ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 13/04/1978

המלצות ועדת המשנה לבדיקת תעריפי ביטוח חיים; הצעות לסדר היום של חברי הוועדה; חוק עידוד החיסכון - תכניות חסכון עם ברירה דולרית; חוק עידוד החיסכון - תכנית חסכון לדיור; תכניות חסכון ח"י כפלים; תקנות לעידוד השקעות הון (כללים לתשלום מענק ייצוא), התשל"ח-1978; תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (חפצים ביתיים) (תיקון מס 3), התשל"ח-1978

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים