ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 27/03/1979

דיון בהמלצות ועדת המשנה שנתמנתה לבדוק את ההשלכות וההשפעות של הגרלת החיש-גד; התנועה בכביש רמות-הצעה לסדר היום של ששה חברי כנסת; חוק הרשויות המקומיות (תמורת ארנונת רכוש), התשל"ה-1975 תקנות בדבר כללים לחלוקת תמורת ארנונת רכוש; צו המועצות המקומיות (א) (תיקון), התשל"ט-1979; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים