ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 13/10/1980

אגודת חוג בית הספר חורב בירושלים -הכרה כמוסד צבור לעניין סעיף 61 לחוק מס שבח מקרקעין, התשכ"ג-1963; צו הריבית (שנוי שיעורים) (תיקון), התשמ"א-1980 צו מס ערך מוסף (קביעת שיעור ריבית ) (תיקון), התשמ"א-1980 צו הסדרים בעקבות ניוד המטבע (קביעת שיעור ריבית) (תיקון), התשמ"א-1980; צו שעת חירום (תשלומי חובה על מלאי של טובין-בשר קפוא- (מס' 5) צו שעת חירום (תשלומי חובה על מלאי של טובין -כוספא, חיטים וקמחים) (מס' 4); תיקון טעויות בחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 41), התש"ם-1980, לפי סעיף 10א (ב) לפקודת סדרי הש

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים