוגעים למשרד הבריאות; צו לפי סעיף 18 לחוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט-1969

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים