ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 09/03/1977

חוק מירשם מלגות, התשל"ז - 1978, תקנות מירשם מילגות; חוק פיקוח על בתי - ספר, התשכ"ט - 1969 (צו להחלת החוק על בתי - ספר שהיו קיימים ערב תחילתו (מס' 3); מסקנות ועדת החינוך והתרבות בנושא: טמיעתם של בני נוער בגלויות ונשירתם של רבים מתוך העם היהודי (הצעה לסדר היום של חה"כ מ. דרובלס); שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים