ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 29/05/1979

ערבות המדינה - הלוואות למפעלים תעשייתיים וליצואנים; ערבות המדינה ל"מקסימה", המרכז להפרדת אוויר בע"מ; ערבות המדינה לאל-על - נתיבי אויר לישראל; צו מס הכנסה (פטור ממס על ריבית והפרשי הצמדה) (קפיטל פור ישראל) (הנפקת בנק לפיתוח התעשייה) - מכתב שר האוצר מיום 14/05/79; צווים בדבר ניכוי במקור מהכנסות שאינן משכורת; תיקון לפי סעיף 10א (ב) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948; תקציב משרד התעשייה, המסחר והתיירות לשנת 1979

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים