ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 27/03/1979

חוק מס רכוש וקרן פיצויים (הוראת שעה), התשל"ט-1979; חוק מס רכוש וקרן פיצויים (תיקון מס' 13), התשל"ט-1979; צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד דמי פגיעה בעבודה ותגמול בעד שירות במילואים כהכנסה), התשל"ט-1979; צו תעריף המכס והפטור (החלפת התוספת), התשל"ט-1979; שינויים בתקציב לשנת 1978; תקנות מס הכנסה (התאמת המדד), התשל"ט-1979; תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות) (תיקון מס' 4), התשל"ט-1979; תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות שהייה לתושב חוץ), התשל"ט-1979; תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין -וחשבון) (תיקון), התשל"ט

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים