ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 12/04/1977

חוק יסוד: הכנסת (תיקון מס' 5) -הצעת קבוצת ח"כים (בנושא: שינוי שיטת הבחירות) -שאלת סמכויות יושב-ראש הוועדה ויושב ראש הכנסת בזימון הוועדה בעת הפגרה; פקודת החוק הפלילי (הוראות כלליות) נוסח חדש), התשל"ז-1977-העברה לוועדת משנה; תיקון טעות בפקודת הדואר (נוסח חדש), התשל"ז-1976- (תיקון לפרוטוקול מה-16.03.77)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים