ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 16/02/1977

חוק הבחירות לכנסת (נוסח משולב) (תיקון מס' 7), התשל"ז-1977; חוק הגנת הדייר (נוסח משולב) (תיקון), התשל"ה-1975; חוק הגנת הדייר (תיקון), התשל"ו-1976; חוק הנאמנות - העברה לוועדת משנה בראשותו של חבר-הכנסת ז. ורהפטיג; צו שיפוט בתביעות קטנות (ארגונים מייצגים), התשל"ז-1977; צו שיפוט בתביעות קטנות (שינוי סכום התביעה, התשל"ז-1977; תקנות החברות (כללים בדבר כונסי נכסים ומפרקים ותשלום שכרם), התשל"ו-1976 תקנות החברות (פירוק) (תיקון), התשל"ז-1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים