ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 07/06/1977

אישור השקעות לפי חוק החברות הממשלתיות; ביטוח שער להלוואות המשקיעות במסגרת הקומפלקס הפטרוכימי; חוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, תקנות בדבר סדרי הגשת בקשות לגמלה, ביצוע והיוון; ערבות המדינה לחיפה כימיקלים בע"מ; פטור לעניין תרומות מיוחדות; פטור מוסר ממס עזבון; צווים לעידוד החיסכון (פטור ממס הכנסה) של חברת השקעות של חברת השקעות של בנק המזרחי המאוחד בע"מ; צווים לעידוד החיסכון (פטור ממס הכנסה) תוכניות חסכון "חי כפליים" תכניות חסכון של הפקדות משתנות ; תוכניות חסכון צמוד לדולר (2); תוכניות חסכון ע

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים