ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 24/03/1981

חוק מס הכנסה (ניכויים מיוחדים ושל אינפלציה) (הוראות שעה ותיקוני חוק), התשמ"א-1980; חוק מס רכוש וקרן פיצויים (תיקון מס' 16), התשמ"א-1981; צו מס הכנסה (פטור ממס על הפרשי הצמדה) (תיקון) - (מכתב שר האוצר מ-כ"ה באדר ב' התשמ"א - 01.03.81)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים